พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เอาชนะความซึมเศร้าด้วยความยินดี


เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีศาจเมื่อมันสามารถพรากเราจากความชื่นชมยินดีของชีวิตฝ่ายจิตได้
 
มันนำเอาฝุ่นแห่งความเศร้าที่ละเอียดใส่ไว้ในกล่องเล็กๆ และโปรยฝุ่นผ่านรอยร้าวของมโนธรรมของเราเพื่อทำให้แรงกระตุ้นอันบริสุทธิ์และความสวยงามของวิญญาณมืดบอดไป
 
แต่ความยินดีที่เต็มเปี่ยมในจิตใจของผู้ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตได้ทำลายพิษร้ายของเจ้างูร้าย………
 
ส่วนคนที่ซึมเศร้าและคิดว่าตนถูกทอดทิ้งในความโศกเศร้าของเขา,ความซึมเศร้าก็จะฉีกทำลายพวกเขาอย่างต่อเนื่อง หรือมิฉะนั้นเขาก็จะเสียไปในความหลากหลายที่ว่างเปล่า
 
เมื่อความซึมเศร้าหยั่งรากลึก, ความชั่วร้ายก็เติบโต, หากไม่ถูกทำให้ละลายไปด้วยน้ำตา, ความเสียหายถาวรก็เกิดขึ้น”
 
- นักบุญฟรังซิส อัสซีซี  

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระตรีเอกภาพ


คาทอลิกเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวที่ประกอบด้วยสามพระบุคคลที่แตกต่างกันและเท่าเทียมกันคือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต - เพราะในหลายครั้งพระเจ้าได้อธิบายพระองค์เองดังนี้ 
 ในพันธสัญญาเดิมบอกเป็นนัยว่าในพระเจ้าทรงมีมากกว่าพระบุคคลเดียว ปฐมกาล 1:26 พระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของเรา" 
 ในอิสยาห์ 9:6-7 พระเจ้าพระบิดาทรงเปิดเผยการเสด็จมาในโลกของพระเจ้าพระบุตรที่ใกล้เข้ามา 
 ในสดุดี 2:7 เราพบว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ท่านเป็นบุตรของเรา ในวันนี้เราได้ให้กำเนิดท่าน" 
 และในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักคำสอนนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในพิธีล้างของพระเยซูคริสต์ พระจิตทรงปรากฏมาในรูปของนกพิราบ และได้ยินเสียงของพระเจ้าพระบิดาว่า: "นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา (มธ. 3:16-17). 
ในมัทธิว. 28:19 พระคริสตเจ้าทรงบัญชาอัครสาวกให้ล้างบาป "ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต" และใน 1 คร. 12:4-6 กล่าวถึงพระเจ้าด้วยพระนามสามพระนาม คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
 
#Catholic 4 Life
 

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผมจะไม่ไปโบสถ์อีก


ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่า เราจะต้องประพฤติตนอย่างไรในบ้านของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เจ้าสาวของพระจิตเจ้า

เราต้องแสวงหาพระหรรษทานโดยทางพระนางมารีย์ เพราะพระนางคือเจ้าสาวของพระจิตเจ้า