พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

แกนของโลกเคลื่อนหรือ?

การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทุกๆครั้งจะทำให้แกนโลกและการหมุนตัวเองเปลี่ยนแปลง เช่น แผ่นดินไหวที่ชิลี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ขนาด 8.8 ริกเตอร์ ทำให้แกนโลกเปลี่ยนแปลง 2.7 มิลลิอาร์กวินาที และยังทำให้เวลาสั้นลง 1.26 ไมโครวินาที นั่นคือโลกหมุนเร็วขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

จากสาวกของซาตานกลายเป็นอัครสาวกของแม่พระ

ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเมื่อแม่พระทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือ และเรามีตัวอย่างในเรื่องนี้ นั่นคือเรื่องของ บุญราศีบาร์โทโล ลองโก
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

เรือโนอาห์จำลอง


วันที่ 7 ก.ค. 2016 มีพิธีเปิดเรือสำเภาโนอาห์จำลองอย่างเป็นทางการ  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณ  Grant County, Kentucky เรือจำลองนี้ใช้มาตราส่วนจริงจากเรือโนอาห์ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์คือ ยาว 510 ฟุต กว้าง 85 ฟุต และสูง 81 ฟุต

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระวันที่2+25ก.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
       แม่ขอร้องพวกลูกให้เป็นผู้มีใจกว้างในการเสียสละ สวดภาวนา และทำพลีกรรมอดอาหารเพื่อคนเหล่านั้นที่ถูกประจญทดลอง พวกเขาเป็นพี่น้องชายหญิงของลูก  แม่ขอร้องวิงวอนพวกลูกเป็นพิเศษให้สวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์และเพื่อผู้ที่อุทิศถวายตนทุกคน  เพื่อที่พวกท่านจะมีความรักในพระเยซูเจ้าอย่างเร่าร้อนมากยิ่งขึ้น และพระจิตเจ้าจะได้ทรงทำให้หัวใจของพวกท่านเต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดี  เพื่อพวกท่านจะได้เป็นพยานยืนยันแห่งสวรรค์และพระธรรมล้ำลึกแห่งสวรรค์  วิญญาณของคนจำนวนมากอยู่ในบาป  เพราะพวกเขาไม่อุทิศถวายตนเองในการสวดภาวนาเพื่อการกลับใจของพวกเขา  แม่อยู่กับพวกลูกและกำลังสวดภาวนาเพื่อให้หัวใจของพวกลูกเต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดี
 
 
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
     
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ใครเล่าที่สามารถพูดถึงความรักและความเจ็บปวดขององค์พระบุตรได้ดีมากกว่าแม่?  แม่อยู่กับพระองค์  แม่ทนทุกข์กับพระองค์ การมีชีวิตในโลกทำให้แม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าแม่เป็นแม่คนหนึ่ง  องค์พระบุตรของแม่ทรงรักในความคิดและการงานของพระบิดาสวรรค์ – พระเจ้าเที่ยงแท้  และตามที่พระองค์ทรงบอกกับแม่เอง พระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่กู้พวกลูก  แม่ซ่อนความเจ็บปวดไว้โดยอาศัยความรัก  แต่พวกลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  ลูกมีความถามมากมาย  ลูกไม่เข้าใจในความเจ็บปวด  ลูกไม่เข้าใจว่า  ในความรักของพระเป็นเจ้าลูกจำเป็นต้องยอมรับความเจ็บปวดและแบกรับเอาไว้  มนุษย์ทุกคนจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย แต่ด้วยความสงบสันติในจิตใจและในสถานะพระหรรษทานทำให้ความหวังดำรงอยู่  นี่คือองค์พระบุตรของแม่  ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นการกำเนิดของพระเจ้า  เมล็ดพันธุ์ของพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร  เมื่อหว่านลงในจิตวิญญาณจะบังเกิดผลมากมาย  องค์พระบุตรทรงทนรับความเจ็บปวดเพราะพระองค์ทรงแบกรับบาปของพวกลูกไว้ด้วยพระองค์เอง  เพราะฉะนั้น  พวกลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ผู้ที่ทนทุกข์  จงรู้ไว้เถิดว่าความเจ็บปวดของพวกลูกจะกลายเป็นแสงสว่างและศักดิ์ศรีอันรุ่งโรจน์  ลูกทั้งหลายของแม่  ขณะที่พวกลูกกำลังแบกรับความเจ็บปวด  ขณะที่พวกลูกกำลังทนทุกข์  สวรรค์ได้เข้ามาในตัวลูก และลูกได้มอบบางส่วนของสวรรค์และความหวังให้แก่ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวลูก
ขอขอบใจลูก

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

จงสวดภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส

แม่พระทรงแจ้งให้ทราบ  พระสันตะปาปาฟรังซิสจะได้รับความยากลำบาก ทรงขอให้เราสวดภาวนาเพื่อพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

คริสตชนมาอยู่ในโลกนี้ทำไม

พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระทัยดีทรงสร้างเรามา และทรงส่งเรามาในโลกเพราะพระองค์ทรงรักเรา  เพื่อที่จะได้รับความรอด เราต้อง  รู้จัก   รัก  และ  รับใช้พระเป็นเจ้า...(น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

แม่พระเตือนเกี่ยวกับซาตานและสงคราม

ซาตานมีแผนการณ์ที่จะทำลายสันติภาพ  โจมตีพระศาสนจักรคาทอลิกและควบคุมจิตใจของมนุษย์  โดยอาศัยการสวดภาวนาเราจะสามารถมีชัยชนะต่ออิทธิพลการล่อลวงทุกอย่างของมันได้........
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

รูปถ่ายที่สวยที่สุด


รูปถ่าย 10  รูปที่สวยงามที่สุดที่ถ่ายได้ขณะเกิดสุริยคลาสที่สหรัฐอเมริกา  http://blog.spiritdaily.com/news/best-eclipse-photos

ชายที่ช่วยโลกให้รอดจากสงครามนิวเคลียร์

อดีตพันโทแห่งกองทัพโซเวียต ผู้ที่ช่วยไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และกองทัพแดงในช่วงสงครามเย็น เสียชีวิตแล้วอย่างเงียบๆ ที่บ้านของตัวเองในมอสโก
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สตานิสลาฟ เปตรอฟ อดีตพันโทแห่งกองทัพสหภาพโซเวียต ผู้สร้างวีรกรรมที่ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ ซึ่งช่วยให้โลกไม่ต้องเผชิญสงครามนิวเคลียร์
วีรกรรมของเปตรอฟเกิดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน ปี 2526 แต่เรื่องราวได้รับการเปิดเผยออกมาในอีกหลายปีให้หลัง โดยขณะนั้น พันโท เปตรอฟ อายุ 44 ปี ทำงานอยู่ทีศูนย์เตือนภัยนิวเคลียร์ของโซเวียต แต่ในวันเกิดเหตุ เรดาร์ตรวจพบสัญญาณขีปนาวุธจำนวนมากกำลังเดินทางจากสหรัฐฯ มุ่งสู่รัสเซีย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจเป็นชนวนให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจทั้ง 2 ประเทศขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม นายเปตรอฟเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองว่า สัญญาณดังกล่าวเป็นการเตือนที่ผิดพลาด และฝ่าฝืนคำสั่งไม่แจ้งเบื้องบนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในทันที ซึ่งในท้ายที่สุดก็เป็นการเตือนที่ผิดพลาดจริง โดยผลการสอบสวนในภายหลังชี้ว่า เป็นความผิดพลาดของดาวเทียมโซเวียต ที่ระบุว่า แสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับเมฆเป็นเครื่องยนต์ของขีปนาวุธข้ามทวีป
ผมมีข้อมูลทุกอย่างที่ชี้ว่ามีการโจมตีโดยขีปนาวุธเกิดขึ้น ถ้าผมรายงานไปตามสายบังคับบัญชาของผม คงไม่มีใครพูดโต้แย้งเรื่องนี้แน่ สิ่งที่ผมต้องทำก็คือเอืเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ ต่ดสายตรงถึงผู้บังคับบัญชาของเรา แต่ผมขยับไม่ได้ ผมรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนกระทะร้อนๆนายเปตรอฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบีซี ภาษารัสเซีย ในปี 2556 และสุดท้ายเขาก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่กองทัพเพื่อแจ้งว่าระบบขัดข้อง
นายเปตรอฟระบุด้วยว่า หากตัวเขาทำผิดไป ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีต่อมา แต่ทว่า หลังจากผ่านไปแล้ว 23 นาที ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำให้เขาโล่งใจมาก
ทั้งนี้ นายเปตรอฟเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม แต่ข่าวการตายของเขาเพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาในเดือนนี้ หลังจาก คาร์ล ชูมัคเกอร์ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวเยอรมัน และคนแรกที่เผยแพร่วีรกรรมของนายเปตรอฟให้โลกได้รับรู้โทรศัพท์ไปหานายเปตรอฟเพื่อแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดเมื่อ 7 กันยายน แต่ ดีมิทรี ลูกชายของเปตรอฟระบุว่า บิดาของเขาเสียชีวิตไปแล้ว จากนั้นชูมัคเกอร์จึงนำข่าวนี้เผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

โลหิตของนักบุญจานูเรียส


              วันที่ 19 ก.ย. 2017 ที่อาสนวิหารแห่งเนเปิล ในพิธีมิสซาฉลองนักบุญจานูเรียส โลหิตของนักบุญจานูเรียสที่เป็นก้อนแข็ง ได้กลับกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับชาวเนเปิล เพราะเป็นนิมิตหมายว่าเมืองเนเปิลจะรอดพ้นจากภูเขาไฟระเบิดหรือภัยพิบัติอื่นๆ
นักบุญจานูเรียสเป็นองค์อุปถัมภ์ของเมืองเนเปิล อัศจรรย์เลือดของนักบุญจานูเรียสกลายเป็นของเหลวจะเกิดขึ้นปีละ 3 ครั้ง คือ
1. ในวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม (วันที่รับรองพระธาตุของนักบุญ)
2.     วันที่ 19 กันยายน (วันที่นักบุญเสียชีวิตเป็นมรณสักขี)
3.   วันที่ 16 ธันวาคม (วันครบรอบการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปี 1631 ลาวาไหลมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูเมืองเนเปิล เป็นอัศจรรย์ที่นักบุญเข้าช่วยเหลือชาวเมืองที่วอนขอท่าน)

สถานการณ์ในฟิลิปปินส์


คุณพ่อ Teresito Suganob ได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากเงื้อมมือของกลุ่มก่อการร้ายฟิลิปปินส์ที่เป็นสมาชิกของ ISIS โดยทางทหารได้เข้าบุกเข้าไปทลายที่พักของกลุ่มก่อการร้ายและสามารถช่วยเหลือคนที่ถูกกลุ่มนี้จับตัวมากักขังได้สำเร็จ  มีประชาชนมากกว่า 12 คนที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายจับมากักขังรวมทั้งคุณพ่อ Teresito Suganob ด้วย ทางทหารได้นำท่านมาแถลงข่าวให้แก่สื่อหนังสือพิมพิ์ที่ศูนย์ทางทหารในกรุงมะนิลาเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2017 ท่านถูกลักพาตัวเป็นเวลานาน 4 เดือนโดยกลุ่ม ISIS  กลุ่มนี้ได้ก่อการยึดเมืองมาลาวีตอนใต้มานานมากกว่า 8 เดือนแล้ว ทางทหารส่งกำลังเข้ามาทวงคืนพื้นที่และทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้าย และขณะนี้กำลังทำการสู้รบกันอยู่

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

เสียงร้องของปีศาจวีดีโอถ่ายขณะที่แม่พระประจักษ์แก่มีรยานาเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2017 ที่ผ่านมานี้  มีเสียงดังร้องครวญครางหลายเสียงมาจากปีศาจซึ่งสิงในบางคน  ปีศาจเจ็บปวดทรมานเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่พระ
Sister Emmanuel Newsletter
ในข่าวสารจดหมายของซิสเตอร์เอมมานูเอล เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ในระหว่างการประจักษ์ของแม่พระ เกิดเหตุการณ์ไม่ธรรมดาอีกแล้ว แต่ในวันนี้ฉันรู้สึกว่าจะมากกว่าทุกครั้ง คนจำนวนมากเริ่มส่งเสียงโหยหวนและร้องตะโกนเหมือนสัตว์ในทันทีที่แม่พระประจักษ์มา เป็นแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยสงบเป็นปกติ  เมื่อคนที่ถูกปีศาจทรมานอยู่ในเวลาที่แม่พระทรงประจักษ์มา บางครั้งปีศาจเหล่านี้จะแสดงตัวของมันเองแบบนี้
พระสงฆ์ที่อยู่กับพวกเราในเวลานั้นบอกกับฉันว่า ในตอนสุดท้ายของการประจักษ์ ท่านรับรู้ได้ถึงการเสด็จมาของพระมารดาของพระเจ้าภายในจิตใจของท่าน พร้อมทั้งรู้สึกถึงเมฆสุกใสสว่างอยู่บริเวณที่พระนางประทับยืนด้วย เมฆนี้ค่อยลอยลงมาและผลักเจ้าปีศาจให้ร่วงหล่นสู่ห้วงอเวจี หยุดการส่งเสียงของมันและทำให้มันต่อสู้กันเอง พระสงฆ์ท่านนี้อยู่ในทีมงานของพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีขับไล่ปีศาจทุกสัปดาห์  และท่านได้รับพระพรในการเห็นจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในภพที่มองไม่เห็น  เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่  พระวรสารก็กล่าวถึงปีศาจจำนวนมากเช่นกัน แต่ในยุคสมัยของเรานี้มีการกระทำที่ชั่วร้ายและมีบาปที่หนักหนาสาหัสเพิ่มมากขึ้น มีคนหลายคนที่เปิดประตูวิญญาณของพวกเขาให้ปีศาจเข้ามาสิงสู่  และอารักขเทวดาของพวกเขาก็ไม่รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้  เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสวดภาวนาต่อพระมารดาของพระเจ้าให้มากๆ เพราะพระนางทรงได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นผู้เหยียบหัวของปีศาจ  พระนางทรงเป็นผู้ขับไล่ปีศาจที่ทรงอำนาจต่อจากพระเยซูเจ้า  การสวดสายประคำนี้เป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพมากในการต่อสู้กับอำนาจของปีศาจ
คุณพ่อ Don Ambrogio Villa พระสงฆ์จากสังฆมณฑลมิลาโน ได้รายงานคำพูดของซาตานในระหว่างการทำพิธีขับไล่ปีศาจเมื่อเร็วๆนี้ มันได้ตอบคำถามของพระสงฆ์ ซาตานพูดว่า : "สำหรับพวกเรา (ปีศาจ) เมดจูกอเรจ์เป็นนรกบนโลก!  ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลย  การสวดสายประคำของคนจำนวนมากในการประจักษ์ทุกวันของแม่พระ  การร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิทของประชาชนนับพัน  การสารภาพบาปของผู้แสวงบุญจำนวนมหาศาล  การกลับใจและการกลับคืนดีเข้าสู่พระศาสนจักรของประชาชนจำนวนมาก  จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งทำให้ศัตรูของมนุษยชาติทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ดี เราต้องเฝ้าระวัง  เจ้าปีศาจจะทำทุกอย่างเท่าที่มันสามารถทำได้ที่จะทำลายแผนการของแม่พระ  นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระมารดาแห่งสวรรค์ทรงไว้วางใจพวกเราเป็นอย่างมากในปัจจุบันยิ่งกว่าสมัยใด  แม่พระทรงขอร้องเราอีกครั้งที่เนินเขาแห่งกางเขนในการประจักษ์แก่อิวาน ทรงขอให้เราสวดภาวนาเพื่อแผนการของพระนางสำหรับเมดจูกอเรจ์ “แม่ต้องการการสวดภาวนาของพวกลูกมากเพื่อช่วยโลก” พระนางตรัสตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการประจักษ์  พวกเราจงอย่าทำให้พระนางผิดหวัง  เพราะหลายสิ่งหลายอย่างอาจเกิดขึ้นได้ขึ้นกับการสวดภาวนาและการพลีกรรมอดอาหารของพวกเรา  ทุกอย่างขึ้นกับการที่เราดำเนินชีวิตตามสาส์นของแม่พระหรือไม่ปฏิบัติตามสาส์นของแม่พระ

พระสันตปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนโคลัมเบียโป๊ปฟรังซิสเยือน "โคลอมเบีย" 6-11 กันยายน 2017 การเสด็จเยือนนี้ มีขึ้นหลังรัฐบาลและกลุ่มกบฏ
FARC (กองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลอมเบีย) ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ หลังสองฝ่ายสู้รบกันมาตั้งแต่ ค.ศ.1964 หรือ 53 ปีเลยทีเดียว โดยพระสันตะปาปาทรงมุ่งหวังจะเสริมสร้างการคืนดีของคนในชาติ หลังแบ่งแยกกันมากว่าห้าสิบปี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับพระสันตะปาปา


มีผู้ที่รวบรวมสถิติต่างๆของพระสันตะปาปาตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์ปัจจุบัน  และมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
>>> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

แม่พระแห่งการเปิดเผยพระวิวรณ์ 

ข้อความในสาส์นนี้ทำให้ผมต้องสั่นสะท้านเมื่อคิดถึงคำขู่ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายมุสลิม ISIS ที่มีต่อวาติกันและพระสันตะปาปา  พวกมันกำลังพุ่งเป้ามาที่วาติกันและพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทกับสึนามิ

แผ่นดินไหวในปี 1906 บริเวณชายฝั่งแปซิฟิก สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างขวาง มีต้นตออยู่ที่ชายฝั่งของโคลอมเบีย  มีขนาด 8.8 แมกนิจูด ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 1000 คน
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

จดหมายจากปีศาจ


เป็นจดหมายที่กล่าวกันว่ามาจากลูกซีเฟอร์ มีอายุนาน 300 ปี เขียนโดยซิสเตอร์คนหนึ่งที่ถูกลูซีเฟอร์เข้าสิงและมันได้ยืมมือของซิสเตอร์เขียนจดหมายนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักบุญ

นักบุญคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างดี และพระศาสนจักรได้ยกย่องท่านเพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราทำตามแบบอย่างของท่าน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

น้ำมันหอมไหลออกจากรูปไอคอนโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ในเมืองโฮเมอร์ เกลน (อเมริกา) มีรุปไอคอนนักบุญยอห์น บัพติส ซึ่งเริ่มหลั่งน้ำมันหอมออกมาก่อน (เหมือนกับเป็นการเตรียมทางให้รูปไอคอนพระเยซูเจ้าได้หลั่งน้ำมันหอม)
และยังมีรูปไอคอนของพระเยซูเจ้าซึ่งได้หลั่งน้ำมันหอมออกมาเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2016 น้ำมันหอมนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  ปรากฏการณ์นี้ดึงดูดคนจำนวนมากให้มาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อเป็นการแสวงบุญและเพื่อสวดภาวนา

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์


 
พระเป็นเจ้าทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีประชากรหนึ่งซึ่งพระองค์จะทรงเรียกพวกเขาว่า “เป็นประชากรของเรา”  หลักฐานในเรื่องนี้เราพบได้ในการที่พระองค์ทำพันธสัญญาทุกครั้งกับชาวยิว 
>>>อ่านต่อ
 

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ความศรัทธาต่อแม่พระมหาทุกข์

                     
หากลูกสวดสายประคำและรำพึงถึงมหาทุกข์ 7 ประการอย่างดี
ลูกจะมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะกลับใจและสำนึกในบาปของตนอย่างแท้จริง จงสวดภาวนาถึงมหาทุกข์ของแม่ เพื่อการเป็นทุกข์ถึงบาป
สารแม่พระแห่งกิบีโฮ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

แผ่นดินไหวที่อะกิตะ-การประจักษ์ของแม่พระ

"ถ้ามนุษย์ไม่กลับใจและเปลี่ยนแปลงความประพฤติให้ดีขึ้น พระบิดาจะทรงส่งโทษทัณฑ์ร้ายแรงและน่ากลัวมายังมนุษยชาติทั้งมวล  มันจะเป็นโทษทัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วม  ชนิดที่ไม่ใครเคยเห็นมาก่อน  ไฟจะตกจากท้องฟ้าและจะกวาดเอามนุษยชาติส่วนใหญ่ของโลกให้หายไป"
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

เพลงอัลเลลูยาเพลงอัลเลลูยาในภาษารัสเซีย

เพลงญี่ปุ่นเพราะๆ เพลง ナダソウソウ = Nada Sou Sou =To shed tears น้ำตาหลั่งริน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ข่าวพระศาสนจักร


ชีวิตของนักบวชหญิงในประเทศจีน 
การเสด็จเยือนเมียนมาร์ 
คำสั่งห้ามเด็กไปโบสถ์
สก็อตแลนด์

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ความตายของสตาลิน


“วิญญาณเหล่านี้ถูกลากดึงไปโดยบรรดาปีศาจ โดยที่พวกเขาไม่เต็มใจ  พวกเขาหวาดกลัวและตระหนกตกใจเป็นอย่างยิ่ง” (นักบุญ นิกิตัส สเตทาโทส)
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

เกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจน


 3 ก.ย. 2017 16:22:40
เกาหลีเหนือ 3 ก.ย. - รัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจน ที่ออกแบบมา เพื่อติดตั้งหัวรบขีปนาวุธข้ามทวีป ซึ่งการทดลองครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ และนับเป็นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา  ขณะที่สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ ของเกาหลีเหนือได้แพร่ภาพนายคิม จองอึน เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ และลงนามคำสั่งทดลองระเบิดไฮโดรเจน โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ มีขึ้นเพราะต้องการชิงความได้เปรียบการเจรจากับสหรัฐที่อาจมีขึ้นในอนาคต. สำนักข่าวเปียงยางกล่าวว่า ได้มีการทดลองระเบิดไฮโดรเจนหลายครั้งแล้ว ระเบิดไฮโดรเจนมีอานุภาพร้ายแรงกว่าระเบิดอะตอมหลายเท่า
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 แมกนิจูดในเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2017 เป็นผลจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่ 6  ทางเกาหลีเหนือกล่าวว่าได้ทำการทดลองระเบิดไฮโดรเจนซึ่งประมาณการว่ามีความรุนแรงถึง 100 กิโลตัน ซึ่งรุนแรงกว่าระเบิดที่นางาซากิในปี 1945ถึง 4-5 เท่า
เจ้าหน้าที่ของทางเกาหลีใต้กล่าวว่า การทดลองครั้งสุดท้ายกระทำขึ้นที่เมืองคิลจู Kilju County อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ปังยีตอนเหนือ North's Punggye-ri

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

ความสุขจากการฟังพระวาจาของพระเจ้า2

พระวาจาของพระเจ้านั้น “กลายเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพเจ้า” (เยเรมีย์ 15:16)
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

การประกอบพิธีมิสซาของคุณพ่อปีโอ


“ไม่ใช่เพราะพ่อกำลังจะได้รับความทุกข์ทรมานหรอก  แต่เป็นเพราะพ่อกำลังถวายตัวของพ่อเอง”

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

เพลงอาเวมาเรียในภาษาญี่ปุ่นเพลงอาเวมาเรียในภาษาญี่ปุ่นเพลงพระเยซูทรงรักฉันในภาษาญี่ปุ่น