พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

แกนของโลกเคลื่อนหรือ?

การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทุกๆครั้งจะทำให้แกนโลกและการหมุนตัวเองเปลี่ยนแปลง เช่น แผ่นดินไหวที่ชิลี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ขนาด 8.8 ริกเตอร์ ทำให้แกนโลกเปลี่ยนแปลง 2.7 มิลลิอาร์กวินาที และยังทำให้เวลาสั้นลง 1.26 ไมโครวินาที นั่นคือโลกหมุนเร็วขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

จากสาวกของซาตานกลายเป็นอัครสาวกของแม่พระ

ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเมื่อแม่พระทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือ และเรามีตัวอย่างในเรื่องนี้ นั่นคือเรื่องของ บุญราศีบาร์โทโล ลองโก
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

เรือโนอาห์จำลอง


วันที่ 7 ก.ค. 2016 มีพิธีเปิดเรือสำเภาโนอาห์จำลองอย่างเป็นทางการ  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณ  Grant County, Kentucky เรือจำลองนี้ใช้มาตราส่วนจริงจากเรือโนอาห์ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์คือ ยาว 510 ฟุต กว้าง 85 ฟุต และสูง 81 ฟุต

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระวันที่2+25ก.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
       แม่ขอร้องพวกลูกให้เป็นผู้มีใจกว้างในการเสียสละ สวดภาวนา และทำพลีกรรมอดอาหารเพื่อคนเหล่านั้นที่ถูกประจญทดลอง พวกเขาเป็นพี่น้องชายหญิงของลูก  แม่ขอร้องวิงวอนพวกลูกเป็นพิเศษให้สวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์และเพื่อผู้ที่อุทิศถวายตนทุกคน  เพื่อที่พวกท่านจะมีความรักในพระเยซูเจ้าอย่างเร่าร้อนมากยิ่งขึ้น และพระจิตเจ้าจะได้ทรงทำให้หัวใจของพวกท่านเต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดี  เพื่อพวกท่านจะได้เป็นพยานยืนยันแห่งสวรรค์และพระธรรมล้ำลึกแห่งสวรรค์  วิญญาณของคนจำนวนมากอยู่ในบาป  เพราะพวกเขาไม่อุทิศถวายตนเองในการสวดภาวนาเพื่อการกลับใจของพวกเขา  แม่อยู่กับพวกลูกและกำลังสวดภาวนาเพื่อให้หัวใจของพวกลูกเต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดี
 
 
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
     
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ใครเล่าที่สามารถพูดถึงความรักและความเจ็บปวดขององค์พระบุตรได้ดีมากกว่าแม่?  แม่อยู่กับพระองค์  แม่ทนทุกข์กับพระองค์ การมีชีวิตในโลกทำให้แม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าแม่เป็นแม่คนหนึ่ง  องค์พระบุตรของแม่ทรงรักในความคิดและการงานของพระบิดาสวรรค์ – พระเจ้าเที่ยงแท้  และตามที่พระองค์ทรงบอกกับแม่เอง พระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่กู้พวกลูก  แม่ซ่อนความเจ็บปวดไว้โดยอาศัยความรัก  แต่พวกลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  ลูกมีความถามมากมาย  ลูกไม่เข้าใจในความเจ็บปวด  ลูกไม่เข้าใจว่า  ในความรักของพระเป็นเจ้าลูกจำเป็นต้องยอมรับความเจ็บปวดและแบกรับเอาไว้  มนุษย์ทุกคนจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย แต่ด้วยความสงบสันติในจิตใจและในสถานะพระหรรษทานทำให้ความหวังดำรงอยู่  นี่คือองค์พระบุตรของแม่  ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นการกำเนิดของพระเจ้า  เมล็ดพันธุ์ของพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร  เมื่อหว่านลงในจิตวิญญาณจะบังเกิดผลมากมาย  องค์พระบุตรทรงทนรับความเจ็บปวดเพราะพระองค์ทรงแบกรับบาปของพวกลูกไว้ด้วยพระองค์เอง  เพราะฉะนั้น  พวกลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ผู้ที่ทนทุกข์  จงรู้ไว้เถิดว่าความเจ็บปวดของพวกลูกจะกลายเป็นแสงสว่างและศักดิ์ศรีอันรุ่งโรจน์  ลูกทั้งหลายของแม่  ขณะที่พวกลูกกำลังแบกรับความเจ็บปวด  ขณะที่พวกลูกกำลังทนทุกข์  สวรรค์ได้เข้ามาในตัวลูก และลูกได้มอบบางส่วนของสวรรค์และความหวังให้แก่ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวลูก
ขอขอบใจลูก

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

จงสวดภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาฟรังซิส

แม่พระทรงแจ้งให้ทราบ  พระสันตะปาปาฟรังซิสจะได้รับความยากลำบาก ทรงขอให้เราสวดภาวนาเพื่อพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

คริสตชนมาอยู่ในโลกนี้ทำไม

พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระทัยดีทรงสร้างเรามา และทรงส่งเรามาในโลกเพราะพระองค์ทรงรักเรา  เพื่อที่จะได้รับความรอด เราต้อง  รู้จัก   รัก  และ  รับใช้พระเป็นเจ้า...(น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

แม่พระเตือนเกี่ยวกับซาตานและสงคราม

ซาตานมีแผนการณ์ที่จะทำลายสันติภาพ  โจมตีพระศาสนจักรคาทอลิกและควบคุมจิตใจของมนุษย์  โดยอาศัยการสวดภาวนาเราจะสามารถมีชัยชนะต่ออิทธิพลการล่อลวงทุกอย่างของมันได้........
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

รูปถ่ายที่สวยที่สุด


รูปถ่าย 10  รูปที่สวยงามที่สุดที่ถ่ายได้ขณะเกิดสุริยคลาสที่สหรัฐอเมริกา  http://blog.spiritdaily.com/news/best-eclipse-photos

ชายที่ช่วยโลกให้รอดจากสงครามนิวเคลียร์

อดีตพันโทแห่งกองทัพโซเวียต ผู้ที่ช่วยไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และกองทัพแดงในช่วงสงครามเย็น เสียชีวิตแล้วอย่างเงียบๆ ที่บ้านของตัวเองในมอสโก
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สตานิสลาฟ เปตรอฟ อดีตพันโทแห่งกองทัพสหภาพโซเวียต ผู้สร้างวีรกรรมที่ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ ซึ่งช่วยให้โลกไม่ต้องเผชิญสงครามนิวเคลียร์
วีรกรรมของเปตรอฟเกิดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน ปี 2526 แต่เรื่องราวได้รับการเปิดเผยออกมาในอีกหลายปีให้หลัง โดยขณะนั้น พันโท เปตรอฟ อายุ 44 ปี ทำงานอยู่ทีศูนย์เตือนภัยนิวเคลียร์ของโซเวียต แต่ในวันเกิดเหตุ เรดาร์ตรวจพบสัญญาณขีปนาวุธจำนวนมากกำลังเดินทางจากสหรัฐฯ มุ่งสู่รัสเซีย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจเป็นชนวนให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจทั้ง 2 ประเทศขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม นายเปตรอฟเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองว่า สัญญาณดังกล่าวเป็นการเตือนที่ผิดพลาด และฝ่าฝืนคำสั่งไม่แจ้งเบื้องบนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในทันที ซึ่งในท้ายที่สุดก็เป็นการเตือนที่ผิดพลาดจริง โดยผลการสอบสวนในภายหลังชี้ว่า เป็นความผิดพลาดของดาวเทียมโซเวียต ที่ระบุว่า แสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับเมฆเป็นเครื่องยนต์ของขีปนาวุธข้ามทวีป
ผมมีข้อมูลทุกอย่างที่ชี้ว่ามีการโจมตีโดยขีปนาวุธเกิดขึ้น ถ้าผมรายงานไปตามสายบังคับบัญชาของผม คงไม่มีใครพูดโต้แย้งเรื่องนี้แน่ สิ่งที่ผมต้องทำก็คือเอืเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ ต่ดสายตรงถึงผู้บังคับบัญชาของเรา แต่ผมขยับไม่ได้ ผมรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนกระทะร้อนๆนายเปตรอฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบีซี ภาษารัสเซีย ในปี 2556 และสุดท้ายเขาก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่กองทัพเพื่อแจ้งว่าระบบขัดข้อง
นายเปตรอฟระบุด้วยว่า หากตัวเขาทำผิดไป ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีต่อมา แต่ทว่า หลังจากผ่านไปแล้ว 23 นาที ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำให้เขาโล่งใจมาก
ทั้งนี้ นายเปตรอฟเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม แต่ข่าวการตายของเขาเพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาในเดือนนี้ หลังจาก คาร์ล ชูมัคเกอร์ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวเยอรมัน และคนแรกที่เผยแพร่วีรกรรมของนายเปตรอฟให้โลกได้รับรู้โทรศัพท์ไปหานายเปตรอฟเพื่อแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดเมื่อ 7 กันยายน แต่ ดีมิทรี ลูกชายของเปตรอฟระบุว่า บิดาของเขาเสียชีวิตไปแล้ว จากนั้นชูมัคเกอร์จึงนำข่าวนี้เผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

โลหิตของนักบุญจานูเรียส


              วันที่ 19 ก.ย. 2017 ที่อาสนวิหารแห่งเนเปิล ในพิธีมิสซาฉลองนักบุญจานูเรียส โลหิตของนักบุญจานูเรียสที่เป็นก้อนแข็ง ได้กลับกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับชาวเนเปิล เพราะเป็นนิมิตหมายว่าเมืองเนเปิลจะรอดพ้นจากภูเขาไฟระเบิดหรือภัยพิบัติอื่นๆ
นักบุญจานูเรียสเป็นองค์อุปถัมภ์ของเมืองเนเปิล อัศจรรย์เลือดของนักบุญจานูเรียสกลายเป็นของเหลวจะเกิดขึ้นปีละ 3 ครั้ง คือ
1. ในวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม (วันที่รับรองพระธาตุของนักบุญ)
2.     วันที่ 19 กันยายน (วันที่นักบุญเสียชีวิตเป็นมรณสักขี)
3.   วันที่ 16 ธันวาคม (วันครบรอบการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียสในปี 1631 ลาวาไหลมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูเมืองเนเปิล เป็นอัศจรรย์ที่นักบุญเข้าช่วยเหลือชาวเมืองที่วอนขอท่าน)

สถานการณ์ในฟิลิปปินส์


คุณพ่อ Teresito Suganob ได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากเงื้อมมือของกลุ่มก่อการร้ายฟิลิปปินส์ที่เป็นสมาชิกของ ISIS โดยทางทหารได้เข้าบุกเข้าไปทลายที่พักของกลุ่มก่อการร้ายและสามารถช่วยเหลือคนที่ถูกกลุ่มนี้จับตัวมากักขังได้สำเร็จ  มีประชาชนมากกว่า 12 คนที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายจับมากักขังรวมทั้งคุณพ่อ Teresito Suganob ด้วย ทางทหารได้นำท่านมาแถลงข่าวให้แก่สื่อหนังสือพิมพิ์ที่ศูนย์ทางทหารในกรุงมะนิลาเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2017 ท่านถูกลักพาตัวเป็นเวลานาน 4 เดือนโดยกลุ่ม ISIS  กลุ่มนี้ได้ก่อการยึดเมืองมาลาวีตอนใต้มานานมากกว่า 8 เดือนแล้ว ทางทหารส่งกำลังเข้ามาทวงคืนพื้นที่และทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้าย และขณะนี้กำลังทำการสู้รบกันอยู่

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

เสียงร้องของปีศาจวีดีโอถ่ายขณะที่แม่พระประจักษ์แก่มีรยานาเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2017 ที่ผ่านมานี้  มีเสียงดังร้องครวญครางหลายเสียงมาจากปีศาจซึ่งสิงในบางคน  ปีศาจเจ็บปวดทรมานเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่พระ
Sister Emmanuel Newsletter
ในข่าวสารจดหมายของซิสเตอร์เอมมานูเอล เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ในระหว่างการประจักษ์ของแม่พระ เกิดเหตุการณ์ไม่ธรรมดาอีกแล้ว แต่ในวันนี้ฉันรู้สึกว่าจะมากกว่าทุกครั้ง คนจำนวนมากเริ่มส่งเสียงโหยหวนและร้องตะโกนเหมือนสัตว์ในทันทีที่แม่พระประจักษ์มา เป็นแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยสงบเป็นปกติ  เมื่อคนที่ถูกปีศาจทรมานอยู่ในเวลาที่แม่พระทรงประจักษ์มา บางครั้งปีศาจเหล่านี้จะแสดงตัวของมันเองแบบนี้
พระสงฆ์ที่อยู่กับพวกเราในเวลานั้นบอกกับฉันว่า ในตอนสุดท้ายของการประจักษ์ ท่านรับรู้ได้ถึงการเสด็จมาของพระมารดาของพระเจ้าภายในจิตใจของท่าน พร้อมทั้งรู้สึกถึงเมฆสุกใสสว่างอยู่บริเวณที่พระนางประทับยืนด้วย เมฆนี้ค่อยลอยลงมาและผลักเจ้าปีศาจให้ร่วงหล่นสู่ห้วงอเวจี หยุดการส่งเสียงของมันและทำให้มันต่อสู้กันเอง พระสงฆ์ท่านนี้อยู่ในทีมงานของพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีขับไล่ปีศาจทุกสัปดาห์  และท่านได้รับพระพรในการเห็นจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในภพที่มองไม่เห็น  เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่  พระวรสารก็กล่าวถึงปีศาจจำนวนมากเช่นกัน แต่ในยุคสมัยของเรานี้มีการกระทำที่ชั่วร้ายและมีบาปที่หนักหนาสาหัสเพิ่มมากขึ้น มีคนหลายคนที่เปิดประตูวิญญาณของพวกเขาให้ปีศาจเข้ามาสิงสู่  และอารักขเทวดาของพวกเขาก็ไม่รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้  เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสวดภาวนาต่อพระมารดาของพระเจ้าให้มากๆ เพราะพระนางทรงได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นผู้เหยียบหัวของปีศาจ  พระนางทรงเป็นผู้ขับไล่ปีศาจที่ทรงอำนาจต่อจากพระเยซูเจ้า  การสวดสายประคำนี้เป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพมากในการต่อสู้กับอำนาจของปีศาจ
คุณพ่อ Don Ambrogio Villa พระสงฆ์จากสังฆมณฑลมิลาโน ได้รายงานคำพูดของซาตานในระหว่างการทำพิธีขับไล่ปีศาจเมื่อเร็วๆนี้ มันได้ตอบคำถามของพระสงฆ์ ซาตานพูดว่า : "สำหรับพวกเรา (ปีศาจ) เมดจูกอเรจ์เป็นนรกบนโลก!  ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลย  การสวดสายประคำของคนจำนวนมากในการประจักษ์ทุกวันของแม่พระ  การร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิทของประชาชนนับพัน  การสารภาพบาปของผู้แสวงบุญจำนวนมหาศาล  การกลับใจและการกลับคืนดีเข้าสู่พระศาสนจักรของประชาชนจำนวนมาก  จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งทำให้ศัตรูของมนุษยชาติทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ดี เราต้องเฝ้าระวัง  เจ้าปีศาจจะทำทุกอย่างเท่าที่มันสามารถทำได้ที่จะทำลายแผนการของแม่พระ  นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระมารดาแห่งสวรรค์ทรงไว้วางใจพวกเราเป็นอย่างมากในปัจจุบันยิ่งกว่าสมัยใด  แม่พระทรงขอร้องเราอีกครั้งที่เนินเขาแห่งกางเขนในการประจักษ์แก่อิวาน ทรงขอให้เราสวดภาวนาเพื่อแผนการของพระนางสำหรับเมดจูกอเรจ์ “แม่ต้องการการสวดภาวนาของพวกลูกมากเพื่อช่วยโลก” พระนางตรัสตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการประจักษ์  พวกเราจงอย่าทำให้พระนางผิดหวัง  เพราะหลายสิ่งหลายอย่างอาจเกิดขึ้นได้ขึ้นกับการสวดภาวนาและการพลีกรรมอดอาหารของพวกเรา  ทุกอย่างขึ้นกับการที่เราดำเนินชีวิตตามสาส์นของแม่พระหรือไม่ปฏิบัติตามสาส์นของแม่พระ

พระสันตปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนโคลัมเบียโป๊ปฟรังซิสเยือน "โคลอมเบีย" 6-11 กันยายน 2017 การเสด็จเยือนนี้ มีขึ้นหลังรัฐบาลและกลุ่มกบฏ
FARC (กองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลอมเบีย) ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ หลังสองฝ่ายสู้รบกันมาตั้งแต่ ค.ศ.1964 หรือ 53 ปีเลยทีเดียว โดยพระสันตะปาปาทรงมุ่งหวังจะเสริมสร้างการคืนดีของคนในชาติ หลังแบ่งแยกกันมากว่าห้าสิบปี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับพระสันตะปาปา


มีผู้ที่รวบรวมสถิติต่างๆของพระสันตะปาปาตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์ปัจจุบัน  และมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
>>> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

แม่พระแห่งการเปิดเผยพระวิวรณ์ 

ข้อความในสาส์นนี้ทำให้ผมต้องสั่นสะท้านเมื่อคิดถึงคำขู่ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายมุสลิม ISIS ที่มีต่อวาติกันและพระสันตะปาปา  พวกมันกำลังพุ่งเป้ามาที่วาติกันและพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทกับสึนามิ

แผ่นดินไหวในปี 1906 บริเวณชายฝั่งแปซิฟิก สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างขวาง มีต้นตออยู่ที่ชายฝั่งของโคลอมเบีย  มีขนาด 8.8 แมกนิจูด ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 1000 คน
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

จดหมายจากปีศาจ


เป็นจดหมายที่กล่าวกันว่ามาจากลูกซีเฟอร์ มีอายุนาน 300 ปี เขียนโดยซิสเตอร์คนหนึ่งที่ถูกลูซีเฟอร์เข้าสิงและมันได้ยืมมือของซิสเตอร์เขียนจดหมายนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักบุญ

นักบุญคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างดี และพระศาสนจักรได้ยกย่องท่านเพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราทำตามแบบอย่างของท่าน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

น้ำมันหอมไหลออกจากรูปไอคอนโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ในเมืองโฮเมอร์ เกลน (อเมริกา) มีรุปไอคอนนักบุญยอห์น บัพติส ซึ่งเริ่มหลั่งน้ำมันหอมออกมาก่อน (เหมือนกับเป็นการเตรียมทางให้รูปไอคอนพระเยซูเจ้าได้หลั่งน้ำมันหอม)
และยังมีรูปไอคอนของพระเยซูเจ้าซึ่งได้หลั่งน้ำมันหอมออกมาเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2016 น้ำมันหอมนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  ปรากฏการณ์นี้ดึงดูดคนจำนวนมากให้มาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อเป็นการแสวงบุญและเพื่อสวดภาวนา

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์


 
พระเป็นเจ้าทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีประชากรหนึ่งซึ่งพระองค์จะทรงเรียกพวกเขาว่า “เป็นประชากรของเรา”  หลักฐานในเรื่องนี้เราพบได้ในการที่พระองค์ทำพันธสัญญาทุกครั้งกับชาวยิว 
>>>อ่านต่อ
 

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ความศรัทธาต่อแม่พระมหาทุกข์

                     
หากลูกสวดสายประคำและรำพึงถึงมหาทุกข์ 7 ประการอย่างดี
ลูกจะมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะกลับใจและสำนึกในบาปของตนอย่างแท้จริง จงสวดภาวนาถึงมหาทุกข์ของแม่ เพื่อการเป็นทุกข์ถึงบาป
สารแม่พระแห่งกิบีโฮ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

แผ่นดินไหวที่อะกิตะ-การประจักษ์ของแม่พระ

"ถ้ามนุษย์ไม่กลับใจและเปลี่ยนแปลงความประพฤติให้ดีขึ้น พระบิดาจะทรงส่งโทษทัณฑ์ร้ายแรงและน่ากลัวมายังมนุษยชาติทั้งมวล  มันจะเป็นโทษทัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วม  ชนิดที่ไม่ใครเคยเห็นมาก่อน  ไฟจะตกจากท้องฟ้าและจะกวาดเอามนุษยชาติส่วนใหญ่ของโลกให้หายไป"
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

เพลงอัลเลลูยาเพลงอัลเลลูยาในภาษารัสเซีย

เพลงญี่ปุ่นเพราะๆ เพลง ナダソウソウ = Nada Sou Sou =To shed tears น้ำตาหลั่งริน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ข่าวพระศาสนจักร


ชีวิตของนักบวชหญิงในประเทศจีน 
การเสด็จเยือนเมียนมาร์ 
คำสั่งห้ามเด็กไปโบสถ์
สก็อตแลนด์

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ความตายของสตาลิน


“วิญญาณเหล่านี้ถูกลากดึงไปโดยบรรดาปีศาจ โดยที่พวกเขาไม่เต็มใจ  พวกเขาหวาดกลัวและตระหนกตกใจเป็นอย่างยิ่ง” (นักบุญ นิกิตัส สเตทาโทส)
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

เกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจน


 3 ก.ย. 2017 16:22:40
เกาหลีเหนือ 3 ก.ย. - รัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจน ที่ออกแบบมา เพื่อติดตั้งหัวรบขีปนาวุธข้ามทวีป ซึ่งการทดลองครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ และนับเป็นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา  ขณะที่สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ ของเกาหลีเหนือได้แพร่ภาพนายคิม จองอึน เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ และลงนามคำสั่งทดลองระเบิดไฮโดรเจน โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ มีขึ้นเพราะต้องการชิงความได้เปรียบการเจรจากับสหรัฐที่อาจมีขึ้นในอนาคต. สำนักข่าวเปียงยางกล่าวว่า ได้มีการทดลองระเบิดไฮโดรเจนหลายครั้งแล้ว ระเบิดไฮโดรเจนมีอานุภาพร้ายแรงกว่าระเบิดอะตอมหลายเท่า
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 แมกนิจูดในเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2017 เป็นผลจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่ 6  ทางเกาหลีเหนือกล่าวว่าได้ทำการทดลองระเบิดไฮโดรเจนซึ่งประมาณการว่ามีความรุนแรงถึง 100 กิโลตัน ซึ่งรุนแรงกว่าระเบิดที่นางาซากิในปี 1945ถึง 4-5 เท่า
เจ้าหน้าที่ของทางเกาหลีใต้กล่าวว่า การทดลองครั้งสุดท้ายกระทำขึ้นที่เมืองคิลจู Kilju County อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ปังยีตอนเหนือ North's Punggye-ri

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

ความสุขจากการฟังพระวาจาของพระเจ้า2

พระวาจาของพระเจ้านั้น “กลายเป็นความปิติยินดีแห่งจิตใจของข้าพเจ้า” (เยเรมีย์ 15:16)
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

การประกอบพิธีมิสซาของคุณพ่อปีโอ


“ไม่ใช่เพราะพ่อกำลังจะได้รับความทุกข์ทรมานหรอก  แต่เป็นเพราะพ่อกำลังถวายตัวของพ่อเอง”

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

เพลงอาเวมาเรียในภาษาญี่ปุ่นเพลงอาเวมาเรียในภาษาญี่ปุ่นเพลงพระเยซูทรงรักฉันในภาษาญี่ปุ่น