พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

วาติกันไม่รับรองการประจักษ์ที่อัมสเตอร์ดัม

หลังจากการโต้เถียงกันหลายสิบปีเกี่ยวกับการประจักษ์ของพระแม่มารีย์ต่อไอด้า เพียร์เดอมาน(Ida Peerdeman) 56 ครั้ง เวลานี้ถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการแล้วจากทางสันตสำนัก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 19 ก.ย. 2020

            อิวาน ดราจิเซวิค ได้รับสาส์นจากแม่พระเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2020
            อิวานเป็นผู้เห็นแม่พระแห่งเมดจูกอเรจ์ที่ยังคงได้รับการประจักษ์จากแม่พระทุกวัน ปัจจุบันที่ผู้ได้รับการประจักษ์จากแม่พระทุกวันมีเพียง 3 คนจาก 6 คน คือ อิวาน , วิคก้า , และมารีจา ปกติอิวานจะอาศัยอยู่ที่เมืองบอสตันในสหรัฐอเมริกา เขามีภรรยาและลูกแล้ว ในแต่ละปี, เขาจะไปอยู่ที่เมดจูกอเรจ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง

สาส์นแม่พระวันที่ 19 ก.ย. 2020
           “ลูกที่รักทั้งหลาย, ถ้าลูกไม่สวดภาวนา, ลูกจะไม่สามารถค้นพบความรักของแม่, ลูกจะไม่สามารถรู้สึกถึงความรักของแม่, ลูกจะไม่สามารถค้นพบแผนการซึ่งเป็นโครงการที่แม่มีให้แก่ลูกอย่างพิเศษ แม่ขอเชื้อเชิญให้ลูกสวดภาวนา เพื่อที่ซาตานจะไม่สามารถดึงดูดใจลูกด้วยความจองหองอวดดีและพลังอำนาจที่ชั่วร้ายของมัน ขอขอบใจลูก, ลูกที่รักทั้งหลาย, เพราะเย็นวันนี้ลูกได้ตอบสนองเสียงเรียกของแม่”

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

สาส์นและเทเรซา มุสโค

เธอได้รับรอยแผลที่มือ เท้า ศีรษะ มีเลือดไหลจากรอยแผล รูปภาพและพระรูปของพระเยซูเจ้าและแม่พระในบ้านของเธอมีโลหิตไหลออกมาที่ดวงตาและหัวใจ      >>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

จดหมายจากสังฆมณฑลเชียงใหม่


สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ส่งจดหมายเวียนถึงคริสตชนคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องโบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 ก.ย. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกเป็นเวลานานเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในความรักของพระองค์และในการปรากฏมาของแม่ ลูกน้อยทั้งหลาย, แม่ขอร้องพวกลูก, จงหันกลับมาหาพระเจ้าและสวดภาวนาเถิด ขอให้วิธีการดำเนินชีวิตของพวกลูกคือความรัก จงอย่าลืม, ลูกน้อยทั้งหลาย, ว่าการสวดภาวนาและการพลีกรรมอดอาหารสามารถทำอัศจรรย์ในตัวลูกและคนที่อยู่รอบๆลูกได้ ขอให้ทุกสิ่งที่ลูกทำเป็นไปเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า แล้วนั้น, สวรรค์จะเติมเต็มหัวใจของลูกด้วยความชื่นชมยินดี แล้วลูกจะรู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงรักลูกและพระองค์ทรงส่งแม่มาเพื่อช่วยเหลือพวกลูกและช่วยเหลือโลกที่ลูกอาศัยอยู่ 
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับความรอดมีจำนวนน้อยหรือ?

'คนคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่า ‘พระเจ้าข้า มีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้’ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า ‘จงพยายามเข้าทางประตูแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้' (ลูกา 13: 23-24)
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่องราวจากพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


ยิ่งพระเจ้าและพระเยซูทรงอยู่ชิดสนิทในชีวิตของเรามากเท่าไร, เราก็ยิ่งเริ่มตระหนักถึงพระสัญญาของพระองค์, พระสัญญาแห่งความยินดีและสันติสุข
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

บทภาวนาขอความคุ้มครองจากแม่พระ

              พระแม่มารีย์ทรงเป็นผู้วิงวอนที่ทรงพลังเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเสมอมา แม่พระทรงมีสถานะพิเศษในสวรรค์และทรงวิงวอนเพื่อพวกเราเบื้องพระพักตร์พระบุตรผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง แม่พระยังเป็นแม่ที่อ่อนโยนเอาใจใส่ต่อความต้องการของเราเสมอ แม่พระทรงพร้อมและเต็มใจที่จะปกป้องคุ้มครองเรา ต่อไปนี้เป็นบทภาวนาที่ดัดแปลงมาจากบทสวดของนักบุญเอเฟรม(St. Ephrem ) ขอพระแม่มารีย์ปกป้องเราจากอันตรายทั้งทางร่างกายและวิญญาณ
               “ข้าแต่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ผู้บริสุทธิ์ยิ่งและพระมารดาของพระเจ้า โดยอาศัยพระแม่, ลูกทั้งหลายได้คืนดีกับพระเจ้า พระแม่ทรงเป็นผู้คุ้มครองของคนบาป และเป็นที่หลบภัยของผู้ที่กำลังแล่นเรืออยู่ในทะเลแห่งชีวิตนี้ พระแม่ทรงเป็นที่ปลอบประโลมใจของชาวเรา, ทรงไถ่กู้ผู้ที่ถูกจองจำ, ทรงเป็นความยินดีของผู้เจ็บป่วย, ทรงเป็นผู้บรรเทาของผู้ทุกข์ยากและผู้ลี้ภัย โอ้พระมารดาของพระเจ้า, โปรดปกป้องลูกทั้งหลายด้วยปีกแห่งความเมตตาของพระแม่, และโปรดสงสารเราด้วยเถิด ลูกทั้งหลายขอมอบถวายตัวลูกเองแด่พระแม่และขอรับใช้พระแม่เสมอไป โอ้ ดวงหทัยนิรมลพรหมจารีย์ ลูกขออยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระแม่ตลอดไป”

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

การเยี่ยมพระสันตปาปา2


          ผู้แสวงบุญขอให้พระสันตะปาปาอวยพรลูกชายที่พิการของพวกเขา พระสันตะปาปาถามเขาว่า เขาทำอะไรสำหรับลูกชายของเขาบ้าง เขาตอบว่าเขาอุทิศทั้งชีวติให้กับลูกของเขา พระสันตะปาปาตรัสว่า นี่เป็นความรักที่แท้จริง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

การเยี่ยมพระสันตปาปา


              9 ก.ย. 2020 - ในระหว่างการเยี่ยมพระสันตะปาปา, พระสันตะปาปาฟรังซิสมักจะเดินมาหาผู้แสวงบุญและผู้ศรัทธาที่ต้องการพบพระองค์และขอให้ทรงเสกศาสนภันฑ์ที่พวกเขานำมา
              เช้านี้ก็เช่นกัน, พระสันตะปาปาเดินมาทักทายชายหญิงคู่หนึ่ง หลังจากพูดคุยกับพวกเขา พระองค์ทรงอวยพรกล่องที่พวกเขานำติดตัวมา ทันทีหลังจากที่ได้รับพรชายคนนั้นก็เปิดกล่องซึ่งมีแหวนหมั้นสำหรับภรรยาในอนาคตของเขาต่อหน้าผู้แสวงบุญอีกหลายร้อยคน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

การถวายประเทศแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์


พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงประกอบพิธีถวายประเทศรัสเซียอีกครั้งในวันที่ 25 มี.ค. 1984 โดยมีพระสังฆราชทั่วโลกร่วมด้วย (ในแต่ละประเทศของตน)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งเลาส

ที่เลาส์ไม่มีกิจกรรมทางการค้าเหมือนกับที่แสวงบุญแห่งอื่น. เลาส์ถูกประทานมาโดยพระมารดา. ทุกๆคนที่มาที่นี่สามารถสัมผัสได้. ไม่มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกอยู่ใกล้ๆกับอาสนวิหาร.  ผู้ที่มาที่เลาส์ยอมรับในเรื่องหนึ่งคือ พวกเขาพบกันสันติสุขที่เลาส์และพวกเขาปรารถนาที่จะกลับมาสถานที่น่าพิศวงนี้อีกครั้ง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ไม้กางเขนอายุ 700 ปีกลับมาสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

             
              10 ธ.ค. 2016 - ไม้กางเขนที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงต้นศตวรรษที่14 เพิ่งได้รับการบูรณะ ไม้กางเขนทำจากไม้ของต้นวอลนัทและเพื่อที่จะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม, ชั้นของสีและสารเคลือบเงาจะต้องถูกกำจัดออก ไม้กางเขนมีน้ำหนักเกือบ 160 ปอนด์สูงกว่า 7 ฟุตและแสดงให้เห็นถึงพระเยซูในช่วงเวลาสุดท้ายของพระชนม์ชีพ: ยากจนและเงียบสงบ
              ไม้กางเขนเป็นหนึ่งในพระธาตุไม่กี่ชิ้นจากมหาวิหารวาติกันที่คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ; เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของดังเต้(Dante) และนักบุญอย่าง St. Catherine of Siena ได้สวดภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนนี้ ศิลปินที่ยิ่งใหญ่เช่น Michelangelo ก็เคยได้บูรณะซ่อมแซมด้วย
               อย่างไรก็ตาม, ยังมีเห็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าด้วย เช่นการยึดครองของนโปเลียน, การเนรเทศพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6 หรือการโจมตีโรมในปี 1527 มหาวิหารแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นคอกม้า และท่ามกลางร่างของทหารยามชาวสวิสที่ถูกสังหาร, ผู้บุกรุกได้ใช้เครื่องแบบทหารมาตกแต่งไม้กางเขนให้ดูเป็นทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระมหาทุกข์


คริสตชนระลึกถึงการที่พระมารดาพระผู้ไถ่ได้มีส่วนร่วมกับพระบุตรของพระนาง ในงานการไถ่กู้มนุษย์ให้รอด ( ลก. 2: 33 - 35 ) สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์พยานในชั่วโมงที่พระองค์ถูกตรึงไม้กางเขน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

อาสนวิหารนักบุญอันตนแห่งปาดัวในบังกลาเทศ

มีอัศจรรย์การหายจากโรคของผู้ป่วยหลายรายเกิดขึ้นหลายครั้งในอาสนวิหารนักบุญอันตนแห่งปาดัวที่บังกลาเทศ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

นักบุญที่ถูกกล่าวหาอย่างอยุติธรรม


นักบุญต่อไปนี้ไม่เพียงแต่จะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ยังเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

พระสันตปาปาที่ไม่อยากเป็นพระสันตปาปา

“ข้าพเจ้าจะไปทุกที่ที่พระองค์ทรงประสงค์ ดังนั้นโปรดอย่าทอดทิ้งผู้รับใช้ที่ไม่คู่ควรของพระองค์เลย”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งลาซาแล็ต

ถ้าหากโลกไม่เปลี่ยนแปลง, พระเจ้าจะทรงลงโทษประชาชนที่อกตัญญู, ลงโทษคนที่เป็นทาสของปีศาจ องค์พระบุตรของแม่จะทรงแสดงพระฤทธานุภาพของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

การบังเกิดของแม่พระ

"โดยการบังเกิดของพระนาง, พระมารดาของพระเจ้า, พระนางทรงนำความสุขความยินดีมาสู่คนทั้งโลก  โดยทางพระนาง, ดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรม, พระคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา, จึงได้ทรงมาสู่โลก" (บทสวดสรรเสริญแม่พระ)
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์การสวดภาวนาหน้าไม้กางเขน

พระสันตะปาปฟรังซิสทรงสวดภาวนาเบื้องหน้าไม้กางเขน พร้อมทั้งมีการอวยพรโลก Urbi et Orbi ไม้กางเขนนี้มีประวัติว่าเคยช่วยหยุดโรคระบากในอิตาลีมาแล้วในอดีตเมื่อปี 1522
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

8 กันยายน วันเกิดของแม่พระ


                 วันที่ 8 กันยายน เราฉลองวันเกิดของพระแม่มารีย์ พระศาสนจักรฉลองจุดเริ่มต้นของการไถ่กูมนุษยชาติ โดยการบังเกิดมาในโลกของพระนางมารีย์ผู้ที่จะเป็นพระมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด พระนางมารีย์มีภารกิจและบทบาทที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระนางมีภารกิจสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งสร้างใดๆ เราดีใจที่พระมารดาของพระเจ้าเป็นแม่ของเราด้วยเช่นกัน เรามักเรียกพระแม่มารีย์ว่า "เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา" ซึ่งเป็นหนึ่งในพระนามของแม่พระที่ไพเราะที่สุดในบทเร้าวิงวอนของแม่พระ

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ประโยชน์ของการอ่านพระคัมภีร์เสมอ

“จงดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติเหมือนกับเวลากลางวัน ไม่ใช่กินเลี้ยงเสพสุราเมามาย ไม่ปล่อยตัวเสพกามอย่างผิดศีลธรรม ไม่วิวาทริษยา แต่จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์ อย่าทำตามความต้องการของเนื้อหนัง” (โรม 13: 13-14)           >>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกนี้

อารามของคณะกาปูชิน ตั้งขึ้น มาตั้งแต่ปี 1618 และตั้งแต่ปี 1633 ก็เป็นที่ฝังศพของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก Hagstourg ซึ่งเป็น ราชวงศ์ที่ปกครองยุโรปมาถึง สามร้อยกว่าปี
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งซิวิตาเคคเคีย

ตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่มีการบอกไว้ล่วงหน้าแล้ว, ปีแห่ง“ชัยชนะแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระกำลังใกล้เข้ามาแล้ว”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระประจักษ์แก่มีรยานา วันที่ 18 มี.ค. 2010

สิ่งน่าเกลียดทั้งหมดที่เกิดขึ้น สงคราม, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, การฆ่าตัวตาย, การหย่าร้าง, การทำแท้ง, และการติดยาเสพติด มีสาเหตุมาจากคนที่ไม่มีความเชื่อ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

อังรี ดูนังต์


พระเจ้าได้ใส่ไว้ในหัวใจมนุษย์ก็เพื่อให้มนุษย์ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันและกัน ไม่ใช่คอยทําลายกันและกัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

พระสันตะปาปานักบุญปิโอที่10และโรคระบาด


แต่ท่านก็ยังคงอุทิศทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้กับฝูงแกะของท่าน ท่านละทิ้งตัวเองให้อยู่ในความดูแลของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ