พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

วาติกันไม่รับรองการประจักษ์ที่อัมสเตอร์ดัม

หลังจากการโต้เถียงกันหลายสิบปีเกี่ยวกับการประจักษ์ของพระแม่มารีย์ต่อไอด้า เพียร์เดอมาน(Ida Peerdeman) 56 ครั้ง เวลานี้ถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการแล้วจากทางสันตสำนัก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 19 ก.ย. 2020

            อิวาน ดราจิเซวิค ได้รับสาส์นจากแม่พระเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2020
            อิวานเป็นผู้เห็นแม่พระแห่งเมดจูกอเรจ์ที่ยังคงได้รับการประจักษ์จากแม่พระทุกวัน ปัจจุบันที่ผู้ได้รับการประจักษ์จากแม่พระทุกวันมีเพียง 3 คนจาก 6 คน คือ อิวาน , วิคก้า , และมารีจา ปกติอิวานจะอาศัยอยู่ที่เมืองบอสตันในสหรัฐอเมริกา เขามีภรรยาและลูกแล้ว ในแต่ละปี, เขาจะไปอยู่ที่เมดจูกอเรจ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง

สาส์นแม่พระวันที่ 19 ก.ย. 2020
           “ลูกที่รักทั้งหลาย, ถ้าลูกไม่สวดภาวนา, ลูกจะไม่สามารถค้นพบความรักของแม่, ลูกจะไม่สามารถรู้สึกถึงความรักของแม่, ลูกจะไม่สามารถค้นพบแผนการซึ่งเป็นโครงการที่แม่มีให้แก่ลูกอย่างพิเศษ แม่ขอเชื้อเชิญให้ลูกสวดภาวนา เพื่อที่ซาตานจะไม่สามารถดึงดูดใจลูกด้วยความจองหองอวดดีและพลังอำนาจที่ชั่วร้ายของมัน ขอขอบใจลูก, ลูกที่รักทั้งหลาย, เพราะเย็นวันนี้ลูกได้ตอบสนองเสียงเรียกของแม่”

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

สาส์นและเทเรซา มุสโค

เธอได้รับรอยแผลที่มือ เท้า ศีรษะ มีเลือดไหลจากรอยแผล รูปภาพและพระรูปของพระเยซูเจ้าและแม่พระในบ้านของเธอมีโลหิตไหลออกมาที่ดวงตาและหัวใจ      >>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

จดหมายจากสังฆมณฑลเชียงใหม่


สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ส่งจดหมายเวียนถึงคริสตชนคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องโบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 ก.ย. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกเป็นเวลานานเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในความรักของพระองค์และในการปรากฏมาของแม่ ลูกน้อยทั้งหลาย, แม่ขอร้องพวกลูก, จงหันกลับมาหาพระเจ้าและสวดภาวนาเถิด ขอให้วิธีการดำเนินชีวิตของพวกลูกคือความรัก จงอย่าลืม, ลูกน้อยทั้งหลาย, ว่าการสวดภาวนาและการพลีกรรมอดอาหารสามารถทำอัศจรรย์ในตัวลูกและคนที่อยู่รอบๆลูกได้ ขอให้ทุกสิ่งที่ลูกทำเป็นไปเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า แล้วนั้น, สวรรค์จะเติมเต็มหัวใจของลูกด้วยความชื่นชมยินดี แล้วลูกจะรู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงรักลูกและพระองค์ทรงส่งแม่มาเพื่อช่วยเหลือพวกลูกและช่วยเหลือโลกที่ลูกอาศัยอยู่ 
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้ได้รับความรอดมีจำนวนน้อยหรือ?

'คนคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่า ‘พระเจ้าข้า มีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้’ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า ‘จงพยายามเข้าทางประตูแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้' (ลูกา 13: 23-24)
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่องราวจากพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


ยิ่งพระเจ้าและพระเยซูทรงอยู่ชิดสนิทในชีวิตของเรามากเท่าไร, เราก็ยิ่งเริ่มตระหนักถึงพระสัญญาของพระองค์, พระสัญญาแห่งความยินดีและสันติสุข
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

บทภาวนาขอความคุ้มครองจากแม่พระ

              พระแม่มารีย์ทรงเป็นผู้วิงวอนที่ทรงพลังเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเสมอมา แม่พระทรงมีสถานะพิเศษในสวรรค์และทรงวิงวอนเพื่อพวกเราเบื้องพระพักตร์พระบุตรผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง แม่พระยังเป็นแม่ที่อ่อนโยนเอาใจใส่ต่อความต้องการของเราเสมอ แม่พระทรงพร้อมและเต็มใจที่จะปกป้องคุ้มครองเรา ต่อไปนี้เป็นบทภาวนาที่ดัดแปลงมาจากบทสวดของนักบุญเอเฟรม(St. Ephrem ) ขอพระแม่มารีย์ปกป้องเราจากอันตรายทั้งทางร่างกายและวิญญาณ
               “ข้าแต่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ผู้บริสุทธิ์ยิ่งและพระมารดาของพระเจ้า โดยอาศัยพระแม่, ลูกทั้งหลายได้คืนดีกับพระเจ้า พระแม่ทรงเป็นผู้คุ้มครองของคนบาป และเป็นที่หลบภัยของผู้ที่กำลังแล่นเรืออยู่ในทะเลแห่งชีวิตนี้ พระแม่ทรงเป็นที่ปลอบประโลมใจของชาวเรา, ทรงไถ่กู้ผู้ที่ถูกจองจำ, ทรงเป็นความยินดีของผู้เจ็บป่วย, ทรงเป็นผู้บรรเทาของผู้ทุกข์ยากและผู้ลี้ภัย โอ้พระมารดาของพระเจ้า, โปรดปกป้องลูกทั้งหลายด้วยปีกแห่งความเมตตาของพระแม่, และโปรดสงสารเราด้วยเถิด ลูกทั้งหลายขอมอบถวายตัวลูกเองแด่พระแม่และขอรับใช้พระแม่เสมอไป โอ้ ดวงหทัยนิรมลพรหมจารีย์ ลูกขออยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระแม่ตลอดไป”

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

การเยี่ยมพระสันตปาปา2


          ผู้แสวงบุญขอให้พระสันตะปาปาอวยพรลูกชายที่พิการของพวกเขา พระสันตะปาปาถามเขาว่า เขาทำอะไรสำหรับลูกชายของเขาบ้าง เขาตอบว่าเขาอุทิศทั้งชีวติให้กับลูกของเขา พระสันตะปาปาตรัสว่า นี่เป็นความรักที่แท้จริง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

การเยี่ยมพระสันตปาปา


              9 ก.ย. 2020 - ในระหว่างการเยี่ยมพระสันตะปาปา, พระสันตะปาปาฟรังซิสมักจะเดินมาหาผู้แสวงบุญและผู้ศรัทธาที่ต้องการพบพระองค์และขอให้ทรงเสกศาสนภันฑ์ที่พวกเขานำมา
              เช้านี้ก็เช่นกัน, พระสันตะปาปาเดินมาทักทายชายหญิงคู่หนึ่ง หลังจากพูดคุยกับพวกเขา พระองค์ทรงอวยพรกล่องที่พวกเขานำติดตัวมา ทันทีหลังจากที่ได้รับพรชายคนนั้นก็เปิดกล่องซึ่งมีแหวนหมั้นสำหรับภรรยาในอนาคตของเขาต่อหน้าผู้แสวงบุญอีกหลายร้อยคน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

การถวายประเทศแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์


พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงประกอบพิธีถวายประเทศรัสเซียอีกครั้งในวันที่ 25 มี.ค. 1984 โดยมีพระสังฆราชทั่วโลกร่วมด้วย (ในแต่ละประเทศของตน)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งเลาส

ที่เลาส์ไม่มีกิจกรรมทางการค้าเหมือนกับที่แสวงบุญแห่งอื่น. เลาส์ถูกประทานมาโดยพระมารดา. ทุกๆคนที่มาที่นี่สามารถสัมผัสได้. ไม่มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกอยู่ใกล้ๆกับอาสนวิหาร.  ผู้ที่มาที่เลาส์ยอมรับในเรื่องหนึ่งคือ พวกเขาพบกันสันติสุขที่เลาส์และพวกเขาปรารถนาที่จะกลับมาสถานที่น่าพิศวงนี้อีกครั้ง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ไม้กางเขนอายุ 700 ปีกลับมาสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

             
              10 ธ.ค. 2016 - ไม้กางเขนที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงต้นศตวรรษที่14 เพิ่งได้รับการบูรณะ ไม้กางเขนทำจากไม้ของต้นวอลนัทและเพื่อที่จะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม, ชั้นของสีและสารเคลือบเงาจะต้องถูกกำจัดออก ไม้กางเขนมีน้ำหนักเกือบ 160 ปอนด์สูงกว่า 7 ฟุตและแสดงให้เห็นถึงพระเยซูในช่วงเวลาสุดท้ายของพระชนม์ชีพ: ยากจนและเงียบสงบ
              ไม้กางเขนเป็นหนึ่งในพระธาตุไม่กี่ชิ้นจากมหาวิหารวาติกันที่คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ; เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของดังเต้(Dante) และนักบุญอย่าง St. Catherine of Siena ได้สวดภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนนี้ ศิลปินที่ยิ่งใหญ่เช่น Michelangelo ก็เคยได้บูรณะซ่อมแซมด้วย
               อย่างไรก็ตาม, ยังมีเห็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าด้วย เช่นการยึดครองของนโปเลียน, การเนรเทศพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6 หรือการโจมตีโรมในปี 1527 มหาวิหารแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นคอกม้า และท่ามกลางร่างของทหารยามชาวสวิสที่ถูกสังหาร, ผู้บุกรุกได้ใช้เครื่องแบบทหารมาตกแต่งไม้กางเขนให้ดูเป็นทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระมหาทุกข์


คริสตชนระลึกถึงการที่พระมารดาพระผู้ไถ่ได้มีส่วนร่วมกับพระบุตรของพระนาง ในงานการไถ่กู้มนุษย์ให้รอด ( ลก. 2: 33 - 35 ) สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์พยานในชั่วโมงที่พระองค์ถูกตรึงไม้กางเขน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

อาสนวิหารนักบุญอันตนแห่งปาดัวในบังกลาเทศ

มีอัศจรรย์การหายจากโรคของผู้ป่วยหลายรายเกิดขึ้นหลายครั้งในอาสนวิหารนักบุญอันตนแห่งปาดัวที่บังกลาเทศ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

นักบุญที่ถูกกล่าวหาอย่างอยุติธรรม


นักบุญต่อไปนี้ไม่เพียงแต่จะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ยังเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

พระสันตปาปาที่ไม่อยากเป็นพระสันตปาปา

“ข้าพเจ้าจะไปทุกที่ที่พระองค์ทรงประสงค์ ดังนั้นโปรดอย่าทอดทิ้งผู้รับใช้ที่ไม่คู่ควรของพระองค์เลย”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งลาซาแล็ต

ถ้าหากโลกไม่เปลี่ยนแปลง, พระเจ้าจะทรงลงโทษประชาชนที่อกตัญญู, ลงโทษคนที่เป็นทาสของปีศาจ องค์พระบุตรของแม่จะทรงแสดงพระฤทธานุภาพของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

การบังเกิดของแม่พระ

"โดยการบังเกิดของพระนาง, พระมารดาของพระเจ้า, พระนางทรงนำความสุขความยินดีมาสู่คนทั้งโลก  โดยทางพระนาง, ดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรม, พระคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา, จึงได้ทรงมาสู่โลก" (บทสวดสรรเสริญแม่พระ)
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์การสวดภาวนาหน้าไม้กางเขน

พระสันตะปาปฟรังซิสทรงสวดภาวนาเบื้องหน้าไม้กางเขน พร้อมทั้งมีการอวยพรโลก Urbi et Orbi ไม้กางเขนนี้มีประวัติว่าเคยช่วยหยุดโรคระบากในอิตาลีมาแล้วในอดีตเมื่อปี 1522
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

8 กันยายน วันเกิดของแม่พระ


                 วันที่ 8 กันยายน เราฉลองวันเกิดของพระแม่มารีย์ พระศาสนจักรฉลองจุดเริ่มต้นของการไถ่กูมนุษยชาติ โดยการบังเกิดมาในโลกของพระนางมารีย์ผู้ที่จะเป็นพระมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด พระนางมารีย์มีภารกิจและบทบาทที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระนางมีภารกิจสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งสร้างใดๆ เราดีใจที่พระมารดาของพระเจ้าเป็นแม่ของเราด้วยเช่นกัน เรามักเรียกพระแม่มารีย์ว่า "เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา" ซึ่งเป็นหนึ่งในพระนามของแม่พระที่ไพเราะที่สุดในบทเร้าวิงวอนของแม่พระ

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ประโยชน์ของการอ่านพระคัมภีร์เสมอ

“จงดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติเหมือนกับเวลากลางวัน ไม่ใช่กินเลี้ยงเสพสุราเมามาย ไม่ปล่อยตัวเสพกามอย่างผิดศีลธรรม ไม่วิวาทริษยา แต่จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์ อย่าทำตามความต้องการของเนื้อหนัง” (โรม 13: 13-14)           >>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกนี้

อารามของคณะกาปูชิน ตั้งขึ้น มาตั้งแต่ปี 1618 และตั้งแต่ปี 1633 ก็เป็นที่ฝังศพของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก Hagstourg ซึ่งเป็น ราชวงศ์ที่ปกครองยุโรปมาถึง สามร้อยกว่าปี
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งซิวิตาเคคเคีย

ตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่มีการบอกไว้ล่วงหน้าแล้ว, ปีแห่ง“ชัยชนะแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระกำลังใกล้เข้ามาแล้ว”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

แม่พระประจักษ์แก่มีรยานา วันที่ 18 มี.ค. 2010

สิ่งน่าเกลียดทั้งหมดที่เกิดขึ้น สงคราม, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, การฆ่าตัวตาย, การหย่าร้าง, การทำแท้ง, และการติดยาเสพติด มีสาเหตุมาจากคนที่ไม่มีความเชื่อ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

อังรี ดูนังต์


พระเจ้าได้ใส่ไว้ในหัวใจมนุษย์ก็เพื่อให้มนุษย์ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันและกัน ไม่ใช่คอยทําลายกันและกัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

พระสันตะปาปานักบุญปิโอที่10และโรคระบาด


แต่ท่านก็ยังคงอุทิศทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้กับฝูงแกะของท่าน ท่านละทิ้งตัวเองให้อยู่ในความดูแลของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ