พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

การสารภาพบาป


________________________________________________________

พระสันตปาปาฟรังซิส สร้างความประหลาดใจให้แก่ศาสนิกในโบสถ์ เมื่อพระองค์ไป
สารภาพบาปในที่ฟังสารภาพบาปทั่วไปของสัตบุรุษ

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

สาสน์แม่พระ - มี.ค. 2014

สาสน์แม่พระประทานแก่มารีจา 25 มี.ค.
"ลูกที่รักทั้งหลาย  แม่กำลังเรียกร้องพวกลูกอีกครั้ง  จงเริ่มต้นทำสงครามต่อสู้กับบาปเหมือนวันแรกเถิด  จงไปสารภาพบาปและตัดสินใจที่จะอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์  ความรักของพระเป็นเจ้าจะเริ่มต้นหลั่งไหลมายังโลกนี้โดยผ่านทางพวกลูก  สันติภาพจะเริ่มต้นปกครองหัวใจของพวกลูกและพระพรที่พระเป็นเจ้าทรงอวยพรให้ก็จะเต็มเปี่ยมในตัวลูก  แม่อยู่กับพวกลูกและจะแซกแทรงช่วยเหลือเพื่อพวกลูกทุกคน  โดยวิงวอนอยู่เบื้องหน้าพระเยซูเจ้าองค์พระบุตรของแม่  ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกร้องของแม่"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
สาส์นแม่พระประทานแก่มีรยานา 2 มี.ค. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่มาหาลูกในฐานะมารดา  และแม่ปรารถนาให้ลูกได้พบที่พักพิง  การปลอบประโลมใจ และพบการพักผ่อนในแม่ผู้เป็นมารดาของลูก
เพราะฉะนั้น  ลูกๆทั้งหลาย  ผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่  จงสวดภาวนา
สวดภาวนาด้วยความศรัทธาและถ่อมตน  จงเชื่อและไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ต่อองค์พระบิดาสวรรค์
ไว้วางใจดังเช่นที่แม่ไว้วางใจเมื่อแม่ได้รับแจ้งว่าแม่จะเป็นผู้นำพระพรแห่งพระสัญญา
ขอให้คำพูดนี้ออกมาจากหัวใจของลูก  จากริมฝีปากของลูกเสมอ คือ “ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์จงสำเร็จไป”
เพราะฉะนั้นจงไว้วางใจและสวดภาวนา  เพื่อที่แม่จะสามารถช่วยเหลือลูกด้วยการวิงวอนเบื้องพระพักตร์พระเป็นเจ้าเพื่อลูกได้  เพื่อที่พระองค์จะได้ประทานพระพรแห่งสวรรค์แก่ลูก  และทำให้ลูกเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า
แล้วนั้นลูกจะสามารถช่วยเหลือทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเป็นเจ้า – ลูก ผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่  จะช่วยเหลือพวกเขาให้เรียกพระองค์ว่า “พระบิดา” ด้วยความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์
จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก  และมอบความไว้วางใจแก่ท่านในมือที่อวยพรของท่าน
ขอขอบใจลูก
ธรรมชาติมหัศจรรย์
มีความมหัศจรรย์ลึกลับหลายอย่างในธรรมชาติที่ทำให้เราต้องพิศวง  แม้นักธรรมชาติวิทยาพยายามให้คำตอบว่ามันเป็นเรื่องการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติก็ตาม  แต่การปรับตัวอย่างชาญฉลาดเช่นนี้  แม้แต่มนุษย์ที่ถือว่าฉลาดที่สุดแล้ว  ก็ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลย  ในตอนนี้เราให้ชื่อว่า .........สุดยอดแห่งการพรางตัว

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ธรรมชาติมหัศจรรย์-El condo pasaธรรมชาติมหัศจรรย์ของวัวไบซันในทวีปอเมริกาเหนือ  พร้อมเพลงประกอบ Elcondo pasa ที่ไพเราะ
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ห้ามทานเนื้อในเทศกาลมหาพรต

น.โทมัส อควินัสได้ให้เหตุผลทางเทววิทยาในการห้ามทานเนื้อในเทศกาลมหาพรตดังนี้
1. พระคริสต์ทรงมอบพระกายของพระองค์เพื่อพวกเราทุกคนบนไม้กางเขน  พระคริสต์ทรงมอบเนื้อของพระองค์แก่พวกเรา  ดังนั้นเราก็ไม่ควรทานเนื้อเพื่อระลึกถึงพระองค์
2. ประการที่สองนี้ น.โทมัสอธิบายยาวหน่อย 
            พระศาสนจักรได้กำหนดกฏเกณฑ์ในเรื่องการอดเนื้อในวันศุกร์ตลอดปี และ ในวันพุธและวันศุกร์ในระหว่างมหาพรต  เพื่อระงับความพึงพอใจในเรื่องอาหารและเรื่องทางเพศ  และเนื้อเป็นอาหารที่ให้ความพึงพอใจมากที่สุดและชักนำให้เกิดความลุ่มหลงมากที่สุด
                เนื้อของสัตว์ทุกชนิดที่หายใจในอากาศบนพื้นพิภพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของมัน  อันได้แก่ นมของสัตว์บก  ไข่ของนก  ร่างกายของสัตว์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับร่างกายของมนุษย์มากกว่าสัตว์ประเภทอื่น  และให้ความพึงพอใจเมื่อถูกทำเป็นอาหาร  ช่วยบำรุงร่างกายมนุษย์ได้ดีที่สุด  มันจึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อตัณหาของมนุษย์มากที่สุด  ดังนั้นพระศาสนจักรจึงห้ามทานอาหารที่ทำมาจากสัตว์บก
             ดังนั้นอาหารที่ทำจากสัตว์เลือดอุ่นจึงให้ความพึงพอใจมากกว่าสัตว์ที่ทำจากสัตว์เลือดเย็น  น.โทมัส ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่รับจากอาหารไปสู่ความความพึงพอใจจากเรื่องทางเพศ
             น.โทมัสให้เหตุผลว่า  อาหารของเรามีผลต่อราคะตัณหาของเรา
             และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนคำอธิบายนี้  ระดับของฮอร์โมนเทสโตสเตโรนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นด้วย  ถ้าเราต้องการให้ฮอร์โมนนี้สูงขึ้น  ก็ให้ทานเนื้อแดงและเนื้อติดมัน  มหาวิทยาลัยฮารวาร์ดได้ทดลองและพบว่าผู้หญิงจะมีภาวะตอบสนองต่อการเจริญพันธุ์เมื่อดื่ม นมวัวที่มีไขมัน
             แล้วจะลดระดับฮอร์โมนนี้ได้อย่างไร?  ให้ทานผักสลัด  ถั่วเหลือง  น้ำตาล  ผักต่างๆ และ ปลา  และงดทานเนื้อและผลิตภัณฑ์จากนม
             แล้วอาหารพวกกุ้งลอบสเตอร์หรือหอยนางรมล่ะ?
             น.โทมัสกล่าวถึงปัญหานี้ว่า”ยิ่งกว่านั้น  ปลาบางชนิดก็ให้ความอเร็ดอร่อยเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์  และราคะตัณหาก็ปรารถนาความอเร็ดอร่อยเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้ว (I-II, 30, 1).”
             แล้วไวน์ล่ะ?
            ไวน์ก็เช่นเดียวกัน  แต่พระศาสนจักรไม่ได้ห้ามดื่มไวน์ราคาแพงในระหว่างเทศกาลมหาพรต  แต่การดื่มก็ถือว่าขัดกับจิตตารมณ์ของมหาพรต  พระศาสนจักรกำหนดกฎเกณฑ์ในระดับที่ต่ำที่สุด  ความรักส่งเสริมให้เราทำการเสียสละบางสิ่งบางอย่างบ้างเพื่อเป็นการใช้โทษบาป  แล้วพระคริสต์จะทรงมอบความชื่นชมยินดีและพระหรรษทานจากดวงพระทัยของพระองค์มาให้แก่จิตวิญญาณของเรา  คนส่วนมากคงไม่ได้ทานกุ้งลอบสเตอร์  แต่อาจจะทานเนื้อ  พระศาสนจักรปรารถนาให้เราทำการเสียสละบางอย่างบ้างในวันศุกร์  และใครจะรู้  การงดทานเนื้ออาจทำให้คุณผอมลงพอที่จะเข้าสู่ทางแคบๆได้

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เทเรซากับนักโทษประหาร

เทเรซา  มาร์ติน


เขาเป็นอาชญากรที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้น 
เป็นคนที่โหดเหี้ยมน่าเกลียดน่าชังที่สุด
-- เขาคือ  อองรี  ปรานซินี  

.......อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

การโฆษณาชวนเชื่อ


      “ถ้าคุณพูดโกหกให้ใหญ่โตพอ  และพูดซ้ำๆหลายครั้ง  ประชาชนจะค่อยๆคล้อยตามและเชื่อ  การโกหกเป็นสิ่งที่คอยค้ำจุนรัฐ (นาซี) เพราะมันเป็นเกราะที่กันประชาชนออกจากเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และ/หรือ การทหาร ได้  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรัฐที่จะต้องใช้อำนาจทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อกำจัดการไม่เห็นด้วยกับรัฐ  และเพราะว่า ความจริงเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของการโกหก  ดังนั้น  ความจริงจึงเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐ (นาซี)”
      "การโฆษณาชวนเชื่อจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อบรรดาผู้ที่ถูกครอบงำ มั่นใจว่าพวกเขากำลังแสดงออกด้วยเจตจำนงค์อิสระของพวกเขาเอง"
     ฝูงชนมหาศาลถูกหลอกด้วยการโกหกเรื่องใหญ่ ง่ายกว่าโกหกเรื่องเล็กๆ"
     --- วาทะของโยเซฟ เกิบเบลส์
โยเซฟ เกิบเบลส์ นักจิตวิทยามวลชน และแกนนำคนสำคัญฝ่ายพลเรือนของพรรคนาซี  เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมือซ้ายของฮิตเลอร์ เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีของจักรวรรดิไรซ์ ต่อจากฮิตเลอร์ - หลังจากฮิตเลอร์ฆ่าตัวตาย  แต่ก็อยู่ได้เพียง 1 วัน เขาก็ฆ่าตัวตายตามฮิตเลอร์โดยกรอกยาพิษให้กับภรรยาและลูก 7 คนและตัวเองในที่สุด

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

จิตใจวอกแวกเวลาสวดภาวนา

น.เบอร์นาร์ดเดินทางไปกับชาวนาคนหนึ่งซึ่งยากจนและไร้การศึกษา  ชาวนาคุยโอ้อวดว่า “ผมไม่เคยมีใจวอกแวกเวลาสวดภาวนาเลย” น.เบอร์นาร์ดแย้งว่า “ผมไม่เชื่อหรอก  ผมขอท้าพนันกับคุณ  ถ้าคุณสามารถสวดบทข้าแต่พระบิดาโดยใจไม่วอกแวกเลย   ผมจะให้ลาที่ผมขี่นี้แก่คุณ  แต่ถ้าคุณทำไม่ได้  คุณต้องมากับผมและบวชเป็นนักพรต”  ชาวนาตอบตกลงและเริ่มสวดภาวนาด้วยเสียงดังอย่างมั่นใจ  “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย  พระองค์สถิตในสวรรค์  พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ....” แล้วเขาหยุดสวดพักหนึ่งหันมาถาม น. เบอร์นาร์ดว่า “รวมอานและบังเหียนด้วยหรือเปล่าครับ?”
.........อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนเกาหลีใต้ในเดิอนสิงหาคม


(AsiaNews) พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 13 – 18 สิงหาคม 2014  พระองค์จะเข้าร่วมในงานวันชุมนุมเยาวชนเอเชียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองแดจอง Daejeon  อีกทั้งจะทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาเพื่อสถาปนามรณะสักขีชาวเกาหลี 124 คน และเป็นพิธีมิสซาเพื่อสันติภาพในเกาหลีเหนือ  หมายกำหนดการนี้ได้รับการยืนยันจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสันตสำนัก

พระเยซูเจ้าทรงพบกับพระมารดา

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปตามทางแห่งพระมหาทรมาน  ท่ามกลางฝูงชนที่รายล้อม  พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาสุดที่รักของพระองค์.......

อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศัตรูที่แท้จริงของพระศาสนจักรคือคาทอลิกที่ไม่ดี


 

แบร์นาแด็ต  ซูบีรุส เป็นนักบุญที่ทุกคนรู้จักกันดี  หลังจากที่แม่พระประจักษ์เสร็จสิ้นแล้ว  แบร์นาแด๊ตได้บวชเข้าอารามที่เนแวร์ในปี 1870  เวลานั้นสงครามได้ปะทุขึ้นทางตอนเหนือของฝรั่งเศส  กองทัพปรัสเซีย-เยอรมันเดินทัพมาสู่ปารีส  มีชายคนหนึ่งมาเยี่ยมแบร์นาแด๊ตที่อารามและได้ถามคำถามเธอ  คำพูดของเธอถูกตีพิมพ์ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่  นี่เป็นคำพูดจากต้นฉบับที่ถูกตีพิมพ์
-ที่ถ้ำในลูร์ดส  ซิสเตอร์ได้รับการเปิดเผยในเรื่องอนาคตและชะตากรรมของฝรั่งเศสบ้างไหมครับ?  แม่พระไม่ได้ทรงประทานคำเตือนแก่ฝรั่งเศสบ้างหรือ?”
-ไม่
-ปรัสเซียนกำลังอยู่แค่ประตู  สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ซิสเตอร์รู้สึกกลัวบ้างหรือ?
-ไม่
-ไม่มีสิ่งใดที่ซิสเตอร์กลัวเลยหรือ?
-ดิฉันกลัวแต่คาทอลิกที่ไม่ดี
-นอกจากนี้ไม่กลัวสิ่งอื่นอีกหรือ?
-ไม่มีค่ะ

สวดภาวนา


        เด็กชายคนหนึ่งต้องการทำสนามข้างบ้านให้เป็นสนามสำหรับเล่นฟุตบอล  เขาขนก้อนหินออกไปทีละก้อน แต่มีก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งเขาพยายามเท่าไรก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  พ่อเฝ้ามองลูกของตนทำงานและรู้ปัญหาจึงเข้าไปถาม “ลูกแน่ใจว่าได้ใช้ความพยายามทั้งหมดแล้วนะ?” ...”ครับพ่อ”...ลูกยืนยัน...แต่พ่อพูดว่า “ไม่หรอก ลูกยังไม่ได้ทำ – ลูกยังไม่ได้มาขอให้พ่อช่วยเลย” 
       พวกเราหลายคนมีปัญหาในชีวิตและพยายามแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ  แม้กระนั้นก็ตามก็ยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จ  เพราะมันใหญ่เกินความสามารถของเรา  เราลืมที่จะขอความช่วยเหลือจากพระบิดาสวรรค์ของเรา  พระองค์กำลังรอคอยให้เราวอนขอพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือ  การสวดภาวนาเป็นวิธีที่เราจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์  สวดภาวนาด้วยความถ่อมตนและไว้วางใจในพระองค์  ขอบพระคุณ  ขออภัยในบาปของเราและสวดภาวนาเพื่อผู้อื่นด้วย  จงสรรเสริญพระทัยเมตตาของพระองค์เสมอ

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

พระเยซูเจ้ารับศีลล้าง จำศีล และถูกปีศาจประจญ

 
องค์พระผู้ไถ่ของเราทรงละจากพระมารดาสุดที่รักของพระองค์ซึ่งประทับอยู่ในบ้านอันยากจนที่นาซาเร็ธ โดยไม่มีใครติดตามพระองค์ไปด้วย..... 
อ่านทั้งหมด

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

มหาพรต 2014


_____________________________________________________________________________ 
Modernist   หมายถึงกลุ่มผู้นิยมความทันสมัยสุดขั้ว  ต่อต้านความคิดแบบเก่าๆ  โดยมากจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ภาพวาด  สถาปัตยกรรม  ภาพยนตร์  ดนตรี (เช่น ดนตรีป๊อป  ร๊อก)  และยังได้ลุกลามเข้ามาถึงศาสนา  กลุ่มสุดขั้วนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมให้มีรูปแบบใหม่ๆที่เข้ากับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์    อุตสาหกรรม  การเมือง ฯลฯ  มีพื้นฐานมาจากวัตถุนิยม  สุขนิยม  ระบบความคิดนี้เรียกว่า ลัทธิความคิดใหม่ทันสมัย (Modernism)  มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17  ในส่วนของทางด้านคริสตศาสนา กลุ่มนี้จะปฏิเสธคำสอนของพระศาสนจักรโดยไม่คำนึงถึงความจริงในพระคัมภีร์  ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ทำให้โลกเข้าสู่ความทันสมัยมีอิทธิพลต่อจิตใจของเยาวชนรุ่นใหม่มาก หลังจากสังคยนาวาติกันครั้งที่ 2  พระศาสนจักรมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  เพื่อให้ทันกับกระแสของโลกสมัยใหม่  เพื่อทำให้การประกาศพระวรสารและการอภิบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พระศาสนจักร ไม่ได้ขัดแย้งกับ Modernism ไปทุกเรื่อง  แต่ Modernism ส่งผลกระทบต่อความเชื่อของคริสตชนจำนวนมาก  จึงจำเป็นที่คริสตชนต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจให้ดีถึงประโยชน์และผลเสียของ Modernism นี้