พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระวันที่ 2- 25 ม.ค. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย  
  ในวันนี้แม่ได้เรียกพวกลูกอีกครั้งให้ลูกดำเนินชีวิตในกระแสเรียกแห่งการสวดภาวนาของลูก  เวลานี้  ปีศาจได้กระทำการอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน  มันต้องการทำให้มนุษย์และวิญญาณหายใจไม่ออกด้วยกระแสลมโรคติดต่อของความเกลียดชังและความวุ่นวาย  ในหัวใจของคนมากมายไม่มีความชื่นชมยินดีอีกแล้ว  เพราะเขาไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีการสวดภาวนา  ความเกลียดชังและสงครามกำลังเจริญเติบโตขึ้นทุกๆวัน  แม่กำลังเรียกร้องพวกลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย  ขอให้เริ่มต้นอีกครั้ง อย่างกระตือรือรัน  เดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และความรัก  เพราะแม่ได้มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกด้วยจุดประสงค์นี้  ขอให้พวกเราเป็นความรักและการให้อภัยสำหรับทุกคนที่รู้จักและต้องการที่จะรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ไม่เพียงแต่รักในความรักอันไม่อาจประมาณได้ของพระเป็นเจ้าซึ่งทำให้พระองค์ทรงเรียกพวกลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย  ขอให้ความหวังในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมจงดำรงอยู่ในหัวใจของลูกเสมอ
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่อยู่ที่นี่ ท่ามกลางพวกลูก ในฐานะมารดาผู้ที่ปรารถนาจะช่วยลูกให้มารู้จักสัจจะธรรม ในเวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ในโลกเหมือนลูก แม่มีความรู้ในสัจจะธรรม ด้วยสัจจะธรรมนี้จึงได้บังเกิดสันติสุขแห่งสวรรค์บนโลก ด้วยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาให้ลูกได้รู้ด้วยเช่นเดียวกัน ลูกๆทั้งหลายของแม่ องค์พระบิดาสวรรค์ทรงปรารถนาให้หัวใจอันบริสุทธิ์มีความรู้ในสัจจะธรรมอย่างเต็มเปี่ยม พระองค์ปรารถนาให้ลูกรักทุกคนที่ลูกพบ เพราะแม่ก็เช่นเดียวกัน – รักองค์พระบุตรของแม่ในพวกลูกทุกคน นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักสัจจะธรรม สัจจะธรรมปลอมหลายอย่างถูกนำเสนอให้แก่พวกลูก ลูกจะเอาชนะพวกมันได้โดยอาศัยหัวใจที่สะอาดที่ทำการอดอาหาร สวดภาวนา ชดเชยใช้โทษบาปและอ่านพระวรสาร สิ่งนี้เป็นสัจจะธรรมที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว และเป็นสัจจะธรรมที่องค์พระบุตรของแม่ทรงมอบให้แก่ลูก ลูกไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้มากนัก สิ่งที่ลูกได้รับการขอร้องก็คือ จงรักและให้ เหมือนดังที่แม่ได้กระทำ ลูกๆทั้งหลายของแม่ ถ้าลูกรัก, หัวใจของลูกจะเป็นบ้านขององค์พระบุตรและของแม่ แล้วพระวาจาขององค์พระบุตรจะเป็นแสงสว่างนำทางในชีวิตของลูก ลูกๆทั้งหลาย แล้วแม่จะใช้พวกลูก ให้เป็นอัครสาวกแห่งความรัก เพื่อช่วยทุกคนซึ่งเป็นลูกของแม่ให้มารู้จักสัจจะธรรม ลูกๆทั้งหลาย แม่สวดภาวนาเสมอเพื่อพระศาสนจักรขององค์พระบุตรของแม่ ดังนั้นแม่จึงขอให้พวกลูกกระทำเช่นเดียวกันนี้ด้วย จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก เพื่อที่ท่านจะได้ส่องแสงแห่งความรักขององค์พระบุตรของแม่
ขอขอบใจลูก

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

นิทานเปรียบเทียบ : นกแก้ว

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหลงไปในโลกนี้ก็คือ  ความคิดที่ว่า เราจะมีความสุขถ้าเรามีวัตถุสิ่งของในโลกนี้มากๆ.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

แจ้งขอคำภาวนา


ผู้ต้องการขอคำภาวนาเพื่อใครก็ตาม เชิญแจ้งขอคำภาวนาได้ที่นี่
แจ้งขอคำภาวนาอย่างไร...
โทรฯแจ้งคุณสุดจิต ที่ 081 575 1484 หรืออีเมล์แจ้งมาที่:
sudchitm@gmail.com, jjdoublej@live.com
tomeaim@hotmail.com หรือ sathon.ying@gmail.com
ระบุชื่อนักบุญ-ชื่อ-สกุล-เบอร์ติดต่อของผู้ขอ
และชื่อนักบุญ-ชื่อของผู้ต้องการคำภาวนาในกรณีป่วยขั้นวิกฤติ
ระบุความต้องการ ฝ่ายกาย-ฝ่ายวิญญาณ ในกรณีอื่นๆ
ผู้แจ้งขอคำภาวนาเข้ามา ควรร่วมจิตใจภาวนากับเราด้วย
เรารักษาข้อมูลและความต้องการของท่านไว้เป็นความลับ
เรานัดหมายกันภาวนาอย่างไร...
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน...ท่านก็ร่วมภาวนากับเราได้
เริ่มภาวนาเดือนละสองรอบ รอบละเก้าวันต่อเนื่องกัน
รอบแรก เริ่มวันศุกร์แรกของเดือน
รอบสอง เริ่มวันศุกร์ที่สามของเดือน
เริ่มภาวนาเวลาบ่ายสามโมง และ/หรือ สองทุ่มครึ่ง โดยพร้อมเพรียงกัน
สวดบทนพวารพระเมตตาของแต่ละวันตามด้วยสายประคำพระเมตตาหนึ่งสาย
ภาวนาแต่ละวัน เพื่อทุกจุดประสงค์ที่ขอคำภาวนาผ่านเรา
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยหนึ่งราย
พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์
ติดต่อขอบทสวดภาวนาพระเมตตาได้ที่คุณสุดจิตหรือสมาชิกคณะพระเมตตาทั่วประเทศ
กลุ่มภาวนา สายโซ่สัมพันธ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย
แม่ครูลักษณี 086 253 5469 คุณประภาศรี 02 538 8641, คุณสุวรรณ 081 550 5670, คุณต้อม 089 490 7244
www.thai-divinemercy.com

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

คน 6-7 ล้านคนร่วมพิธีมิสซามิสซาวันอาทิตย์ 18/1/2015 ที่มะนิลา มีชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 6-7 ล้านคนร่วมพิธี  ฝนตกลงมาใน Rizal Park in Manila สถานที่ประกอบพิธีมิสซา  พระองค์ยังทรงพบกับชายที่เป็นบิดาของผู้เสียชีวิตจากพายุเมขลาที่ Tacloban เมื่อวานนี้ด้วย
ในคำเทศน์พระสันตะปาปาตรัสว่า “ปีศาจมันซ่อนตัวในสิ่งล่อลวงของ “ความทันสมัย”
“พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกให้สวยงามเหมือนสวนสวรรค์  แต่มนุษย์ทำให้ธรรมชาติสูญเสียคงามสวยงามไปด้วยการสร้างโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้เกิดความยากจน  การกดขี่และการคอร์รัปชั่น” 
“บางครั้งเมื่อเราได้รับความทุกข์ยากลำบาก  มีสิ่งล่อลวงมากมายอยู่รอบๆเรา  ทำให้เราท้อใจ  ดูคล้ายกับว่าพระสัญญาของพระเป็นเจ้าในพระวรสารไม่เป็นจริง  แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า  สิ่งที่คุกคามต่อแผนการณ์อันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีสำหรับเราก็คือ  “การโกหก”  ปีศาจเป็นบิดาแห่งการโกหก  บ่อยครั้งมันซ่อนหลุมพรางของมันไว้เบื้องหลังความซับซ้อนของความดึงดูดใจของ “ความทันสมัย” และ “เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง”  มันหันเหจิตใจของเราด้วยคำสัญญาของความสุขอันไม่จิรังยั่งยืน  และดังนั้นเราจึงใช้พระพรที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่เราอย่างไม่อินังขังขอบ  เราใช้เงินในการเล่นการพนันและดื่มเหล้า  เราสนใจแต่ตนเอง  เราลืมที่จะมุ่งไปสู่สิ่งที่แท้จริง  เราลืมไปที่จะดำรงอยู่ในฐานะบุตรของพระเป็นเจ้า  นั่นคือบาป  ของการลืมที่จะเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า” 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

วันสุดท้ายของการเสด็จเยื่อนฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ที่ 18/1/2015 พระสันตะปาปาประกอบพิธีมิสซาที่ Rizal Park  ในมะนิลา เป็นมิสซาสุดท้ายและสิ้นสุดการเสด็จเยือนฟิลิปปินส์

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

คุณพ่อเห็นอะไรในที่ฟังสารภาพบาป ?

ครั้งหนึ่งพ่อกำลังนั่งรถบัสซึ่งมีคนชราหลายคนเพื่อจะไปยังสนามบิน  พวกเขาสังเกตว่าพ่อเป็นพระสงฆ์  จึงมีบางคนเข้ามาพูดคุยกับพ่อ
หญิงชราคนหนึ่งถามพ่อในระหว่างที่นั่งรถเพื่อไปขึ้นเครื่องบิน
“คุณพ่อพอจะอธิบายได้ไหมว่า  ในที่ฟังสารภาพบาป คุณพ่อเห็นอะไรบ้าง?”
......อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาที่ Taclobanวันที่ 17 /1/2015 พระสันตะปาปาประกอบพิธีมิสซาที่ Tacloban  ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบิน Tacloban International Airport  บริเวณนี้เคยถูกพายุไต้ฝุ่นไห่เอี้ยนพัดถล่มมาเมื่อปีที่แล้ว  ทำให้ประชาชนเสียชีวิต 6,300 คนและมีผู้ได้รับความยากลำบากมาก  ก่อนมิสซานี้ประชาชนมารอตั้งแต่เช้ามืดและมีฝนตกตลอดเวลา  พระสันตะปาปาทรงสวมเสื้อคลุมฝนด้วย  ก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุฯมีคำเตือนว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นพัดมาบริเวณนี้ (สองสัปดาห์ก่อน Tropical Storm Jiangmi, renamed Seniang in the Philippines ได้พัดที่นี่ทำให้คนเสียชีวิต 54 คนเนื่องจากน้ำท่วมและแผ่นดินถล่ม)

พระสันตปาปาบนเครื่องบิน


15/1/2015 บนเครื่องบินที่กำลังนำพระสันตะปาปาไปยังฟิลิปปินส์  พระองค์เปิดโอกาสให้นักหนังสือพิมพ์ที่เดินทางไปด้วยได้ซักถาม  ผู้สื่อข่าวชาวฝรั่งเศสถามพระองค์เกี่ยวกับอิสรภาพทางศาสนากับอิสรภาพในการแสดงออก (เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศสที่มีคนตายไป 12 คน)  พระองค์ตอบว่า  ทั้งสองอย่างเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์”  และทรงย้ำว่าการฆ่าคนในนามของพระเจ้าเป็น “ความวิปลาส”  แต่พระองค์ก็บอกว่าต้องมีขึดจำกัดในอิสรภาพในการแสดงออกด้วย (หนังสือพิมพ์แอปโด) พระองค์ยกตัวอย่าง  นาย อัลเบอร์โต แกสปาร์รี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการเดินทางของพระสันตปาปาครั้งนี้และกำลังยืนอยู่ข้างๆพระองค์บนเครื่องบิน  พระสันตะปาปาตรัสว่า “ดร. แกสปาร์รี่เป็นมิตรที่ดีของพระองค์”  ถ้าหากเขาพูดจาดูหมิ่นมารดาของพระองค์  เขาต้องถูกชกแน่นอน  แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงท่าทางชกไปที่เขาและตรัสว่า “เป็นธรรมดา  คุณไม่สามารถดูหมิ่นความเชื่อของคนอื่น  คุณไม่สามารถเล่นตลกในความเชื่อของผู้อื่น”
พระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงว่า  พระองค์ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่  “มนุษย์ได้ทำร้ายธรรมชาติมากเกินไปแล้ว”  พระองค์หวังว่าสมณลิขิตในเรื่องระบบนิเวศน์ของพระองค์ จะทำให้เกิดความกล้าที่จะตัดสินใจพิทักษ์สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า
พระองค์ยังทรงบอกด้วยว่าพระองค์จะสถาปนาคุณพ่อ เซอร์ร่า เป็นนักบุญ (พระสงฆ์ชาวสเปน)  เมื่อพระองค์เสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน

 

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาถึงฟิลิปปินส์      เครื่องบินมาถึงสนามบินก่อนกำหนด 10 นาที  ฝูงชนมองเห็นพระองค์ทางหน้าต่าง  ได้โห่ร้องต้อนรับพระองค์
กลุ่มผู้ต้อนรับกำลังยืนรอพระองค์อยู่  มีทั้งทหาร  นักการเมือง  ผู้นำศาสนจักรของฟิลิปปินส์  สิ่งที่พระสันตปาปาจะรู้สึกในวินาทีแรกที่ลงมาจากเครื่องบินก็คือ ลมที่พัดแรงจนทำให้หมวกที่สวมอยู่ปลิว
      นายนอยนอย อคิวโน ประธานาธิบดีเป็นบุคคลแรกที่ต้อนรับพระองค์  กลุ่มเยาวชนได้ร้องเพลงประกอบท่าทางเป็นการต้อนรับด้วย
      พระคาร์ดินัล ลุยส์ อันโตนิโอ พระอัครสังฆราชแห่งมานิลา ต้อนรับพระสันตะปาปา  เป็นเวลาที่น่าประทับใจ  เพราะเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว  ทั้งสองได้สวมกอดกันแต่ในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป  ประเทศฟิลิปปินส์ถูดพายุได้ฝุ่นถล่มจนราบเรียบ  ผู้คนนับพันที่ได้รับผลกระทบ
       หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับ  ตามทางมีประชาชนมากมายมายืนส่งเสียงต้อนรับเป็นระยะๆ
         นี่เป็นครั้งที่สามที่มีพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศนี้  พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เสด็จมาในปี 1970  พระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 เสด็จมาสองครั้งในปี 1981 และ 1995

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ใครคือนักบุญองค์แรกของศรีลังกาเขาเกิดที่อินเดียในปี 1651 หลังจากได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์แล้ว  เขาเดินทางมาที่ศรีลังกาในราวศตวรรษที่ 17 – 18  ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวดัทช์กำลังปกครองเกาะอยู่และบังคับให้ชาวคาทอลิกที่นั่นเปลี่ยนเป็นคาลวินนิสม  ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้  ท่านโจเซฟ วาส  Joseph Vaz  ได้เทศน์สอนบรรดาคาทอลิกที่กำลังถูกเบียดเบียนอย่างหนัก
Fr,Prasad Harshan : เขาเป็นคนที่น่ามหัศจรรย์มาก  เต็มเปี่ยมด้วยความรัก  ความประนีประนอมและสันติภาพ  พระเป็นเจ้าทรงประทานให้ท่านกลับมาสู่เราอีกครั้งในฐานะนักบุญองค์แรกของศรีลังกา  พระสันตปาปาฟรังซิสทรงประทานท่านแก่เราในแผ่นดินของเราเอง

เพลงสำหรับพระสันตปาปาในศรีลังกาบทเพลงที่ใช้ร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแด่พระสันตปาปาฟรังซิส
Sung by - Chandana Liyanaarachchi & Sachithra Suhandani featuring the Archdiocesan Choir of Colombo
Written & Composed by - Rev. Fr, Cecil Joy Perera
Music Direction, Recording, Mixing & Mastering done by - Udara Fernando at Faith & Hope Studios
Video Edited by - Sampath Bandaranayaka at Faith & Hope Studios
Video Directed by - Sankalpa De Mel

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

เหตุใดพระองค์จึงยังไม่เสด็จมา?

มีคำถามว่าเหตุใดพระองค์จึงยังไม่เสด็จมา? น.โทมัส อควินัสพูดถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ว่า ทำไมพระองค์จึงไม่เสด็จมาทันทีหลังจากการตกต่ำของมนุษย์ นั่นคือในสมัยของอาดัมและเอวา ที่ได้ละเมิดคำสั่งของพระเป็นเจ้า?.....อ่านต่อ

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

การ์ตูน 2


พระคาร์ดินัลไทยองค์ใหม่

พระสันตปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ 20 องค์ ดังรายชื่อข้างล่างนี้  พิธีแต่งตั้งจะจัดขึ้นที่วาติกันในวันที่ 14 ก.พ. 2015
1 – Dominique Mamberti, Prefect Apostolic Signatura
2 – Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Patriarch of Lisbon Portugal
3 – Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M., Archbishop of Addis Abeba (Ethiopia).
4 – John Atcherley Dew, Archbishop of Wellington (New Zealand).
5 – Edoardo Menichelli, Archbishop of Ancona-Osimo (Italy).
6 – Pierre Nguyên Vn Nhon, Archbishop of Hà Nôi (Viêt Nam).
7 – Alberto Suárez Inda, Archbishop of Morelia (Mexico).
8 – Charles Maung Bo, S.D.B., Archbishop of Yangon (Myanmar).
9 – Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, Archbishop of Bangkok (Thailandia).พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช
10 – Francesco Montenegro, Archbishop of Agrigento (Italy).
11 – Daniel Fernando Sturla Berhouet, S.D.B., Archbishop of Montevideo (Uruguay).
12 – Ricardo Blázquez Pérez, Archbishop of Valladolid (Spagna).
13 – José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R., Bishop of David (Panamá).
14 – Arlindo Gomes Furtado, Bishop of Santiago de Cabo Verde (Cape Verde).
15 – Soane Patita Paini Mafi, Bishop of Tonga (Tonga Islands).
16 – José de Jesús Pimiento Rodríguez, Archbishops Emeritus of Manizales (Colombia).
17 – Luigi De Magistris, Arcivescovo titolare di Nova, Major Pro-Penitentiary Emeritus.
18 – Karl-Joseph Rauber, Apostolic Nuncio
19 – Luis Héctor Villalba, Archbishops Emeritus of Tucumán (Mexico).
20 – Júlio Duarte Langa, Archbishops Emeritus of Xai-Xai (Mozambique)

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ วันที่ 2 ม.ค. 2015

 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่อยู่ที่นี่ ท่ามกลางพวกลูก ในฐานะมารดาผู้ที่ปรารถนาจะช่วยลูกให้มารู้จักสัจจะธรรม  ในเวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ในโลกเหมือนลูก  แม่มีความรู้ในสัจจะธรรม  ด้วยสัจจะธรรมนี้จึงได้บังเกิดสันติสุขแห่งสวรรค์บนโลก  ด้วยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาให้ลูกได้รู้ด้วยเช่นเดียวกัน  ลูกๆทั้งหลายของแม่  องค์พระบิดาสวรรค์ทรงปรารถนาให้หัวใจอันบริสุทธิ์มีความรู้ในสัจจะธรรมอย่างเต็มเปี่ยม  พระองค์ปรารถนาให้ลูกรักทุกคนที่ลูกพบ  เพราะแม่ก็เช่นเดียวกัน – รักองค์พระบุตรของแม่ในพวกลูกทุกคน  นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักสัจจะธรรม สัจจะธรรมปลอมหลายอย่างถูกนำเสนอให้แก่พวกลูก  ลูกจะเอาชนะพวกมันได้โดยอาศัยหัวใจที่สะอาดที่ทำการอดอาหาร สวดภาวนา  ชดเชยใช้โทษบาปและอ่านพระวรสาร  สิ่งนี้เป็นสัจจะธรรมที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว  และเป็นสัจจะธรรมที่องค์พระบุตรของแม่ทรงมอบให้แก่ลูก  ลูกไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้มากนัก  สิ่งที่ลูกได้รับการขอร้องก็คือ  จงรักและให้  เหมือนดังที่แม่ได้กระทำ  ลูกๆทั้งหลายของแม่  ถ้าลูกรัก, หัวใจของลูกจะเป็นบ้านขององค์พระบุตรและของแม่  แล้วพระวาจาขององค์พระบุตรจะเป็นแสงสว่างนำทางในชีวิตของลูก  ลูกๆทั้งหลาย  แล้วแม่จะใช้พวกลูก  ให้เป็นอัครสาวกแห่งความรัก  เพื่อช่วยทุกคนซึ่งเป็นลูกของแม่ให้มารู้จักสัจจะธรรม  ลูกๆทั้งหลาย  แม่สวดภาวนาเสมอเพื่อพระศาสนจักรขององค์พระบุตรของแม่  ดังนั้นแม่จึงขอให้พวกลูกกระทำเช่นเดียวกันนี้ด้วย  จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก  เพื่อที่ท่านจะได้ส่องแสงแห่งความรักขององค์พระบุตรของแม่
ขอขอบใจลูก

ความจริง ความดี และ ประโยชน์


           กรีกสมัยโบราณ เป็นแหล่งอารยธรรม และต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตย มีนักคิด นักเขียน และนักปรัชญาหลายคน โสคราติส เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฐานะนักปรัชญาที่สำคัญ
วันหนึ่ง มีคนคุ้นเคยคนหนึ่งมาเยี่ยมโสคราตีสนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้และพูดว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเพิ่งได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับสหายของท่านผู้หนึ่ง?”
เดี๋ยวก่อนโสคราตีสพูดสวนขึ้น ก่อนที่ท่านจะบอกอะไรข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านสอบผ่านการทดสอบเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งก่อน การทดสอบนี้เรียกว่า การกลั่นกรองสามชั้น
การกลั่นกรองสามชั้น?”
ถูกต้องโสคราตีสพูดต่อ ก่อนที่ท่านจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องใดๆของสหายข้าพเจ้า เป็นสิ่งดีที่จะใช้เวลาในการกลั่นกรองในสิ่งที่ท่านกำลังจะพูด นั่นเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าเรียกวิธีการทดสอบนี้ว่า การกลั่นกรองสามชั้น การกลั่นกรองชั้นที่หนึ่งคือ ความจริง ท่านมั่นใจไหมว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกข้าพเจ้านี้เป็นความจริง?”
ไม่ชายผู้นั้นตอบ ข้าพเจ้าเพียงแต่ได้ยินมาอีกทีหนึ่งและ....
เอาละโสคราตีสพูด ท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ต่อไปขอให้ท่านทำการทดสอบ การกลั่นกรองชั้นที่สองนั่นคือ ความดี สิ่งที่ท่านกำลังจะบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับสหายของข้าพเจ้าเป็นเรื่องดีใช่ไหม?
ไม่ มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยทีเดียว
ดังนั้นโสคราตีสกล่าว ท่านต้องการจะบอกข้าพเจ้าในบางเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับสหายคนนี้ แต่ท่านก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ท่านยังจะต้องสอบผ่านการทดสอบต่อไป เพราะยังมีเหลืออีกหนึ่งการทดสอบคือ ประโยชน์ สิ่งที่ท่านจะบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับสหายของข้าพเจ้าผู้นี้ เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าใช่ไหม?”
ไม่เป็นอย่างแน่นอน
ดังนั้นโสคราตีสสรุป ถ้าหากสิ่งที่ท่านต้องการบอกข้าพเจ้า ท่านไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี หรือไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วไซร้ เช่นนั้นท่านจะบอกข้าพเจ้าไปทำไม?”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

สวัสดีปีใหม่ 2015

บทภาวนาของเด็กคนหนึ่ง
ข้าแต่พระเป็นเจ้า  เวลาที่ผ่านไปนี้ลูกได้ทำดีหลายอย่าง  ลูกไม่นินทา  ไม่ขี้โมโห  ไม่โลภอาหาร  ไม่ขี้บ่น  ไม่เห็นแก่ตัว  ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ที่ทรงช่วยลูก  แต่อีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้  ลูกต้องลุกจากที่นอนแล้ว  และลูกคงต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์อีกมากมาย

ความตั้งใจในการลดน้ำหนักของชายคนหนึ่ง
2010 – ฉันจะควบคุมน้ำหนักไห้น้อยกว่า 180 ปอนด์
2011 – ฉันจะควบคุมการกินอาหารอย่างเข้มงวดจนหว่าน้ำหนักจะน้อยกว่า 200 ปอนด์
2012 – ฉันจะใช้กฎเหล็กเพื่อควบคุมน้ำหนักให้น้อยกว่า 250 ปอนด์
2013 – ฉันจะขับรถผ่านสนามกีฬาสัปดาห์ละครั้ง
2014 – ฉันจะคิดบวกเกี่ยวกับน้ำหนักของฉัน

การเลิกบุหรี่
สมศักดิ์หันไปพูดกับเคนและขอบุหรี่สูบ
“ฉันคิดว่า แกกำลังจะเลิกบุหรี่ไม่ใช่หรือ?” เคนถาม
“ฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนการเลิกน่ะ” สมศักดิ์ตอบ “และช่วงนี้เป็นขั้นตอนแรก”
“ขั้นตอนแรกหรือ?” เคนถามด้วยความสงสัย
“ใช่” สมศักดิ์พูด “ฉันเลิกซื้อบุหรี่”

ความฝันในวันปีใหม่
สมศรีนอนหลับในคืนวันก่อนปีใหม่  เมื่อตื่นขึ้นมาเธอพูดกับสมศักดิ์ผู้เป็นสามีว่า “ฉันฝันไปว่าคุณให้แหวนเพชรแก่ฉันในวันปีใหม่เป็นของขวัญค่ะ  คุณคิดว่าความฝันนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ?
สามีตอบว่า “ให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อน  แล้วคุณก็จะรู้เองแหละ”
วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันปีใหม่  สมศักดิ์ได้มอบกล่องของขวัญแก่สมศรี  เธอตื่นเต้นดีใจมากและคาดว่ามันจะเป็นของขวัญที่ตรงกับความฝันของเธอ  เธอเปิดกล่องของขวัญด้วยความดีใจ  แต่กลับพบว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง  หน้าปกเขียนว่า  “วิธีทำนายฝัน”

เพลง Auld Lang Syne
เพลง โอแรงซายน์ Auld Lang Syne (ภาษาไทยแปลเป็นเพลง สามัคคีชุมนุม) ประพันธ์โดย Robert Burns  ในปี 1700  และเนื้อร้องถูกพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี 1796 หลังจากเบิร์นเสียชีวิตไปแล้ว  เพลงต้นฉบับนั้นถูกร้องก่อนปี 1700 เป็นแรงบันดาลใจให้เบิร์นปรับปรุงเนื้อร้องและทำนองใหม่ให้มีท่วงทำนองของชาวสก็อต  ชื่อเพลงมีความหมายว่า “นานมาแล้ว” 'old long ago,'  หรือ “วันเก่าๆอันแสนสุข” 'the good old days.'