พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เมืองอเลปโปถูกโจมตีกี่ครั้ง?มีบางคนได้คำนวณจำนวนครั้งที่ “โรงพยาบาลแห่งสุดท้าย” ในเมืองอเลปโปถูกโจมตีด้วยระเบิดจากเครื่องบินของรัสเซีย  Mainstream media ได้รายงานจำนวนครั้งของการโจมตีต่อโรงพยาบาลนี้ในเมืองอเลปโปซึ่งยังคงมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 250,000 คน และมีโรงพยาบาล 20 แห่ง และจำนวนครั้งนี้เป็นเท่าไร?

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ไฟชำระโปรดอย่าลืมฉัน


คุณยังไม่เคยได้ยินเรื่องของนักบุญ ลิดวินา แห่งสชิแดมหรือ? ( St. Lidwina of Schiedam )  ไม่เป็นไร  เธอไม่ใช่นักบุญที่ชื่อเสียงนักในพระศาสนจักร  แต่รู้ไหม  เธอได้เห็นนิมิตของไฟชำระ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คอนเสริทในอาสนวิหารอาสนวิหารนักบุญโยเซฟจะจัดแสดงคอนเสริทคริสต์มาสในวันที่ 14 ธ.ค. 2016 โดยใช้แผ่นสไตโรโฟมเป็นฉากหลังและฉายภาพไปที่แผ่นโฟม  นับเป็นการแสดงคอนเสริทรูปแบบที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันแห่งพระยุติธรรม

“เราได้ยืดระยะเวลาแห่งพระเมตตาของเราออกไปเพื่อเห็นแก่คนบาป  แต่วิบัติแก่พวกเขาถ้าพวกเขายังไม่ตระหนักถึงวันเวลาแห่งการมาเยี่ยมเยือนของเรา”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระ2+25พ.ย.2016

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
วันนี้แม่ขอให้ลูกกลับมาสู่การสวดภาวนา  ในเวลาแห่งพระหรรษทานนี้  พระเป็นเจ้าทรงอนุญาตให้แม่นำทางลูกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตที่เรียบง่าย – นั่นคือการที่ลูกค้นพบพระเป็นเจ้าองค์พระผู้สร้างในสิ่งเล็กน้อย  การที่ลูกรักพระองค์  และการที่ชีวิตของลูกเป็นการขอบพระคุณต่อองค์พระผู้สูงสุดสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่ลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย, ในความรักนั้นขอให้ชีวิตของลูกเป็นดังของขวัญสำหรับผู้อื่น  แล้วพระเป็นเจ้าจะทรงอวยพรลูก  แต่ลูกต้องเป็นพยานยืนยันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  แต่ด้วยความรักต่อพระเป็นเจ้า  แม่จะอยู่กับลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือลูกเบื้องหน้าองค์พระบุตรของแม่เพื่อพวกลูกทุกคน 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2016

ลูกที่รักทั้งหลาย
การที่แม่มาหาลูกและทำให้พวกลูกรู้จักแม่นั้นเป็นความยินดีอันยิ่งใหญ่สำหรับหัวใจเยี่ยงมารดาของแม่ 
นี่เป็นพระพรจากองค์พระบุตรของแม่เพื่อพวกลูกและสำหรับคนอื่นๆที่กำลังจะมาด้วย 
ในฐานะมารดาแม่ขอให้ลูกทำดังนี้คือ – รักองค์พระบุตรของแม่เหนือสิ่งอื่นใด 
เพื่อที่จะรักพระองค์ด้วยสุดหัวใจของลูก  ลูกจำเป็นต้องรู้จักพระองค์ 
ลูกจะรู้จักพระองค์ได้โดยผ่านทางการสวดภาวนา – การสวดภาวนาด้วยหัวใจและด้วยความรู้สึกของลูก
การสวดภาวนาหมายถึงการคิดถึงความรักและการพลีพระชนม์เป็นยัญบูชาของพระองค์ 
การสวดภาวนาหมายถึง การรัก  การให้ การยอมทนทุกข์และการมอบถวาย 
ลูกทั้งหลายของแม่, แม่ขอให้พวกลูกเป็นอัครสาวกแห่งการสวดภาวนาและการรัก 
ลูกทั้งหลายของแม่, เวลานี้เป็นเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง ในการตื่นเฝ้านี้แม่ขอให้ลูกสวดภาวนา  รักและไว้วางใจ
เพราะองค์พระบุตรของแม่จะทรงทอดพระเนตรจิตใจของพวกลูก 
ดวงใจแห่งมารดาของแม่ปรารถนาให้พระองค์ทอดพระเนตรพวกลูกด้วยความรักและวางใจในพวกลูก
ความรักสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของบรรดาอัครสาวกของแม่จะมีชีวิต  จะมีชัยชนะและจะกำจัดความชั่วร้าย
ลูกทั้งหลายของแม่, แม่เป็นถ้วยกาลิกษ์ของ พระเจ้า-มนุษย์  แม่เป็นเครื่องมือของพระเป็นเจ้า 
ด้วยเหตุนี้แม่จึงเรียกพวกลูก  บรรดาอัครสาวกของแม่  ให้พวกลูกเป็นถ้วยกาลิกษ์แห่งความจริงและความรักอันบริสุทธิ์ขององค์พระบุตรของแม่ 
แม่ขอให้ลูกเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นซึ่งยังไม่รู้จักกับความรักของพระเป็นเจ้า  -  พระผู้ทรงไม่เคยหยุดรัก – ขอให้พวกลูกเข้าใจ  ยอมรับและได้รับความรอด
ขอขอบใจ  ลูกๆทั้งหลายของแม่
เมื่อแม่พระกำลังจากไป  มีรยานาได้เห็นถ้วยกาลิกษ์

คุณพ่อปีโอกับการทำแท้ง


เวลานั้นเธอรู้สึกเครียดและจิตใจหวั่นไหวมากเพราะถูกคุณพ่อปฏิเสธไม่โปรดศีลอภัยบาปให้เธอ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การพิพากษา


ก่อนที่เราจะไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเป็นเจ้า  ขอให้เราทำดีที่สุดเพื่อที่เราจะไม่ไปยืนอยู่ที่นั่นด้วยมือเปล่า  เราจะถูกพิพากษาไม่ใช่เพราะเราได้ทำความชั่วแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่เราจะถูกพิพากษาเพราะการที่เราละเลยไม่ได้ทำความดีด้วย  เราต้องออกแรงทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อชีวิตนิรันดร  เราจะถูกพิพากษาสำหรับสิ่งที่เราได้ละเลยที่จะกระทำหรือไม่กระทำ  อาทิเช่น การทำกิจการดีทุกอย่าง  การช่วยผู้อื่นและส่งเสริมให้พวกเขาทำความดี  การเพิ่มพูนความเชื่อของเราเอง  การยอมรับความทุกข์ยากลำบาก  การมีความอดทน  การยอมรับการถูกดูหมิ่นและการถูกเบียดเบียนเพื่อเห็นแก่พระคริสตเจ้า (ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยิ่งใหญ่มาก)  ดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ  และแน่นอน  เราจะไม่ถูกพิพากษา มิใช่เพราะกิจการดีที่เรากระทำเท่านั้น แต่เราจะกลับเป็นผู้เหมาะสมชอบธรรมโดยอาศัยความชอบธรรมของพระคริสตเจ้าด้วย

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระรูปหลั่งน้ำ


ที่หมู่บ้าน Kharodi village ในมุมไบ ประเทศอินเดีย  ประชาชนพากันแห่ไปเก็บ “น้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่หลั่งออกมาตรงเท้าของพระรูปพระเยซูเจ้า  โดยเชื่อว่านี่เป็นอัศจรรย์  พระรูปกางเขนนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  ถูกนำมาโดยโบสถ์ เซนต์แอนโทนี่  มีน้ำไหลออกมาบริเวณเท้าของพระเยซูเจ้า  ประชาชนพากันเข้าคิวยาวมากเพื่อเก็บรวบรวมน้ำนี้  มีตำรวจยืนประจำการอยู่  ประชาชนบางคนมาจากหมู่บ้านห่างไกล - reported by DNA

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การเปิดฝาหินหลุมพระศพเมื่อวันที่ 26 -28 ต.ค. 2016 ที่ผ่านมานี้  ได้มีการเปิดฝาหินที่ปิดหลุมพระศพของพระเยซูเจ้าในอาสนวิหารการเสด็จฟื้นคืนพระชนม์  ที่มนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาได้เข้าไปในสถานที่นั้นและทำการเปิดฝาหิน  ทันใดก็มีเสียงพูดกันว่าพวกเขาได้กลิ่น “หอม” (sweet aroma)  ลอยมาจากหลุมพระศพ  อันเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่น พระนางมารีย์ หรือบรรดานักบุญ  ประการที่สอง  เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์บางเครื่องถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเวลาที่นักวิทยาศาสตร์วางเครื่องไว้บนแผ่นศิลาที่ซึ่งพระกายของพระคริสต์ถูกวางไว้  เครื่องมือนั้นวัดค่าผิดพลาดหรือไม่ก็หยุดการทำงานไปเลย
Marie-Armelle Beaulieu  หัวหน้าบรรณาธิการของ Terre Sainte Magazine ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วย  เธอรู้สึกไม่แน่ใจในเรื่องคำพูดเกี่ยวกับ “กลิ่นหอม” เพราะเธอไม่ได้กลิ่นใดๆ  ในปี 1809 มีการเปิดฝาหินบางส่วนโดยสถาปนิก Nikolaos Komnenos  ในเอกสารก็มีการพูดถึง “กลิ่นหอม” ด้วยเช่นกัน  ประชาชนอาจรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้ว  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่พวกเขามีการตอบสนองโดยไม่รู้ตัว  แต่ Marie ยังสงสัยในเรื่องเครื่องมือวัดที่ทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงาน
 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทำนายวันตาย

ในปี 1939 Maria del Carmen Gonzales-Valerio เด็กหญิงผู้ดำเนินชีวิตอย่างศรัทธาในพระเป็นเจ้า  เธออาศัยอยู่ในกรุงแมดดริด ประเทศสเปน  ได้ทำนายวันตายของเธอว่า  เธอจะตายวันที่ 17 ก.ค. ของปีนั้นและก็เป็นจริงตามที่ทำนายไว้ล่วงหน้า  เวลานี้เธอได้รับการนับถือเป็น Venerable (สามารถเคารพได้=ผู้ควรเคารพ)  - ตามหลักฐานบอกว่า  เธอทำนายไว้ก่อนนี้ว่าเธอจะตายในวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งเป็นวันฉลององค์อุปถัมภ์ของเธอคือ แม่พระแห่งภูเขาคาร์เมล  แต่เพราะป้าของเธอคนหนึ่งจะแต่งงานในวันที่ 16 เธอจึงเลื่อนวันตายไปเป็นวันที่ 17)วันหนึ่งอับราฮัม ลินคอล์นฝันไป  ในความฝันเขาถามทหารยามคนหนึ่งว่า  ทำไมประชาชนจึงพากันร้องไห้ และเขาได้รับคำตอบว่า “ประธานาธิบดีเสียชีวิตแล้วจากการถูกลอบสังหาร”  สองสัปดาห์ต่อมา  ลินคอล์นก็ถูกลอบสังหารและเสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การทำแท้ง

               การ์ตูนล้อเลียนนโยบายของฮิลลารี่  คลินตันในเรื่องการทำแท้ง  (นางฮิลลารี่ เป็นผู้สนับสนุนเรื่องการทำแท้ง)  ในภาพนางฮิลลารี่พูดว่า “ผู้หญิงไม่ควรถูกลงไทษเพราะไปทำแท้ง  ผู้ที่ควรถูกลงโทษคือลูกของเธอ”
             นางฮิลลาลีคิดแต่จะเป็นประธานาธิบดี  เมื่อพบกับคุณแม่เทเรซา นางได้ถามความคิดเห็นของคุณแม่เทเรซาว่า  ทำไมผู้หญิงจึงไม่สมควรสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี? คุณแม่เทเรซาตอบทันทีว่า “เพราะเธออาจเคยทำแท้งมาก่อน”
คุณแม่เทเรซาได้พูดว่า
ผู้ทำลายสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำแท้ง เพราะถ้าแม่สามารถฆ่าลูกของตนเองได้ อะไรจะห้ามฉันไม่ให้ฆ่าคุณ และห้ามคุณฆ่าฉันล่ะ ?”
การทำแท้งคือการฆาตกรรมในครรภ์...เด็กเป็นของขวัญจากพระเจ้า ถ้าคุณไม่ต้องการเขา มอบเขาให้ฉันเถิด"
ความยากจนจะเป็นผู้ตัดสินว่าเด็กต้องตาย ไม่ใช่คุณ
คำพูดที่ไม่ให้แสงสว่างของพระคริสตเจ้ากลับเพิ่มความมืดให้มากขึ้น
             “ในตอนจบของชีวิต เราจะไม่ถูกตัดสินตามปริญญากี่ใบที่เรามี  หรือเงินมากแค่ไหนที่เราหาได้  หรือกิจการยิ่งใหญ่มากเพียงใดที่เรากระทำ แต่ด้วย เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เมื่อเราไม่มีนุ่งห่ม ท่านให้เราสวมใส่เสื้อผ้า เราไม่มีที่อยู่อาศัย ท่านให้ที่พักแก่เรา’”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เพลงต่อต้านการทำแท้งโครินทร์ 7:14  ถ้าประชากรของเรา  ผู้ที่เราเรียกพวกเขาแต่ละคนด้วยชื่อของพวกเขา จะถ่อมใจลงสวดภาวนาและแสวงหาพระพักตร์ของเรา  ละทิ้งวิถีชีวิตอันชั่วร้ายทั้งสิ้นของพวกเขา  แล้วนั้นเราจะฟังคำวอนขอของพวกเขาจากสวรรค์  เราจะให้อภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขาและเราจะเยียวยารักษาแผ่นดินของพวกเขา

จำนวนการทำแท้งทั่วโลกประมาณ 42 ล้านคนต่อปี  เท่ากับ 115,000 คนต่อวัน
จำนวนการทำแท้งในอเมริกา  1.21 ล้านคนต่อปี       เท่ากับ  3,315     คนต่อวัน
จำนวนการทำแท้งในไทยประมาณ  2   แสนคนต่อปี   เท่ากับ  548  คนต่อวัน

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก

พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักรของพระองค์ขึ้นบนโลก  พระศาสนจักรนั้นมีชื่อว่า “พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก”  คำว่า “คาทอลิก” แปลว่า “สากล”  นั่นคือเป็นศาสนาของทุกคนบนโลก  แต่ทำไมจึงมีคำว่า “โรมัน” ด้วย  มีเหตุผลอะไรในเรื่องนี้หรือไม่?.....(อ่านต่อ)

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อาณาจักรที่สี่


             เปรียบเทียบลายเซ็นของโดนัล ทรัมป์ กับ คลื่นแผ่นดินไหว
              ปัญหาอย่างหนึ่งของสหรัฐอเมริกา  นั่นคือประชาชนในประเทศมาจากหลากหลายชนชาติมาก  คนจากที่ต่างๆหลั่งไหลกันมาที่อเมริกาเพื่อแสวงหาชีวิตและการงานที่ดีขึ้น  จึงไม่ค่อยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนักภายในประเทศ  สหรัฐที่เคยยิ่งใหญ่กำลังอ่อนแอลง  บางประเทศเช่นฟิลิปปินส์หันไปคบกับจีน มีการประท้วงการเหยียดผิวสี เป็นต้น และเวลานี้ชาวอเมริกันบางกลุ่มกำลังต่อต้านนาย โดนัล  ทรัมป์  ผู้ได้รับการเลือกให้เป็นประธานาธิบดี  เหตุการณ์นี้จะตรงกับเรื่องในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความฝันของกษัตริย์เนบูคัดนัสเซอร์หรือไม่? 
จากบทที่สองของพระคัมภีร์ดาเนียล  ได้เล่าถึงความฝันของกษัตริย์ เนบูคัดนัสเซอร์เกี่ยวกับ  รูปปั้นใหญ่มหึมาทำด้วยวัตถุที่แตกต่างกันสี่อย่างคือ 1.ศีรษะเป็นทองคำ    2.หน้าอกและแขนเป็นเงิน    3. ท้องและต้นขาเป็นบรอนซ์    4.ขาและเท้าเป็นเหล็กและดินผสมกัน  และในความฝัน  กษัตริย์เนบูคัดนัสเซอร์เห็นก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งถูกตัดหลุดออกมาจากภูเขาโดยไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์  มันหล่นลงมาที่รูปปั้นนั้น ก้อนหินเล็กๆกลิ้งลงมากระแทกที่ขาของรูปปั้นทำให้รูปปั้นที่ทำด้วยเหล็กและดินล้มและพังทลายลงไป  แล้วก้อนหินก้อนนั้นก็โตขึ้นจนกลายเป็นภูเขาใหญ่ปกคลุมโลกทั้งโลก
ดาเนียลได้อธิบายความฝันให้กษัตริย์ฟังว่า  ศีรษะที่เป็นทองคำหมายถึงกษัตริย์เนบูคัดนัสเซอร์และอาณาจักรบาบิโลน  และจะมีอาณาจักรอื่นตามมาต่อจากบาบิโลนซึ่งจะความยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งน้อยกว่า  เพราะเงินมีค่าด้อยกว่าทอง  อาณาจักรที่สามก็จะด้อยกว่าอาณาจักรที่สองเพราะทำด้วยบรอนซ์ซึ่งมีค่าด้อยกว่าเงิน  สุดท้ายอาณาจักรที่สี่ก็จะตามมาและแตกต่างจากอาณาจักรเดิมทั้งสาม  เพราะทำด้วยเหล็กและดินผสมกัน  ซึ่งหมายถึงจะมีหลายชนชาติอยู่ในอาณาจักรนี้จึงทำให้ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและแข็งแรงเท่ากับอาณาจักรอื่น
สหรัฐอเมริกามีสภาพคล้ายกับอาณาจักรที่สี่  กำลังอ่อนแอและหมดความยิ่งใหญ่เพื่อทำให้อาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นมาใช่ไหม?
ดาเนียลอธิบายว่า ในสมัยของกษัตริย์เหล่านั้น  พระเป็นเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถทำลายลงได้  อาณาจักรที่ผ่านมาทั้งหมดจะสูญสิ้นไป  แต่อาณาจักรที่พระเป็นเจ้าทรงสถาปนาขึ้นจะดำรงอยู่ตลอดไป 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปีศาจกับคุณพ่อเอม็อท

 การทำพิธีขับไล่ปีศาจครั้งที่ 9 ของโรซา  เริ่มต้นในเวลาบ่ายสามโมง ของวันที่ 1 พ.ค. 2016

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประสบการณ์ในนรก


ให้เราทำความสะอาดจิตวิญญาณของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้  ด้วยการสวดภาวนา  สวดสายประคำ  เดินรูปสิบสี่ภาค  การอดอาหาร  และกระทำกิจการแห่งเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะทำได้ >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความลับของไฟชำระ

ช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินที่วิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้กำลังเขาสู่วิมานสวรรค์  โอ  ช่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากจะไม่ได้เห็นภาพอันน่ามหัศจรรย์นี้  ผู้ที่ได้เห็นจะหลั่งน้ำตาด้วยความชื่นใจ” >>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชีวิตแท้ในพระเจ้า

สาส์นจากพระเยซูเจ้าผ่านทางวาสุลา  ไรเด็น
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้ค้นพบบ้านของแม่พระที่เอเฟซัส


“...บ้านของเราจะถูกเรียกว่าเป็นบ้านแห่งการสวดภาวนาของทุกคน” อิสยาห์ 56:7

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ภูเขาไฟใต้กรุงโรม


             วาติกันเคยได้รับคำเตือนให้ระวังภัยจากผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจจะก่อการขึ้นที่วาติกัน  เวลานี้วาติกันได้รับคำเตือนอีกอย่างหนึ่ง  นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาของอิตาลีได้เตือนว่า  แนวภูเขาไฟที่อยู่ชานกรุงโรมแสดงสัญญาณว่าอาจจะปะทุขึ้นได้
             นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าบริเวณตอนกลางของอิตาลีเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง  มีสาเหตุมาจากแรงกดทับที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน  นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องนี้และพบว่าแนวหินแมกมาโบราณที่อยู่ข้างใต้บริเวณชานกรุงโรมมีแมกมาไหลเพิ่มเข้ามา  และอาจแตกเป็นรอยแยก
             พื้นดินบริเวณที่พักร้อนของพระสันตะปาปาคือ Castel Gandolfo สูงขึ้น 2-3 มม.ต่อปี
             บริเวณที่มีปฏิกิริยามากที่สุดคือที่ Alban Hills อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรม
ภูเขาไฟที่อยู่ลึกลงไปใต้เนินเขาได้สงบนิ่งมานาน 36,000 ปี  แต่มันอาจปะทุขึ้นได้อีกครั้งและจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อกรุงโรมรวมทั้งวาติกันด้วย  อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ไม่ใช่จะเกิดในเร็วๆนี้  อาจต้องใช้เวลาอีกนานหลายสิบปี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ส่วนล่างสุดของไฟชำระ

พวกเขาไม่ได้รับประโยชน์จากคำภาวนานั้น  เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจใยดีในพระเป็นเจ้า  ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้รับความใส่ใจใยดีจากผู้อื่นเช่นเดียวกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระคูหาศักดิ์สิทธิ์

ตัวอาคารวัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์นี้ มีความซับซ้อนมาก ภายในอาคารมีวัดเล็กวัดใหญ่หลายวัด แบ่งส่วนการครอบครองโดย คริสตชนหลายนิกาย ทั้งกรีกออร์ธอด็อกซ์ อาร์เมเนียนอาโปสโตลิก โรมันคาทอลิก เอธิโอเปียนออร์ธอด็อกซ์ ซีเรียนออร์ธอด็อกซ์ และคอปติกส์ออร์ธอด็อกซ์>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การเปิดฝาหลุมพระศพ


ทีมวิจัยทำงานที่โบสถ์แห่งพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ได้พบแท่นศิลาซึ่งเป็น”ที่วางพระศพ” ของพระเยซูเจ้า
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการเปิดฝาหลุมพระศพที่เข้าไปสู่ที่วางพระศพ  ศ.จ. Antonia Moropoulou ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการกล่าวว่า “นี่เป็นแผ่นหินศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพเป็นเวลานับศตวรรษ  แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เห็น”
             เมื่อหินอ่อนที่ปิดหลุมศพถูกเปิดออกเป็นครั้งแรก  ก็เผยให้เห็นวัตถุที่อยู่ข้างในอย่างชัดเจน  ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อเปิดหินที่ปิดทับอยู่ด้านบน  ด้านในคือแท่นศิลาซึ่งเชื่อว่าเป็นที่วางพระศพของพระเยซูเจ้า  ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

นักบุญทั้งหลาย

             วันฉลองนักบุญทั้งหลายมีที่มาจากการฉลองมรณสักขีทั้งหลายในศตวรรษที่ 4 ที่ฉลองในสัปดาห์แรกหลังวันพระจิตเสด็จลงมา ต่อมาพระสันตะปาปาโบนีฟาสที่ 4 (St. Boniface IV: 608-615) ได้บูรณะวิหาร (Pantheon) ของชาวโรมันให้เป็นวิหารแห่งพระชนนีพระเจ้าและบรรดามรณสักขีผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเก็บรักษาอัฐิของบรรดามรณสักขี โดยทำการฉลองในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 610 ในอีกร้อยปีต่อมาพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 3 (Gregory III:731-741) ได้สร้างวัดน้อยในมหาวิหารนักบุญเปโตรอุทิศให้นักบุญทั้งหลาย และกำหนดให้ฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายน ก่อนที่วันฉลองนี้จะแพร่หลายไปทั่วพระศาสนจักรในเวลาต่อมา
               มีผู้คนจำนวนมากที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักบุญ ที่หลงคิดว่านักบุญคือผู้ที่ไม่เคยทำบาป หรือไม่เคยกระทำความผิดเลยในชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง จิตใจดีงาม เข้มแข็งอดทน และสุภาพถ่อมตน ไม่เคยคิดถึงตนเอง คิดถึงแต่พระเจ้าและผู้อื่น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความจริง นักบุญคือผู้ที่มีความพยายามที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลมาจากความมานะพยายามและการต่อสู้เอาชนะน้ำใจตนเองด้วยความเจ็บปวด
               การเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เราเรียกว่า การกลับใจคือสิ่งที่เห็นอย่างเด่นชัดในชีวิตของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ อย่าง นักบุญเปโตร นักบุญเปาโล นักบุญเอากุสติน นักบุญฟรังซิสอัสซีซี นักบุญอิกญาซีโอ ฯลฯ บรรดานักบุญเหล่านี้มีช่วงเวลาแห่งชีวิตที่ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า และกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง สิ่งนี้เองที่ทำให้ชีวิตของบรรดานักบุญท้าทายชีวิตเรา ทำให้เราคิดถึงความเป็นจริงแห่งชีวิตที่เป็นคนบาป และเป้าหมายสุดท้ายแห่งชีวิตของเราที่จะต้องมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน นั่นคือการเป็น นักบุญ

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แผ่นดินไหวในอิตาลีเกิดแผ่นดินไหวในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2016
ในวีดีโอ โบสถ์หลังหนึ่งที่สร้างในศตวรรษที่ 16 ได้พังทลายลงมา  เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2016


วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 2016 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6 แมกนิจูดแรงกว่าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2016  ทำให้โบสถ์นักบุญเบเนดิกต์ที่นอร์เซีย Norcia พังทลายลงมา  แม่ชีในอารามหนีออกจากอาคารได้ทัน
ดูรูปภาพความเสียหาย
สาส์นแม่พระ-แผ่นดินไหวในอิตาลี 
แผ่นดินไหวในอิตาลีเกิดขึ้นสามครั้งในเวลาใกล้กัน  ทำให้คิดถึงข้อความในพระคัมภีร์ตอนที่ น.เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้ง และไก่ได้ขันขึ้นสามครั้ง  ตามที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่น.เปโตรล่วงหน้าว่า “ในวันนี้ก่อนไก่ขัน  ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง”