พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่

เราคิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้  จะทำให้มนุษย์มีความสุขสบาย
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระสันตะปาปาในเมียนมาร์

>

พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวแก่ประเทศเมียนมาร์ขอให้มีความเคารพต่อชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม พระองค์ไม่ตรัสคำว่าโฮรินจา โดยตรง ตามที่ทางพระสังฆราชของเมียนมาร์ได้แนะนำไว้

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลเพลงThe Lord is my Shepherd
เนื่องในโอกาสวันฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มีน้อยคนที่ได้รับความรอดหรือ?

จงสำนึกผิดกลับใจ
สำนึกผิดกลับใจอย่างแท้จริง
จงหันหลังให้บาป
และมารับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25พ.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
           ในเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนา  สวดภาวนาและแสวงหาสันติภาพ  ลูกน้อยทั้งหลาย พระองค์ผู้เสด็จมาบนโลกนี้ทรงประสงค์จะประทานสันติภาพของพระองค์แก่ลูกไม่ว่าลูกจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตาม  พระองค์ คือองค์พระบุตรของแม่  พี่ชายของลูก – ทรงเรียกร้องโดยผ่านทางแม่ ขอให้พวกลูกกลับใจ  เพราะถ้าปราศจากพระเป็นเจ้า พวกลูกจะไม่สามารถมีอนาคตหรือมีชีวิตนิรันดร์ได้  เพราะฉะนั้น  จงมีความเชื่อและสวดภาวนา ดำเนินชีวิตในพระหรรษทาน  และด้วยความคาดหวังที่จะพบกับพระองค์เป็นการส่วนตัว
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ขณะที่แม่มองดูพวกลูกที่มารวมกันอยู่รอบแม่นี้   แม่เห็นวิญญาณของหลายคนผู้เป็นลูกของแม่ที่กำลังแสวงหาความรักและการปลอบประโลมใจ  แต่ไม่มีใครมอบให้พวกเขา แม่ยังได้เห็นหลายคนที่ทำความชั่วด้วย  เพราะพวกเขาไม่มีแบบอย่างที่ดี พวกเขายังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่  ความดีซึ่งนิ่งเงียบและแพร่กระจายไปโดยอาศัยวิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นเป็นความแข็งแกร่งที่ค้ำจุนโลกนี้  มีบาปมากมายเหลือเกิน  แต่ก็มีความรักด้วย องค์พระบุตรทรงส่งแม่มาหาพวกลูก – แม่ผู้เป็นเหมือนเดิมเสมอสำหรับทุกคน – เพื่อที่แม่จะได้สั่งสอนพวกลูกให้มีความรัก มีความเข้าใจ ว่าพวกลูกเป็นพี่น้องกัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือพวกลูก
อัครสาวกแห่งความรักของแม่  ความปรารถนาแห่งความเชื่อและความรักที่มีชีวิตนั้นเป็นความพอเพียงแล้ว  และองค์พระบุตรจะทรงยอมรับสิ่งนี้ แต่ลูกต้องมีคุณค่าเหมาะสมด้วย ลูกต้องมีน้ำใจดีและมีหัวใจที่เปิดกว้าง  องค์พระบุตรจะทรงเข้าไปในหัวใจที่เปิดกว้าง แม่ในฐานะมารดา ปรารถนาให้ลูกทุกคนมารู้จักองค์พระบุตรของแม่ - องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นพระเจ้า – แม่ปรารถนาให้ลูกมารู้จักความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์ซึ่งลูกต้องการเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงรับบาปของลูกมาไว้ในพระองค์เองและทรงได้รับการไถ่กู้ให้รอดเพื่อลูก และเพื่อเป็นการตอบแทน พระองค์ทรงขอให้พวกลูกรักกันและกัน องค์พระบุตรของแม่คือความรัก
พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนไม่แตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนจากทุกประเทศและทุกชนชาติ บรรดาลูกทั้งหลายของแม่ , ถ้าพวกลูกจะดำเนินชีวิตในความรักขององค์พระบุตรของแม่ พระอาณาจักรของพระองค์ก็จะอยู่ในโลกเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงสวดภาวนา สวดภาวนา เพื่อที่องค์พระบุตรและความรักของพระองค์จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกลูก เพื่อที่พวกลูกจะได้เป็นแบบอย่างแห่งความรักและจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่มารู้จักองค์พระบุตรของแม่ อย่าลืมว่าองค์พระบุตรของแม่ ผู้ทรงเป็นหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ทรงรักลูก จงรักนายชุมพาบาลของพวกลูกและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก     
           

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สนทนากับพระเยซูเจ้า


เรื่องนี้ทำให้เราคิดถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา นักบุญโฟสตินา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คุณปู่เดินได้แล้ว


Des Fitzgerald อายุ 82 ปี เป็นชายวัยเกษียณ และเป็นเจ้าของห้องพักในอาคารแห่งหนึ่ง  เขาประกาศว่า  เขาสามารถเดินได้อย่างสบายเป็นครั้งแรก  หลังจากได้รับพระรูปพระแม่มารีย์มาได้เพียง 10 นาที  คุณปู่อาศัยอยู่ในเขต Greystones เมือง Limerick เขาซื้อพระรูปแม่พระแห่งฟาติมาเมื่อไม่นานมานี้และเพิ่งได้รับพระรูป คุณปู่พูดว่า “ผมได้รับพระรูปมาไม่ถึง 10 นาที แล้วผมก็สามารถเดินได้คล่อง  นี่เป็นอัศจรรย์แน่นอน  เพื่อพิสูจน์ว่าผมเดินได้จริง ผมเดินออกจากบ้านไปตามประตูและวกกลับมาอีกครั้ง  ก่อนหน้านี้ ผมแทบยืนไม่ได้ด้วยตัวเองแม้แต่นาทีเดียว” 
แหล่งข่าว - Limerick Leader.’

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความฝันของพระสันตะปาปา

ฟรังซิสและเพื่อนไม่กี่คนเดินทางไปที่โรมในปี 1209 เพื่อขอให้พระสันตะปาปาทรงรับรองวินัยของคณะ
 >>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มาร์ติน ลูเทอร์


อธิการใหญ่ของคณะนักบวช ออกุสติเนียน Father Alejandro Moral Antón ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงบรรดาสมาชิกในคณะ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2017 นี้ว่า  “มาร์ติน ลูเทอร์ได้สร้างความร้าวฉานให้แก่คริสตชนในยุโรป  สร้างรากฐานให้กับโลกแห่งโลกยะนิยมและสุขนิยม”  มาร์ติน ลูเทอร์เคยเป็นนักบวชในคณะนี้ (คณะออกุสติเนียน) ก่อนหน้าที่จะแยกตัวและไปก่อตั้งนิกายโปรแตสแตนท์ขึ้น
              Father Alejandro Moral Antón กล่าวต่อไปว่า “ลูเทอร์ไม่เพียงแต่ละทิ้งคณะไปเท่านั้น  แต่ยังได้ฝ่าฝืนอุดมการณ์ของชีวิตนักบวชด้วย  เขาปฏิเสธวัตรปฏิบัติและความศรัทธา  ปฏิเสธการสวดภาวนาและกฏของคณะอื่นๆ  เขาเปลี่ยนแปลงเทววิทยาของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ละเมิตต่อคำสาบานที่ให้ไว้กับทางคณะและส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดคำสาบานในการเป็นนักบวช”  

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การประมูลรถยนต์

Source: ACN
15 พ.ย. 2017
รถยนต์หรูแลมโบกีนีรุ่นพิเศษ ฮูราแคนสปอร์ตที่มีผู้ถวายพระสันตะปาปาฟรังซิสจะถูกประมูลเพื่อนำเงินไปใช้เพื่อการกุศล  การประมูลทำโดยบริษัทประมูลซอทบี้
เงินที่ได้จะนำไปใช้ในการบูรณะเมืองนีนาเวห์ที่ทำลายโดยกลุ่มก่อการร้าย ISI
Alfredo Mantovano  และ Alessandro Monteduro, ประธานและผู้อำนวยการของ ACN (Italy)กล่าวว่า “เราต้องขอขอบคุณพระสันตะปาปาและขอให้ความมั่นใจแก่พระองค์ว่าเราจะใช้เงินนี้อย่างดีโดยการนำคริสตชนหลายพันคนกับไปอยู่ที่นีนาเวห์”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงช่วยเหลือคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในอิรักโดยผ่านทาง ACN ในปี 2016 พระองค์มอบเงิน  100,000 ยูโร ให้แก่โรงพยาบาลเซนต์โยเซฟใน Erbil, Kurdish ทางตอนเหนือของอิรัก ที่มีผู้ลี้ภัยหลายพันคนได้รับความเดือดร้อน

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทำนองเพลงแห่งสวรรค์มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างบนอาภรณ์ของแม่พระแห่งกัวดาลูเป  และนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค้นพบ มีเสียงดนตรีแห่งสวรรค์บนอาภรณ์ด้วย  Fernando Ojeda นักวิจัยได้ศึกษาตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้บนอาภรณ์ของพระรูปแห่งกัวดาลูเป เขาตรวจสอบทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เรขาคณิต ดาราศาสตร์ และดนตรี (ที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์) จากทั้งหมดนี้ทำให้ ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีได้ค้นพบทำนองเพลงแห่งสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จากทาสกลายเป็นนักบุญ

ผมมีทุกสิ่งเพียงพอสำหรับตัวเองแล้ว  แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับคนอื่น”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ใกล้ตายของหมอ

ทุกสิ่งในชีวิตของ Dr. Neal และทุกคนที่เธอข้องเกี่ยวด้วย เหมือนถูกประสานถักทอเข้าด้วยกันในทันทีทันใดอย่างสมบูรณ์
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คาทอลิกในปากีสถานชุมชนคาทอลิกเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงการาจึของปากีสถานได้สร้างโบสถ์ที่ใหญ่โต เป็นอาคารสามชั้นมียอดเป็นโดม โบสถ์มีชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์ มีคาทอลิกประมาณ 5,000 คน โบสถ์กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเชื่อในประเทศมุสลิมที่ยังคงมีการกดขี่ทางศาสนา

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การประจักษ์ที่อิตาปาริงกา

แม่พระตรัสในระหว่างปี 1994 ถึง 1998 ว่า “แม่มีความกังวลเกี่ยวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลก  ถ้าหากพวกลูกยังคงไม่สวดภาวนาด้วยความเชื่อและความรักในหัวใจ”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลของไวไฟ เราท์เตอร์

นักเรียนได้ทดลองทางชีววิทยา และผลการทดลองทำให้นักชีววิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีเกิดความสนใจมาก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บทภาวนาในคุกของสตรีคาทอลิกผู้หนึ่ง

“โปรดอย่าทอดทิ้งข้าพเจ้าในเวลาที่ยากลำบาก  โปรดอย่าหันพระพักตร์ของพระองค์ไปจากข้าพเจ้า”    >>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อินเทอร์เน็ตกับความเป็นส่วนตัว

ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ต คุณไม่มีทางได้ความเป็นส่วนตัวหรอก ดังนั้นทำใจเสียเถอะ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หลักฐานยืนยันเรื่องราวในพระคัมภีร์นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวันที่ ซึ่งดวงอาทิตย์หยุดนิ่งที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เรื่องโยชัว
เบาะแสสำคัญที่บ่งชี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์  แต่มาจากแหล่งข้อมูลของชาวอิยิปต์
ชาวอิยิปต์ได้บันทึกการเกิดสุริยคราสวงแหวนไว้ในศิลาจารึก Merneptah stele ระบุวันที่ 30 ตุลาคม 1207 ก่อนคริสตกาล
พระคัมภีร์โยชัว เขียนไว้ว่า ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็หยุดอยู่จนกระทั่งชาวอิสราแอลมีชัยชนะต่อศัตรู “และเขากล่าวต่อหน้าชาวอิสราแอลว่า ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่เหนือกิเบโอน  และดวงจันทร์หยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน” โยชัว 10
นักวิจัยเรื่องนี้บอกว่า พวกเราเข้าใจความหมายของข้อความผิดไป ทำให้คิดว่าโลกหยุดหมุนรอบตัวเองในวันนั้น
อันที่จริง ในภาษาฮีบรูดั้งเดิมจะแปลความหมายว่า ได้เกิดสุริยคราสขึ้นในวันนั้น
นักวิจัยระบุว่าภาษาฮีบรูมีความคล้ายคลึงกับภาษาบาบิโลเนียน และแปลออกมาได้ว่า “หยุดส่องแสง”
การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุวันของเหตุการณ์ในอิยิปต์ได้แม่นยำขึ้น  และสำหรับพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วิญญาณต้องอยู่ในไฟชำระนานเท่าไร?


ระยะเวลาที่วิญญาณต้องอยู่ในไฟชำระนั้นยาวนานเกินกว่าที่เราอาจคาดคิด  มีตัวอย่างมากมายในเรื่องนี้จากประวัติและการเปิดเผยของนักบุญบางองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แม่พระตรัสเกี่ยวกับไฟชำระ

มีวิญญาณมากมายในไฟชำระ  และมีบางวิญญาณซึ่งเป็นผู้ที่ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าด้วย 
.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฉลองนักบุญทั้งหลาย1.             วันที่1 พฤศจิกายน เราฉลองนักบุญทั้งหลาย นักบุญทุกองค์คือผู้ที่ได้รับชัยชนะแล้ว  ท่านชนะโลกและตัวเองและชนะปีศาจด้วย  ดังนั้นปีศาจจึงเกลียดนักบุญมาก....
                                                    >>>อ่านต่อ