พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 26 พ,ย. 2023 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

           “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’ “บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’ พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ “แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’ พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”
(มัทธิว 25:31-46)
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หลักฐานยืนยันเรื่องราวในพระคัมภีร์นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวันที่ ซึ่งดวงอาทิตย์หยุดนิ่งที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เรื่องโยชัว
เบาะแสสำคัญที่บ่งชี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์  แต่มาจากแหล่งข้อมูลของชาวอิยิปต์
ชาวอิยิปต์ได้บันทึกการเกิดสุริยคราสวงแหวนไว้ในศิลาจารึก Merneptah stele ระบุวันที่ 30 ตุลาคม 1207 ก่อนคริสตกาล
พระคัมภีร์โยชัว เขียนไว้ว่า ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็หยุดอยู่จนกระทั่งชาวอิสราแอลมีชัยชนะต่อศัตรู “และเขากล่าวต่อหน้าชาวอิสราแอลว่า ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่เหนือกิเบโอน  และดวงจันทร์หยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน” โยชัว 10
นักวิจัยเรื่องนี้บอกว่า พวกเราเข้าใจความหมายของข้อความผิดไป ทำให้คิดว่าโลกหยุดหมุนรอบตัวเองในวันนั้น
อันที่จริง ในภาษาฮีบรูดั้งเดิมจะแปลความหมายว่า ได้เกิดสุริยคราสขึ้นในวันนั้น
นักวิจัยระบุว่าภาษาฮีบรูมีความคล้ายคลึงกับภาษาบาบิโลเนียน และแปลออกมาได้ว่า “หยุดส่องแสง”
การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุวันของเหตุการณ์ในอิยิปต์ได้แม่นยำขึ้น  และสำหรับพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น