พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อยู่ใกล้ชิดพระศาสนจักรคาทอลิกเสมอ


จงอยู่ใกล้ชิดกับพระศาสนจักรคาทอลิกเสมอ เพราะพระศาสนจักรนี้เท่านั้นที่สามารถมอบสันติสุขที่แท้จริงให้แก่ลูกได้ เพราะพระศาสนจักรเป็นเจ้าของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท,ผู้ทรงเป็นเจ้าชายแห่งสันติ"

-  นักบุญคุณพ่อปีโอ ✝️

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์


“เราต้องไม่ลืมว่าเราสามารถเป็นได้ทั้งนักบุญหรือผู้ถูกสาปแช่ง เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อสวรรค์หรือเพื่อนรก อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีทางสายกลางในเรื่องนี้ ลูกจะต้องเป็นคนของโลกทั้งหมดหรือเป็นคนของพระเจ้าทั้งหมด ถ้ามนุษย์จะทำเพื่อพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อโลกแล้วละก็ คริสตชนที่จะได้ไปสวรรค์จะมีมากสักเพียงใด”  

- นักบุญยอห์น เวียนนีย์ 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สายประคำผู้ชาย


ผู้ชายหลายร้อยคนคุกเข่าบนพื้นปูด้วยหินของเมืองหลวงโปแลนด์,สวดภาวนาบทวันทามารีย์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 ส.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ส.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          พระเจ้าทรงอนุญาตให้แม่มาอยู่กับลูกและนำทางลูกบนหนทางแห่งสันติภาพ,เพื่อที่โดยอาศัยสันติภาพส่วนบุคคล,ลูกจะได้สร้างสันติภาพในโลก แม่อยู่กับลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือลูกเบื้องพระพักตร์องค์พระบุตรเยซูของแม่,เพื่อว่าพระองค์จะทรงประทานแก่ลูกซึ่งความเชื่อและความหวังที่แข็งแรงมั่นคงในอนาคตที่ดีกว่า,ซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ปรารถนาที่จะสร้างขึ้นในพวกลูก ขอให้ลูกมีความกล้าหาญและอย่ากลัว,เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับพวกลูก  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


คนที่ไม่เคยพิจารณาไตร่ตรองชีวิตของตนเอง ก็เหมือนคนที่ไม่เคยส่องกระจกก่อนออกไปนอกบ้าน เขาไม่สนใจว่าตนเองเรียบร้อยหรือไม่ และอาจออกไปในสภาพสกปรกเลอะเทอะโดยไม่รู้ตัว คนที่พิจารณาไตร่ตรองชีวิตและหันเหความคิดของเขาไปยังพระเจ้า, ผู้ทรงเป็นกระจกเงาแห่งวิญญาณของเขา, เขาพยายามที่จะรู้ความผิดพลาดของตัวเองและพยายามแก้ไขสิ่งเหล่านั้น ลดทอนแรงกระตุ้นของเขา และทำให้จิตสำนึกของเขาเป็นระเบียบ
-  นักบุญคุณพ่อปีโอ ✝️

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์


เกี่ยวกับความบริสุทธิ์:  

“ลูกทั้งหลายของพ่อ, เราไม่สามารถเข้าใจถึงอำนาจของวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีได้ ไม่ใช่เขาที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่เป็นพระเจ้าที่ทำตามความประสงค์ของเขา ลองดูที่โมเสสซิ,ท่านมีวิญญาณที่บริสุทธิ์มาก เมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะลงโทษชาวยิว พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า อย่าอธิษฐานวอนขอเพื่อพวกเขา เพราะความโกรธของเราต้องตกอยู่กับชนชาตินี้ อย่างไรก็ตาม โมเสสได้อธิษฐานเพื่อชาวยิว และพระเจ้าได้ทรงไว้ชีวิตประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงยอมต่อคำวิงวอนของโมเสส พระองค์ไม่สามารถต้านทานคำอธิษฐานของวิญญาณที่บริสุทธิ์ได้ โอ,ลูกทั้งหลายของพ่อ วิญญาณที่ไม่เคยแปดเปื้อนด้วยบาปนั้นจะได้รับ,ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เขาปรารถนา,จากพระเจ้า!” 
- นักบุญยอห์น เวียนนีย์ 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สาส์นจากพระสันตะปาปากิติคุณเบเนดิกต์ที่ 16


“อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะไปยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้พิพากษาสูงสุดแล้ว แม้ว่าข้าพเจ้าจะมีเหตุผลมากมายที่จะกลัวและกลัว,เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ยืนยาวของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม,ข้าพเจ้าก็มีความสุข,เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้พิพากษาที่ทรงธรรมเท่านั้น, แต่พระองค์ยังทรงเป็นมิตรสหายและพี่น้องที่ทนทุกข์กับความบกพร่องของข้าพเจ้าด้วย และโดยที่ในฐานะผู้พิพากษา,พระองค์ก็ทรงเป็นทนายของข้าพเจ้าด้วย (Paraclitus) เมื่อคำนึงถึงช่วงเวลาแห่งการพิพากษา, ความสง่างามของการเป็นคริสตชนก็ปรากฏชัดแก่ข้าพเจ้า การเป็นคริสตชนทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้และมีมิตรภาพมากขึ้นกับองค์พระผู้พิพากษาชีวิตของข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าสามารถเดินผ่านประตูมืดมิดแห่งความตายได้อย่างมั่นใจ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจำสิ่งที่ยอห์นกล่าวในตอนต้นของวิวรณ์ได้ตลอดเวลา นั่นคือ: ข้าพเจ้าเห็นบุตรแห่งมนุษย์ในสง่าราศีทั้งหมดของเขา และล้มลงแทบเท้าของเขาเหมือนคนตาย แต่เขาวางมือขวาบนตัวข้าพเจ้า กล่าวว่า 'อย่ากลัวเลย ... ' (เปรียบเทียบ วว.1:12-17)  

เพื่อนที่รัก ด้วยความรู้สึกเหล่านี้ ข้าพเจ้าขออวยพรทุกท่าน 
เบเนดิกต์ที่ 16"  

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คำสอนเรื่องนรก


คนที่ไม่มีความสุขเหล่านี้หวังว่านรกจะไม่มีอยู่จริง และพยายามหลอกตัวเองว่านรกไม่มีอยู่จริง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นักบุญฟิโลมีนา


เชื่อกันว่าเธอเป็นเจ้าหญิงชาวกรีกที่เป็นพรหมจารีมรณสักขีและเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 13 ปี
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระสงฆ์ที่ล้มเหลว


วันที่เศร้าที่สุดในชีวิตของผม เป็นความล้มเหลวในพันธกิจ และวันที่ไม่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภารกิจ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

แม่พระทรงรับเกียรติยกขึ้้นสู่สวรรค์ที้งกายและวิญญาณ


การจากไปของวิญญาณของแม่พระไม่ได้เรียกว่าความตายเหมือนมนุษย์คนอื่นๆแต่เป็นการบรรทมหลับไป
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รูปภาพอัศจรรย์ของแม่พระแห่งลาส ลาจาส


ปี 1754 ผู้หญิงชาวอินเดียนชื่อ Maria Mueses de Quinones ในโคลัมเบีย กำลังเดินทางเป็นระยะทาง 6 ไมล์ระหว่างหมู่บ้านของเธอกับหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งของ Ipiales เธอมีลูกสาวตัวน้อยอายุ 8 ขวบซึ่งเป็นใบ้หูหนวก ชื่อ โรซา ขี่หลังมาด้วย เมื่อมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า ลาส ลาจาส (Las Lajas) แปลว่า แผ่นหิน มีพายัดแรงทำให้เธอและลูกสาวหาที่หลบภัยหลังก้อนหินใหญ่ ต่อมาลูกสาวของเธอ(ซึ่งเป็นใบ้)ก็ร้องขึ้นว่า “Mestiza (ก้อนหิน)กำลังเรียกหนู”  
แม่ของเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าลูกสาวกำลังชี้ไปที่รูปภาพที่สวยงามบนก้อนหิน เป็นรูปของพระแม่มารีย์ที่อุ้มพระกุมารเยซู,ซึ่งมีแสงสว่างส่องออกมา สถานที่นี้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานของอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมากมาย  
รูปภาพนี้ยังคงอยู่บนก้อนหินในปัจจุบันนี้ รูปภาพแสดงให้เห็นถึงพระแม่มารีย์ผู้เป็นราชินีแห่งสวรรค์ ทรงอุ้มพระกุมารเยซู โดยมีนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีและนักบุญโดมินิกกำลังคุกเข่าสวดภาวนาอยู่ทั้งสองข้าง นอกจากการปรากฏอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่แรกแล้ว รูปภาพยังมีคุณลักษณะอันน่าอัศจรรย์ใจอื่นๆอีก  
“นักธรณีวิทยาจากเยอรมนีได้เจาะเอาตัวอย่างจากหลายจุดของก้อนหินในรูปภาพไปวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา ผลปรากฏว่า เนื้อก้อนหินไม่มีสีใดๆ ไม่มีสีย้อม หรือเม็ดสีอื่นใดบนผิวของก้อนหิน สีที่เป็นอยู่เป็นสีของก้อนหินเอง ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือ ก้อนหินนี้มีสีอย่างสมบูรณ์จนถึงความลึกลงไปหลายฟุต!” 
มีการสร้างอาสนวิหารหลายแห่งบนสถานที่นี้ อาสนวิหารล่าสุดสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นที่ด้านหนึ่งของหุบเขาแล้วมีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง  
📿🙏💙🙏💙🙏💙🙏💙🙏💙🙏💙🙏💙🙏💙🙏📿  

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การบรรทมหลับของพระนางมารีย์,พระมารดาของพระเจ้า


การจากไปของวิญญาณของแม่พระไม่ได้เรียกว่าความตายเหมือนมนุษย์คนอื่นๆแต่เป็นการบรรทมหลับไป
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประทับอยู่อย่างแท้จริงในศีลมหาสนิท


ปีศาจเคยพยายามหลอกลวงนักบุญบริจิตเพื่อลบล้างความเชื่อของเธอเกี่ยวกับการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นักบุญยอห์น มารี เวียนเนย์พูดเกี่ยวกับพระสงฆ์


เราได้รับทุกสิ่งโดยทางพระสงฆ์ ใช่แล้ว, ความสุขทั้งหมด, พระหรรษทานทั้งหมด, พระพรแห่งสวรรค์ทั้งหมด
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เพียรทนในความทุกข์


เราควรยอมรับความถูกลบหลู่และความรำคาญเหล่านั้นด้วยความอดทนภายใน!
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นักบุญเกมม่ากับปีศาจ


เพื่อชำระผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ให้บริสุทธิ์.... พระองค์ทรงใช้แม้กระทั่งปีศาจ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ธรรมิกชนไม่สนใจโลก


“จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเสมอในการถือปฏิบัติตามคำสัญญาที่คุณให้ไว้กับพระองค์ และอย่าใส่ใจกับการเยาะเย้ยของคนโง่ รู้ไว้เถิดว่าธรรมิกชนไม่เคยสนใจโลกและสิ่งของทางโลก และพวกเขาวางโลกและหลักการของโลกไว้ใต้เท้าของพวกเขา"
-  นักบุญคุณพ่อปีโอ ✝️

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กษัตริย์นักบุญเฮนรี่แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์


เฮนรี่ผู้ได้รับเลือกจากพระเจ้า,จงลุกขึ้นยืนและรับการจุมพิตที่พระคริสต์ทรงประทานส่งมาให้ท่านด้วยความยินดีเถิด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

บุญราศีอิซิดอร์ บากันจา


(BLESSED ISIDORE BAKANJA)
             ถูกฆ่าเพราะเป็นคริสตชนและสวมสายจำพวกสีน้ำตาล 
 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 
🙏🏻🌹ท่านที่รัก,ให้เรามาใคร่ครวญชีวิตที่กล้าหาญและศักดิ์สิทธิ์ของอิซิดอร์ บากันจาแห่งคองโกกันเถิด เขาเกิดเมื่อค.ศ. 1887 และเสียชีวิต ค.ศ. 1909 เขาถูกนายจ้างทุบตีอย่างรุนแรงเพราะปฏิเสธที่จะหยุดเผยแพร่พระวรสารและการสวมใส่สายจำพวกสีน้ำตาล 
🌹บาดแผลของเขาติดเชื้อ เมื่อเห็นได้ชัดว่าเขากำลังจะตาย เขาพูดว่า “ท่านครับ,บอกพวกเขาด้วยว่าผมกำลังจะตายเพราะผมเป็นคริสตชน” 
🌹มิชชันนารีในพื้นที่ได้มาเยี่ยมอิซิดอร์และขอให้เขาให้อภัยเจ้านายของเขา อิซิดอร์ได้บอกกับมิชชันนารีและคนอื่นๆว่าเขาได้ให้อภัยเจ้านายเขาเรียบร้อยแล้ว 
 “เมื่อผมอยู่บนสวรรค์ ผมจะสวดภาวนาเพื่อเขามากๆ” 
🌹 พระเยซูเจ้าที่รักยิ่ง, โปรดประทานความเข้มแข็งและความกล้าหาญแก่เราโดยผ่านการเสนอวิงวอนอันทรงพลังของบุญราศีอิซิดอร์ด้วยเถิด เพื่อที่เราจะแน่วแน่ในการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ และกล้าที่จะปฏิเสธบาป แม้ว่ามันจะหมายถึงความตาย ตราบใดที่เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงทำให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“ถ้าปีศาจไม่สามารถทำให้คนบาปที่กลับใจกลับมาหามันด้วยความเคารพนับถือเชื่อฟังมัน มันก็จะทำให้เขาเกิดความกลัวเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้ครอบครองเขา มันจะหลอกเขาว่าการสารภาพบาปของเขานั้นไม่สมบูรณ์ มันจะหลอกว่าพระสงฆ์ผู้ฟังการสารภาพบาปของเขานั้นไม่เข้าใจเขา มันหลอกว่าทุกสิ่งที่เขาทำจะเปล่าประโยชน์ และเขาจะถูกสาปแช่งเหมือนเดิม ในท้ายที่สุด,เขาจะบรรลุผลแบบเดิมเสมอ และเขาควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเหมือนก่อนดีกว่าที่จะต่อสู้ต่อไป เพราะพิสูจน์แล้วว่าโอกาสบาปมีมากเกินไปสำหรับเขา” 

- นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นักบุญอิกนาเชียสแห่งโลโยลา


นักบุญอิกเนเชียสต้องการเรียกคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า "สหายแห่งพระนางมารีย์" 
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คุณค่่าของความทุกข์


“นักบุญบริเก็ตแห่งสวีเดนเคยได้รับการทดลองจากหลายๆคนอย่างต่อเนื่องและด้วยความอดทน มีคนหนึ่งพูดดูถูกเธอ อีกคนยกย่องเธอต่อหน้าเธอ,แต่กลับบ่นว่าถึงเธอเมื่อเธอไม่อยู่ อีกคนด่าเธอ อีกคนพูดไม่ดีกับเธอทั้งๆที่เธออยู่ต่อหน้า ทำให้เธอไม่พอใจเป็นอย่างมาก อีกคนหนึ่งทำผิดต่อเธออย่างร้ายแรงและเธอก็อวยพรเขา คนหนึ่งทำให้เธอสูญเสียบางสิ่งและเธอก็สวดภาวนาเพื่อเขา และผู้กล่าวร้ายคนที่เจ็ดให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการตายของลูกชายของเธอ ซึ่งเธอรับไว้อย่างสงบ ต่อจากนั้น,นักบุญอักเนสมรณะสักขีได้ปรากฏแก่บริเก็ตพร้อมกับนำมงกุฎที่สวยงามที่สุดที่ประดับด้วยเพชรพลอยเจ็ดเม็ดมาด้วย นักบุญอักเนสบอกกับบริเก็ตว่าผู้ที่กล่าวร้ายทั้งเจ็ดคนนั้นเป็นผู้ที่วางเพชรพลอยไว้บนมงกุฏนี้เอง แล้วนักบุญอักเนสก็สวมมงกุฏให้แก่บริเก็ตแล้วก็หายไป 
ผู้ที่ยอมรับความทุกข์จากการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่นได้ประโยชน์มากเพียงใดจากความอดทนเช่นนี้ นักบุญแองเจลาแห่งโฟลิกโน,เมื่อถูกถามว่าเธอสามารถทนต่อความทุกข์ด้วยความเบิกบานใจได้อย่างไร? เธอตอบว่า 'เชื่อเถิดว่า ความยิ่งใหญ่และคุณค่าแห่งความทุกข์นั้นไม่เป็นที่รับรู้และเป็นที่เข้าใจของเรา เพราะถ้าหากเรารู้ถึงคุณค่าของการทดลองของเราแล้ว การทดลองเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราพยายามแสวงหา และเราจะพยายามฉวยโอกาสจากกันและกันเพื่อรับความทุกข์ทรมาน'"