พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

บุญราศีริชาร์ดแห่งเซนต์แอน


บุญราศีริชาร์ดแห่งเซนต์แอน( Richard of St Ann ) เป็นชาวสเปน ท่านเกิดในเมือง Flanders และทำงานเป็นช่างตัดเสื้อในบรัสเซล ท่านได้เข้าคณะฟรังซิสกันในฐานะบราเดอร์และถูกส่งไปเป็นผู้แพร่ธรรมในญี่ปุ่น ท่านถูกทหารญี่ปุ่นจับกุมและประหารชีวิตด้วยการเผาไฟ....
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

โลกยุคใหม่


ในยุคใหม่, มนุษยชาติจะมีชีวิตในความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าจะทรงครอบครองจิตใจของมนุษย์ทั้งมวล
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

คุณค่าของการเฝ้าศีล

 
ในปี 2007 พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงเริ่มต้นตรัสในหัวใจของพระสงฆ์นักบวชเบเนดิกตินท่านหนึ่งซึ่ง.....
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ซาตานต้องการทำลายโลกและธรรมชาติ

เมดจูกอเรจ์ สาส์นวันที่ 25 มกราคม 1991
ลูกที่รักทั้งหลาย ในวันนี้ แม่ขอเชื้อเชิญลูกให้สวดภาวนาไม่เหมือนที่แล้วมา ขอให้การสวดภาวนาของลูกเป็นการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ ซาตานแข็งแกร่งและต้องการทำลายไม่แต่เพียงชีวิตของมนุษย์เท่านั้น แต่มันต้องการทำลายธรรมชาติและโลกที่ลูกอาศัยอยู่นี้ด้วย เพราะฉะนั้นลูกที่รักทั้งหลาย, จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะได้ปกป้องตัวลูกเองด้วยพระพรแห่งสันติภาพของพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อที่แม่จะได้ช่วยเหลือพวกลูก ขอให้ลูกถือสายประคำและสวดภาวนา อาศัยเพียงสายประคำอย่างเดียวก็สามารถทำอัศจรรย์ในโลกและในชีวิตของลูกได้ แม่ขออวยพรพวกลูกและแม่จะยังคงอยู่กับพวกลูกนานตราบเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญาติ ขอขอบใจพวกลูกที่มาพบกับแม่ที่นี่และแม่ขอบใจในการตอบสนองของลูกต่อความดีและสันติภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ก.ย. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาเพื่อความตั้งใจของแม่ที่จะช่วยเหลือพวกลูก
         ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดสายประคำและรำพึงถึงข้อลึกล้ำแต่ละภาคของสายประคำด้วย เพราะในชีวิตของลูก, ลูกจะต้องผ่านความโศกเศร้าและความยินดีด้วยเช่นกัน
         โดยการรำพึงนี้, ลูกจะเปลี่ยนข้อลึกล้ำแห่งสายประคำให้เป็นชีวิตของลูก เพราะชีวิตเป็นความลึกลับจนกว่าลูกจะได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า   
         โดยการรำพึงนี้, ลูกจะมีประสบการณ์แห่งความเชื่อเหมือนนักบุญเปโตรซึ่งเมื่อได้พบกับพระเยซูเจ้า, พระจิตก็ทรงสถิตในหัวใจของเขาอย่างเต็มเปี่ยม  
         ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกถูกเรียกมาเพื่อเป็นพยานโดยการดำเนินชีวิตในความรักซึ่งพระเจ้าทรงห่อหุ้มพวกลูกด้วยการปรากฏมาของแม่วันแล้ววันเล่า  
         เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดภาวนาและเปิดหัวใจในความเชื่อ  
                     ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
จงสวดภาวนา! สวดสายประคำทุกวัน ร้อยเป็นพวงมาลาดอกไม้ซึ่งทำให้แม่เชื่อมโยงกับลูกโดยตรงในความเจ็บปวดของลูก ในความทุกข์, ความปรารถนา และความหวังของลูก  
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ทั้งหลาย แม่อยู่กับพวกลูกโดยผ่านทางพระหรรษทานและความรักขององค์พระบุตรของแม่ และแม่ขอร้องพวกลูกให้สวดภาวนา โลกกำลังต้องการการสวดภาวนาของลูกสำหรับช่วยวิญญาณมากมายให้กลับใจ  
จงเปิดใจของลูกด้วยความวางใจอย่างสมบูรณ์ต่อองค์พระบุตรของแม่ ในความวางใจนั้นองค์พระบุตรจะทรงจารึกพระวาจาทั้งหมดของพระองค์ ซึ่งก็คือความรัก จงดำรงชีวิตในความเชื่อมสัมพันธ์อันไม่แตกสลายกับดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระบุตรเถิด  
ลูกทั้งหลายของแม่, ในฐานะมารดา, แม่ขอบอกลูกว่านี่เป็นเวลาสำคัญมากที่ลูกจะต้องคุกเข่าลงเบื้องพระพักตร์องค์พระบุตรเพื่อบอกพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตของลูก เป็นพระเจ้าของลูก จงถวายเครื่องบรรณาการแด่พระองค์ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุด นั่นก็คือความรัก, ความเมตตาต่อเพื่อนบ้านของลูก และหัวใจที่บริสุทธิ์ของลูก   
อัครสาวกแห่งความรักของแม่, ลูกของแม่จำนวนมากยังไม่ยอมรับองค์พระบุตรของแม่เป็นพระเจ้าของพวกเขา พวกเขายังไม่รู้จักความรักของพระองค์ แต่พวกลูก, ด้วยการสวดภาวนาที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของลูก ด้วยเครื่องบรรณาการที่ลูกถวายแด่พระองค์ จะเปิดหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุด     
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ทั้งหลาย, การสวดภาวนาด้วยหัวใจอันเข้มแข็ง เป็นการสวดภาวนาที่มีอำนาจเต็มเปี่ยมด้วยความรัก จะช่วยเปลี่ยนโลก  
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, จงสวดภาวนา สวดภาวนา สวดภาวนา  
แม่อยู่กับลูกเสมอ  
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

สวดภาวนาด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยสมอง


“เราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อให้รู้จัก, รัก, และรับใช้พระเจ้า” การรู้จักพระองค์เป็นก้าวแรกสู่การรักพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

สวดสายประคำช่วยให้พ้นภัย

             Father Desmond Ohankwere พระสงฆ์ประจำโบสถ์คาทอลิก St. Peter The Apostle Catholic Church ขณะที่กำลังสวดสายประคำอยู่ด้านนอกโบสถ์เพียงลำพัง ท่านถูกชายหนุ่มสี่คนโจมตี ชายคนหนึ่งในพวกนั้นเอาปืนจ่อที่ศีรษะของท่าน แล้วเหนี่ยวไกปืน “ผมคิดว่าคงตายไปแล้ว” คุณพ่อพูด ชายหนุ่มคนนั้นเหนี่ยวไกปืนเป็นครั้งที่สอง “คลิ๊ก” เสียงไกปืนดังขึ้นแต่ปืนไม่ทำงาน “ผมควรจะตายไปแล้ว และตอนนี้พวกคุณก็อาจจะคุยกันเกี่ยวกับการฝังศพของผม” คุณพ่อพูด เมื่อปืนไม่ทำงานชายคนนั้นก็ชกท่าน ทำให้ท่านมีรอยฟกช้ำที่แขน ตามร่างกายและศีรษะ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

จงวางใจในพระเจ้า

พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นฝ่ายจิตให้แก่เราตามที่พระองค์สัญญา ทั้งความจำเป็นฝ่ายร่างกายด้วย ตราบเท่าที่เรามีความวางใจในพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

โลหิตของนักบุญจานาเรียส


NAPLES, Miracle of St. Janarius: Blood liquefies-miracle is repeated, September 19, 2019 เนเปิล, อิตาลี – วันที่ 19 กันยายน 2019 โลหิตของนักบุญจานาเรียสที่แข็งตัวอยู่ในที่บรรจุ ได้ถูกนำออกมาในระหว่างพิธี และปรากฏว่าโลหิตได้หลอมตัวเป็นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจะไม่เกิดเหตุเภทภัยกับเมืองเนเปิล ในระหว่างที่พระสันตะปาปาฟรังซิสไปเยี่ยมที่เนเปิลนี้เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2015 โลหิตของนักบุญจานาเรียสก็หลอมตัวเป็นของเหลว เช่นเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

องค์ปรีชาญาณ

พันธสัญญาใหม่ระบุว่าปรีชาญาณคือพระคริสตเจ้า พระบุตร และพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ประทานกฎแห่งชีวิต ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดในบัญญัติ 10 ประการ เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุเท่าไรเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต


วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งความสุขุมรอบคอบ เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากทำให้มองเห็นการณ์ไกล มีการตัดสินใจที่ดีกว่าวัยอื่นๆ เป็นช่วงชีวิตนับตั้งแต่อายุ 60ปีขึ้นไป
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

สถานการณ์คริสตศาสนาในจีน

        คริสตชนชาวจีนหลายคนหนีออกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ท่ามกลางการปราบปรามคริสตศาสนาของประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ แต่คนที่ยังคงอยู่พูดว่าพวกเขารู้สึกว่ามีข้อ จำกัดที่เข้มงวดและเพิ่มแรงกดดันต่อโบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน 
           พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปกครองภายใต้ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิงได้สั่งให้ทุกศาสนาต้องถูกควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความภักดีต่อพรรคที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับความโกรธแค้นของระบอบคอมมิวนิสต์ ข้อบังคัมใหม่ล่าสุดได้ถูกนำมาบังคับใช้, ทางรัฐบาลกำลังปราบปรามศาสนาที่สอนคำสอนแก่เยาวชน “ทุกคนก็สามารถไปโบสถ์ได้ แต่โบสถ์ไม่สามารถทำให้คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีนับถือศาสนาคริสต์ได้(สอนคำสอนไม่ได้) ” Erik Burklin ประธาน China Partner กล่าวกับ Fox News “แต่ในทางปฏิบัติผมเห็นคนหนุ่มสาวจำนวนมากไปที่โบสถ์แม้หลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้แล้ว ความท้าทายสำหรับรัฐบาลก็คือวิธีที่พวกเขาพยายามบังคับใช้”  

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

สาส์นเร่งด่วนจากแม่พระ


             สาส์นแม่พระ, ราชินีแห่งสันติภาพ ที่ Anguera, Bahia, Brazil
             ผู้รับสาส์น - เปโดร ริจิส
             สาส์นลำดับที่ 4,854 วันที่ 14 ก.ย. 2019
             "ลูกที่รักทั้งหลาย
             พระเจ้าทรงรีบเร่ง จงอย่านิ่งเฉย นี่เป็นโอกาสที่ลูกจะกลับคืนมา จงเปิดใจและรับน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อชีวิตของลูก ลูกกำลังเดินไปสู่อนาคตที่เจ็บปวด สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นและลูกทั้งหลายของแม่จะเจ็บปวดยิ่งนัก บาดแผลจะเปิดออกในหัวใจของพระศาสนจักร จงคุกเข่าลงสวดภาวนาเถิด จงยืนหยัดมั่นคงในหนทางที่แม่ได้ชี้แนะให้แก่ลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงอยู่กับพระเยซูเจ้าและยอมรับคำสอนของผู้ปกครองในพระศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า แม่เป็นแม่ของลูกและมาจากสวรรค์เพื่อนำลูกไปสู่สวรรค์ จงกลับใจเถิด, เพราะการกลับใจเป็นก้าวแรกสำหรับเดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ลูกอยู่ในโลก แต่ลูกไม่ได้เป็นของโลก จงเดินไปข้างหน้าและปกป้องความจริง นี่เป็นสาส์นที่แม่ขอมอบให้ลูกในวันนี้ในพระนามของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
ขอขอบใจที่อนุญาติให้แม่รวบรวมพวกลูกมาพร้อมหน้ากัน ณ.ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง 
แม่อวยพรลูกในพระนามพระบิดา, พระบุตร และพระจิต
อาแมน จงไปในสันติสุขเถิด"

              (เวลานี้ก็มีข่าวว่าคลังน้ำมันของซาอุดิอาราเบียถูกระเบิดเสียหายมาก และอาจมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้จากทางสหรัฐและซาอุก็ได้  )

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

รอยยิ้มของลูก


            รูปภาพของทารกที่ยิ้มให้กับพ่อของเขากำลังเป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต 
           เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ทารกเพิ่งคลอดกำลังนอนอยู่บนทรวงอกของแม่มีชื่อว่า Antonella ทำให้คนหลายล้านคนบนโลกออนไลน์รู้สึกประทับใจมาก Flavio ผู้เป็นพ่อใช้เวลา 9 เดือนพูดคุยกับลูกที่อยู่ในท้องแม่ ลูบท้อง Tarsila ผู้เป็นภรรยาบ่อยๆ และจะพูดว่า “พ่อรักลูกมาก” เขาจะพูดสวัสดีในตอนเช้าก่อนไปทำงาน และเมื่อกลับจากทำงานก็จะพูดสวัสดี ทำเช่นนี้ทุกวันและดูเหมือนทารกในครรภ์จะรับรู้เวลาที่เขาพูด ทารกจะเต้นในท้องของแม่เมื่อได้ยินเสียงของเขา  
             เมื่อถึงเวลาที่ Antonella คลอดออกมาดูโลกเป็นครั้งแรก ตาของเธอยังไม่เปิด แต่เมื่อเธอได้ยินเสียงของพ่อที่พูดกับเธอ เธอก็ยิ้มให้กับเขาทันที Flavio บอกว่า “ผมรู้แล้วว่าความรู้สึกของความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร เมื่อผมได้เห็นรอยยิ้มอย่างจริงใจที่สวยที่สุดในโลกนั้นทำให้ผมแน่ใจว่านั่นเป็นความรักที่แท้จริง”

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

พระเยซูเจ้าทรงอธิบายเกี่ยวกับนิรันดรกาล

อาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นนิรันดร, เช่นเดียวกันกับพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรนั้น และนิรันดรภาพรู้จักคำเพียงคำเดียวคือ: 'ปัจจุบัน'
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

ความสว่างฮายแสงในความมืด


ขอนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาซึ่งเราฉลองในวันที่ 5 กันยายน ช่วยพวกเราทุกคนให้ได้รับแสงสว่างนั้นและนำไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นเมื่อไร?


พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หรือไม่ว่าพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์(เทวดา) เมื่อไร ?
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์


            ชายคนที่ 1 – ภรรยาของผมต้องทนทุกข์เพราะปัญหาเกี่ยวกับสุรา
             ชายคนที่ 2 – เธอติดสุราหรือ?
            ชายคนที่ 1 – เปล่า เป็นผมเอง แต่เธอเป็นคนที่ทนทุกข์
            ******************
            หลานชาย – คุณปู่ ทำไมปู่ถึงไม่ทำประกันชีวิตล่ะครับ?
            ปู่ – ก็เพื่อเวลาปู่ตาย หลานจะได้โศกเศร้าอย่างแท้จริงนะสิ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การทดสอบมีรยานา


           มีรยานาแห่งเมดจูกอเรจ์ ได้รับการประจักษ์จากแม่พระทุกเดือน และคลิปสั้นๆนี้แสดงให้เห็นการทดสอบว่าเธอได้เห็นแม่พระประจักษ์จริงหรือไม่  
           นอกจากนี้มีบางคนส่งเสียงร้องโหยหวนที่ฟังแล้วน่ากลัวออกมาตามที่ได้ยินในวีดีโอนี้  คนที่อยู่ที่นั่นบอกว่าปีศาจแสดงความโกรธเกรี้ยวมากที่แม่พระประจักษ์มา มันเข้าสิงบางคนและทำให้เขาส่งเสียงร้องโหยหวนออกมา

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

เด็กน้อยสวมกอดแม่พระ


             วีดีโอของเด็กน้อยวัยหัดเดินที่กอดพระรูปแม่พระนี้กำลังเป็นไวรัลในเฟสบุ๊
             ในพระวรสารยอห์น 19:26 พระเยซูเจ้าบนกางเขนตรัสกับยอห์นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” พระองค์ทรงประทานพระแม่มารีย์ให้เป็นแม่ของเราทุกคน  เวลานี้พระแม่ทรงอยู่บนสวรรค์และเฝ้ามองดูพวกเราแต่ละคนในฐานะลูกของพระนาง และพระนางทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือเราให้พ้นจากความชั่วร้ายของยุคสมัยนี้  วีดีโอนี้ช่วยเตือนเราว่าแม่แต่เด็กที่เล็กที่สุดก็อยู่ใกล้ชิดกับพระแม่เสมอ

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ดวงอาทิตย์กระพริบ


       
         เมดจูกอเรจ์ - ดวงอาทิตย์กระพริบในเวลาที่มีการอ่านสาส์นแม่พระในวันที่ 2 ก.ย. 2019
          บางคนบอกว่าดวงอาทิตย์เต้นเหมือนการเต้นของหัวใจ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


ตั้งแต่ปี 1986 เมื่อฉันทราบเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญโฟสตินาและสายประคำพระเมตตา ฉันก็ได้สวดภาวนาอธิษฐานให้แก่เพื่อนสนิทคนหนึ่ง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

การสารภาพบาปในเมดจูกอเรจ์

พระสงฆ์ผู้ฟังสารภาพบาปเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านเอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

พระสงฆ์กาปูชินกลายเป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต

           พระสงฆ์ชาวบราซิลอายุ 98 ปีในคณะกาปูชิน กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกผ่านทางโซเชียลมีเดีย
           เมื่อเราคิดถึงคนมีชื่อเสียงในอินเตอร์เน็ต เรามักจะคิดถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนที่นิยมใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสัมพันธ์กับผู้ติดตามที่ชื่นชอบในวีดีโอ หรือ รูปเซลฟี่ หรือ บล็อกของเขา แต่นักบวชวัย 98 ปีผู้นี้ไม่มีแม้แต่เฟตบุ๊ค แต่ก็ได้เป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ตถึงสามครั้ง เพราะผู้คนได้บันทึกวีดีโอและรูปภาพกิริยาอาการอันสุภาพถ่อมตนในฐานะพระสงฆ์ผู้ทำการอภิบาล
           ท่านมีชื่อว่า Fr. Roberto Maria de Maracanaú โดยมากก็จะเรียกท่านว่า Fr. Roberto
           ท่านได้รับความสนใจจากผู้คนเพราะภาพในวีดีโอที่ท่านกำลังแสดงความเคารพอย่างช้าๆขณะที่เข้ามายังอาสนวิหาร Sacred Heart Shrine in Fortaleza, Brazil เป็นโบสถ์ที่ท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ 75 ปีที่แล้ว ทุกวันเมื่อท่านเข้ามายังโบสถ์ ท่านจะย่อเข่าลงเช่นนี้เสมอโดยใช้ไม้เท้าพยุงร่างกาย ด้วยท่าที่เช่นนี้ก็เป็นการส่งสาส์นไปให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ท่านไม่รู้ตัวว่ามีคนกำลังมองดูท่านอยู่ ท่านทำด้วยความศรัทธาของท่านจนกลายเป็นกิจวัตร และมีสามเณร Ruan Alif ได้บันทึกและนำไปเผยแพร่
           Fr. Roberto เป็นพระสงฆ์กาปูชินที่มีอายุมากที่สุดในบราซิล ท่านยังคงประกอบพิธีมิสซาทุกวันและท่านไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ในปี 2017 ท่านไปที่โรงพยาบาลและได้อวยพรแก่ตำรวจคนหนึ่งที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยวางมือของท่านไว้ที่ศีรษะของเขา
            ในปี 2016 อัครสังฆมณฑลแห่ง Fortaleza ได้จัดขบวนแห่ “Penitential Procession” เป็นระยะทางเกือบสี่ไมล์ Fr. Roberto ได้ร่วมขบวนแห่โดยเดินด้วยตัวเองตลอดเส้นทาง ท่านยังฟังสารภาพบาปด้วย ประชาชนพากันประหลาดใจในความอดทนเป็นอย่างยิ่งของท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ทำอย่างไรให้พระเจ้าจดจำเราได้


พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า
เพื่อให้พระองค์จดจำเราได้ เราควรพบกับพระองค์ทุกวัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

แบบร่างที่ซ๋อนอยู่ใต้รูปที่สวยงาม

           กว่าจะมาเป็นภาพวาดที่สวยงาม ดาวินซี่ต้องร่างแบบรูปต่างๆหลายแบบ ภาพวาดที่ชื่อ The Virgin of the Rocks ของลีโอนาโด ดาวินซี่ ซึ่งสวยงามอีกภาพหนึ่งแสดงรูปของพระแม่มารีย์ พระเยซูกุมาร และทารกน้อยนักบุญยอห์น บัพติสที่กำลังแสดงคารวะต่อพระเยซูกุมาร ส่วนพระกุมารก็ทรงยกพระกรอวยพร มีเทวดาองค์หนึ่งอยู่ด้านข้างของพระกุมารด้วย 
             การวิเคราะห์ใหม่ของภาพวาดนี้ เผยให้เห็นภาพร่างองค์ประกอบที่ซ่อนเร้นเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกที่เรารู้จักในปัจจุบันภาพนี้ใช้สีน้ำมันระบายลงบนไม้ป็อบลาร์ วาดขึ้นในราวศตวรรษที่ 16 ขนาด 190 x 120 เซนติเมตร อยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติในกรุงลอนดอน แบบร่างที่เห็นอยู่ใต้ภาพวาดจะมีเทวดาและพระกุมารแสดงในท่าที่แตกต่างกันมากกว่าที่ปรากฏในภาพวาดที่เสร็จสิ้นแล้ว
Famous Classical Music

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

วิกก้าได้รับการประจักษ์ระหว่างการผ่าตัด

            Finbar: นอกจากการประจักษ์ทุกวันเวลาเย็นแล้ว คุณยังได้รับการประจักษ์ในเวลาอื่นอีกบ้างไหม?
            Vicka: ใช่ค่ะ ครั้งหนึ่งฉันมีปัญหาของไส้ดิ่งอักเสบ ฉันถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลในมอสตาร์และจากที่นั่นฉันก็ถูกส่งอย่างเร่งด่วนไปที่โรงพยาบาลในกรุงซาเกร็ปเพื่อทำการผ่าตัด ต่อมา, หมอและพยาบาลบอกฉันว่า ในระหว่างการผ่าตัดฉันนั่งบนโต๊ะผ่าตัด พวกเขาเห็นริมฝีปากของฉันขยับเขยื้อนเหมือนกำลังพูดกับใครบางคน แต่พวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลย นั่นเป็นเวลาที่มีการประจักษ์ หมอและพยาบาลประหลาดใจกันมาก
            Finbar: ความเจ็บปวดทางร่างกายของคุณมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเจ็บปวดที่แม่พระประทานแก่คุณเป็นเวลานานหนึ่งเดือนในปี 1984ใช่ไหม? ดูเหมือนจะมีเรื่องฝ่ายจิคหรือมิติที่ลึกลับในสิ่งที่แม่พระทรงขอให้คุณรักในเวลานั้น
            Finbar: Vicka: นี่เป็นสองเรื่องที่แยกกัน ฉันไม่ต้องการพูดถึงมันมากนัก เพราะแม่พระไม่ทรงประสงค์ให้ฉันทำเรื่องใหญ่โต แม่พระทรงขอให้ฉํนทำบางสิ่ง และฉันก็ยอมรับด้วยความรัก และถ้าหากในอนาคต แม่พระทรงประสงค์ให้ฉันเปิดเผย ฉันก็จะพูด
          

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

เราต้องรับใช้พระเจ้าตามสถานะภาพของเรา

พระเจ้าทรงรักเรา และไม่มีสถานภาพใดที่มีเกียรติน้อยกว่า: ทุกสถานภาพมีความสมบูรณ์ ทั้งสถานภาพฝ่ายร่างกายและวิญญาณของเรา
>>>อ่านต่อ