พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 26 พ,ย. 2023 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

           “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’ “บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’ พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ “แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’ พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”
(มัทธิว 25:31-46)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มองเห็นพระคริสต์ในผู้เดือดร้อนขัดสน


ถ้าท่านไม่พบพระคริสต์ในตัวคนขอทานที่อยู่หน้าประตูโบสถ์ ท่านก็จะไม่พบพระคริสต์ในกาลิกษ์เช่นกัน  
นักบุญยอห์น คริสซอสโตม 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอกับนักบิน


รายงานดังกล่าวปรากฏอย่างเป็นทางการใน "Positio" ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องเพื่อสถาปนาคุณพ่อปีโอเป็นนักบุญ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มีใจถ่อมตน


ท่านอดอาหาร,แต่ซาตานก็ไม่กินอะไร 
ท่านทำงานหนัก,แต่ซาตานก็ไม่เคยหลับพักผ่อน 
สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ดีกว่าซาตานก็คือท่านต้องมีใจถ่อมตน 
เพราะซาตานไม่มีความถ่อมตน  
               - นักบุญโมเสส ชาวเอธิโอเปีย 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระตรีเอกภาพ


'สามพระบุคคลทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว เพราะพระบิดาคือความรัก,พระบุตรคือความรัก,และพระจิตคือความรัก พระเจ้าทรงเป็นความรักที่สมบูรณ์ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด พระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์ พระองค์ไม่ทรงอยู่อย่างสันโดษ แต่ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตที่ไม่รู้จักหมดสิ้น,ทรงประทานและเชื่อมโยงสื่อสารกับทุกสรรพสิ่งอย่างไม่หยุดยั้ง 
ในระดับหนึ่ง,เราสามารถรับรู้สิ่งนี้ได้จากการสังเกตทั้งจักรวาลในระดับมาโคร อันได้แก่โลก, ดาวเคราะห์, ดวงดาว, กาแลกซี่ของเรา 
และในระดับไมโครจักรวาล อันได้แก่เซลล์, อะตอม, อนุภาคมูลฐาน 
"พระนาม"ของพระตรีเอกภาพ,ในแง่หนึ่ง,ประทับตราอยู่บนทุกสิ่ง เพราะสิ่งที่เป็นอยู่และมีอยู่มีความเกี่ยวข้องกันจนถึงวาระสุดท้าย 
ด้วยวิธีนี้เรามองเห็นพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์และท้ายที่สุดเป็นความรักในฐานะพระผู้สร้าง 
ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความรัก ปรารถนาที่จะรัก และขับเคลื่อนด้วยความรัก 
แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วจะมีระดับของการรับรู้และเสรีภาพที่แตกต่างกันไป 
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่นักทั่วแผ่นดิน!” (สดุดี 8: 1) ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวอุทานขึ้น เมื่อพูดถึง "พระนาม"ซึ่งพระคัมภีร์กล่าวถึงองค์พระเจ้าเอง อันเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงที่สุดของพระองค์ เป็นอัตลักษณ์ที่ฉายแสงเหนือสรรพสิ่งแห่งการเนรมิตสร้าง ซึ่งสิ่งสร้างทั้งปวงมีตัวตนอยู่จริง และเพราะว่า"เนื้อหา"ที่สิ่งต่างๆถูกสร้างขึ้นมานั้นชี้ไปที่ความเป็นเหนือธรรมชาติ,ชี้ไปสู่ชีวิตนิรันดร์และไม่มีที่สิ้นสุด 
ด้วยความรัก “เรามีชีวิต, เคลื่อนไหว, และมีความเป็นอยู่ในพระองค์” นักบุญเปาโลกล่าวที่อาเรโอปากัสแห่งเอเธนส์ (กิจการ 17:28) 
หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระตรีเอกภาพคือ ความรักเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขเพราะเราอยู่ในความสัมพันธ์ และเรามีชีวิตอยู่เพื่อรักและถูกรัก 
จากการเปรียบเทียบทางชีววิทยา,เราสามารถพูดได้ว่า "จีโนม" ของพระองค์ถูกประทับในตัวเรา มนุษย์มีเครื่องหมายอันลึกซึ้งของพระตรีเอกภาพ,ของพระเจ้าในความรัก 

- พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 วันที่ 7 มิถุนายน 2009 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 มิ.ย.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ยินดีกับลูกทั้งหลายและขอขอบคุณลูกสำหรับการพลีกรรมและการสวดภาวนาที่ลูกได้มอบให้ตามความตั้งใจของแม่ ลูกน้อยทั้งหลาย,อย่าลืมว่าลูกมีความสำคัญในแผนการณ์แห่งความรอดของมนุษยชาติของแม่ จงหันกลับมาหาพระเจ้าและการสวดภาวนาเถิดเพื่อที่พระจิตเจ้าจะทำงานในตัวลูกและผ่านทางลูก ลูกน้อยทั้งหลาย,แม่อยู่กับลูกในสมัยนี้ด้วยเช่นกันเมื่อซาตานต่อสู้เพื่อทำให้เกิดสงครามและความเกลียดชัง การแตกแยกกันนั้นแข็งแกร่งมากและความชั่วร้ายทำงานในมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน


พระนามว่า "องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน" ซึ่งในภาษากรีกคือ "โบเตยา(Boetéia)" แปลว่า "พระนางผู้นำความช่วยเหลือมาจากสวรรค์"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใช้เวลาปัจจุบันในการรับใช้พระเจ้า


เมื่อเวลาแห่งการพิพากษาใกล้มาถึงตัวท่าน ท่านจะเสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลานี้ในการรับใช้พระเจ้า ทำไมท่านจึงไม่เตรียมตัวให้ดีโดยใช้เวลาในปัจจุบันนี้อย่างที่ท่านจะไม่ต้องเสียใจเมื่อท่านกำลังจะตายเล่า? 

- นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บทเทศน์ของนักบุญโทมัส อไควนัส


อะไรจะวิเศษไปกว่าศีลมหาสนิทแห่งความทรงจำนี้ ซึ่งขนมปังและเหล้าองุ่นจะเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์อย่างแท้จริง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การถวายครอบครัวแด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


เราจะประทานพระหรรษทานอย่างอุดมบริบูรณ์แก่บ้านที่ติดตั้งรูปภาพดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและให้เกียรติเป็นพิเศษแด่พระรูปนั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เด็ก172 คนได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในอิรัก


เด็กคาทอลิก 172 คนได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในเมือง Qaraqosh ที่ซึ่งรัฐอิสลามปกครองอยู่
พระศาสนจักรในอิรักชื่นชมยินดีกับพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็ก 172 คนในเมือง Qaraqosh ซึ่งเคยถูกควบคุมโดย ISIS พิธีมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2022  
ข่าวดังกล่าวถูกแชร์บน Twitter โดย Father Karam Shamasha พระสงฆ์นิกายคาล์เดียน(Chaldean) ท่านกล่าวว่า “ลูกๆ ของเรา 172 คน เด็กชาย 99 คน และเด็กหญิง 73 คน ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในแบกห์ดา,เมืองคารากอช” ท่านกล่าวในทวิตเตอร์ พร้อมเสริมว่า “ภูมิภาคที่กลุ่มติดอาวุธไอเอสโจมตีอย่างหนักเมื่อสองสามปีก่อนเพื่อทำลายล้างชาวคริสต์ วันนี้,พวกเราโห่ร้องออกมาดัง ๆ วันนี้: ความเชื่อของเราและไม้กางเขนของเราได้รับชัยชนะ"  
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2014 ถึงตุลาคม 2016 เมืองนี้อยู่ภายใต้การยึดครองของ ISIS คริสตชนหลายคนถูกบังคับให้หนีออกจากเมืองในช่วงเวลานี้ แม้ว่าบางครอบครัวจะกลับมาหลังจากความพ่ายแพ้ขององค์กรก่อการร้าย
ความพยายามในการสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่เกิดขึ้ นใน Qaraqosh ด้วยความช่วยเหลือจากชุมชนทั่วโลก พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเมืองนี้ในเดือนมีนาคม 2021เพื่อพบปะผู้มีความเชื่อในระหว่างการเดินทางของพระองค์ยังประเทศตะวันออกกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แผนการณ์ของซาตาน


ผู้น่าเคารพมารีแห่งอาเกรดา,ผู้ได้รับพระพรพิเศษชาวสเปนแห่งศตวรรษที่ 17 ได้เขียนถึงนิมิตของเธอเกี่ยวกับการประชุมของซาตานและเหล่าปีศาจภายหลังการตกต่ำในบาปของลูซิเฟอร์และเหล่าผู้ติดตามของมันที่เคยเป็นทูตสวรรค์ 
ในการประชุมครั้งนี้ ลูซิเฟอร์วางแผนสำหรับการทำลายสตรีผู้ที่พระเจ้าตรัสว่าจะบดขยี้หัวของมันและวางแผนการทำลายมนุษยชาติทั้งหมดด้วย มันกล่าวต่อสาวกปีศาจของมัน มันสาบานว่าจะสร้างนิกายและศาสนาเท็จเทียมขึ้นมากมายที่จะนำมนุษย์ให้ละทิ้งพระเจ้า 
มันจะเพิ่มจำนวนมนุษย์ที่บ้าบิ่นและมีใจจองหองให้มากมาย,มนุษย์ซึ่งทำตามคำสั่งของมัน โดยมันจะทำให้บาปเจริญงอกเงยขึ้นบนแผ่นดินโลก 
ลูซิเฟอร์กล่าวว่ามนุษย์ชายและหญิงที่ทำงานให้มันอย่างดีที่สุด,ด้วยการนำคนส่วนใหญ่ไปสู่นรก คนพวกนี้จะถูกลงโทษมากที่สุดในนรก เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการทำตามคำสั่งของมันในขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่บนโลก

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความเชื่อในพระตรีเอกภาพ


นี่คือความเชื่อคาทอลิก ทุกคนต้องเชื่ออย่างแน่วแน่และมั่นคง มิฉะนั้นเขาจะไม่ได้รับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สิ่งเปรียบเทียบถึงพระตรีเอกภาพ


พระบิดา ,พระบุตร, และพระจิตทรงเป็นหนึ่งเดียวในพระฤทธานุภาพ, ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์บางอย่าง


พระเจ้าทรงมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งในการอนุญาตให้สิ่งต่างๆบังเกิดขึ้น,ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้มีเหตุผลบางปรการ
บางครั้งมันยากที่จะเข้าใจ คุณจะไม่มีวันเข้าใจในพระปรีชาญาณของพระเจ้า,แต่คุณควรวางใจในพระประสงค์ของพระองค์
บางครั้ง,สิ่งดีๆหายไปเพื่อที่สิ่งที่ดีกว่าจะมาพร้อมกัน
บางครั้ง,การไปในทางที่ผิดเพื่อนำคุณไปในทางที่ถูกต้อง
จงตระหนักว่าถ้าประตูถูกปิด,เป็นเพราะสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นไม่ได้เหมาะสมกับคุณ
บางครั้ง,สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนการที่คุณวางไว้ ก็เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า
สักวัน,ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูสมเหตุสมผล, ดังนั้นในตอนนี้,จงหัวเราะให้กับความสับสน,ยิ้มให้กับน้ำตา,และเตือนตนเองไว้เสมอว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ในสมัยของแอนตี้ไครส์


“ในสมัยของแอนตี้ไครส์,โรมจะถูกทิ้งไว้ให้รกร้างและถูกเผา,ตามที่เรารู้มาจากข้อความในบทที่ 16 และ17 ของบทว่าด้วยความทุกขเวทนา” - นักบุญโรเบิรต์ เบลลามายน์

พระคาร์ดินัลมารกซ์ (เยอรมนี) กล่าวว่า “คำสอนของพระศาสนจักรไม่ได้ตั้งอยู่บนศิลา,คนเราได้รับอนุญาตให้สงสัยในสิ่งที่สอนได้”

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความฉลาดของเด็ก

มีผู้นำเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัสอวยพรแต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น เมื่อทรงเห็นเช่นนี้พระองค์กริ้วตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆเขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลย” แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ทรงปกพระหัตถ์และประทานพระพร (มก 10:13-16)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความหยิ่งผยองคือความว่างเปล่า


ลูกเคยเห็นทุ่งข้าวสาลีที่สุกเต็มที่หรือไม่? จะเห็นว่าต้นข้าวบางต้นสูงเด่น ในขณะที่บางต้นโน้มต่ำลงกับพื้น ถ้าเก็บเอาตัวสูงๆไป,จะเห็นว่ามันว่างเปล่าไม่มีเมล็ด ถ้าลูกเลือกเอาต้นที่โน้มต่ำที่สุด ต้นเหล่านี้กลับเต็มไปด้วยเมล็ด จากตัวอย่างนี้,ลูกสามารถบอกได้ว่าความหยิ่งผยองนั้นเป็นความว่างเปล่า
- คุณพ่อปีโอ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


โลกทุกวันนี้ทำร้ายดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า,พระเจ้าของเราด้วยความอกตัญญูและบาปทั้งหลายของพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นิทานเรื่องอาแปะ


ความดีที่เรากระทำด้วยความรัก แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ถ้าประชาชนรู้คุณค่าของศีลมหาสนิท


รูปภาพของพระสงฆ์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร ท่านกำลังชูแผ่นศีลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในระหว่างภาคเสกศีลมหาสนิท รูปภาพนี้เป็นที่ประทับใจของคาทอลิกจำนวนมากที่ใช้อินเตอร์เน็ต 
ใบหน้าของพระสงฆ์บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของท่านในช่วงเวลาที่ท่านกำลังถือพระเยซูเจ้าในมือของท่าน

นักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออร์พูดถึงศีลมหาสนิทว่า: 
“ถ้าประชาชนรู้ถึงคุณค่าของศีลมหาสนิทแล้ว,คงจะมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าโบสถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้บุกเบิกทางให้แอนตี้ไครส์


ซาตานเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหมด และมันใช้ความอ่อนแอและความโง่เขลาของมนุษย์เพื่อประโยชน์อันโหดร้ายของมัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565