พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มองเห็นพระคริสต์ในผู้เดือดร้อนขัดสน


ถ้าท่านไม่พบพระคริสต์ในตัวคนขอทานที่อยู่หน้าประตูโบสถ์ ท่านก็จะไม่พบพระคริสต์ในกาลิกษ์เช่นกัน  
นักบุญยอห์น คริสซอสโตม 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอกับนักบิน


รายงานดังกล่าวปรากฏอย่างเป็นทางการใน "Positio" ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องเพื่อสถาปนาคุณพ่อปีโอเป็นนักบุญ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มีใจถ่อมตน


ท่านอดอาหาร,แต่ซาตานก็ไม่กินอะไร 
ท่านทำงานหนัก,แต่ซาตานก็ไม่เคยหลับพักผ่อน 
สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ดีกว่าซาตานก็คือท่านต้องมีใจถ่อมตน 
เพราะซาตานไม่มีความถ่อมตน  
               - นักบุญโมเสส ชาวเอธิโอเปีย 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระตรีเอกภาพ


'สามพระบุคคลทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว เพราะพระบิดาคือความรัก,พระบุตรคือความรัก,และพระจิตคือความรัก พระเจ้าทรงเป็นความรักที่สมบูรณ์ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด พระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์ พระองค์ไม่ทรงอยู่อย่างสันโดษ แต่ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตที่ไม่รู้จักหมดสิ้น,ทรงประทานและเชื่อมโยงสื่อสารกับทุกสรรพสิ่งอย่างไม่หยุดยั้ง 
ในระดับหนึ่ง,เราสามารถรับรู้สิ่งนี้ได้จากการสังเกตทั้งจักรวาลในระดับมาโคร อันได้แก่โลก, ดาวเคราะห์, ดวงดาว, กาแลกซี่ของเรา 
และในระดับไมโครจักรวาล อันได้แก่เซลล์, อะตอม, อนุภาคมูลฐาน 
"พระนาม"ของพระตรีเอกภาพ,ในแง่หนึ่ง,ประทับตราอยู่บนทุกสิ่ง เพราะสิ่งที่เป็นอยู่และมีอยู่มีความเกี่ยวข้องกันจนถึงวาระสุดท้าย 
ด้วยวิธีนี้เรามองเห็นพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์และท้ายที่สุดเป็นความรักในฐานะพระผู้สร้าง 
ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความรัก ปรารถนาที่จะรัก และขับเคลื่อนด้วยความรัก 
แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วจะมีระดับของการรับรู้และเสรีภาพที่แตกต่างกันไป 
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่นักทั่วแผ่นดิน!” (สดุดี 8: 1) ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวอุทานขึ้น เมื่อพูดถึง "พระนาม"ซึ่งพระคัมภีร์กล่าวถึงองค์พระเจ้าเอง อันเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงที่สุดของพระองค์ เป็นอัตลักษณ์ที่ฉายแสงเหนือสรรพสิ่งแห่งการเนรมิตสร้าง ซึ่งสิ่งสร้างทั้งปวงมีตัวตนอยู่จริง และเพราะว่า"เนื้อหา"ที่สิ่งต่างๆถูกสร้างขึ้นมานั้นชี้ไปที่ความเป็นเหนือธรรมชาติ,ชี้ไปสู่ชีวิตนิรันดร์และไม่มีที่สิ้นสุด 
ด้วยความรัก “เรามีชีวิต, เคลื่อนไหว, และมีความเป็นอยู่ในพระองค์” นักบุญเปาโลกล่าวที่อาเรโอปากัสแห่งเอเธนส์ (กิจการ 17:28) 
หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระตรีเอกภาพคือ ความรักเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขเพราะเราอยู่ในความสัมพันธ์ และเรามีชีวิตอยู่เพื่อรักและถูกรัก 
จากการเปรียบเทียบทางชีววิทยา,เราสามารถพูดได้ว่า "จีโนม" ของพระองค์ถูกประทับในตัวเรา มนุษย์มีเครื่องหมายอันลึกซึ้งของพระตรีเอกภาพ,ของพระเจ้าในความรัก 

- พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 วันที่ 7 มิถุนายน 2009 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 มิ.ย.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ยินดีกับลูกทั้งหลายและขอขอบคุณลูกสำหรับการพลีกรรมและการสวดภาวนาที่ลูกได้มอบให้ตามความตั้งใจของแม่ ลูกน้อยทั้งหลาย,อย่าลืมว่าลูกมีความสำคัญในแผนการณ์แห่งความรอดของมนุษยชาติของแม่ จงหันกลับมาหาพระเจ้าและการสวดภาวนาเถิดเพื่อที่พระจิตเจ้าจะทำงานในตัวลูกและผ่านทางลูก ลูกน้อยทั้งหลาย,แม่อยู่กับลูกในสมัยนี้ด้วยเช่นกันเมื่อซาตานต่อสู้เพื่อทำให้เกิดสงครามและความเกลียดชัง การแตกแยกกันนั้นแข็งแกร่งมากและความชั่วร้ายทำงานในมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน


พระนามว่า "องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน" ซึ่งในภาษากรีกคือ "โบเตยา(Boetéia)" แปลว่า "พระนางผู้นำความช่วยเหลือมาจากสวรรค์"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใช้เวลาปัจจุบันในการรับใช้พระเจ้า


เมื่อเวลาแห่งการพิพากษาใกล้มาถึงตัวท่าน ท่านจะเสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลานี้ในการรับใช้พระเจ้า ทำไมท่านจึงไม่เตรียมตัวให้ดีโดยใช้เวลาในปัจจุบันนี้อย่างที่ท่านจะไม่ต้องเสียใจเมื่อท่านกำลังจะตายเล่า? 

- นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บทเทศน์ของนักบุญโทมัส อไควนัส


อะไรจะวิเศษไปกว่าศีลมหาสนิทแห่งความทรงจำนี้ ซึ่งขนมปังและเหล้าองุ่นจะเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์อย่างแท้จริง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การถวายครอบครัวแด่ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


เราจะประทานพระหรรษทานอย่างอุดมบริบูรณ์แก่บ้านที่ติดตั้งรูปภาพดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและให้เกียรติเป็นพิเศษแด่พระรูปนั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เด็ก172 คนได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในอิรัก


เด็กคาทอลิก 172 คนได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในเมือง Qaraqosh ที่ซึ่งรัฐอิสลามปกครองอยู่
พระศาสนจักรในอิรักชื่นชมยินดีกับพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็ก 172 คนในเมือง Qaraqosh ซึ่งเคยถูกควบคุมโดย ISIS พิธีมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2022  
ข่าวดังกล่าวถูกแชร์บน Twitter โดย Father Karam Shamasha พระสงฆ์นิกายคาล์เดียน(Chaldean) ท่านกล่าวว่า “ลูกๆ ของเรา 172 คน เด็กชาย 99 คน และเด็กหญิง 73 คน ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในแบกห์ดา,เมืองคารากอช” ท่านกล่าวในทวิตเตอร์ พร้อมเสริมว่า “ภูมิภาคที่กลุ่มติดอาวุธไอเอสโจมตีอย่างหนักเมื่อสองสามปีก่อนเพื่อทำลายล้างชาวคริสต์ วันนี้,พวกเราโห่ร้องออกมาดัง ๆ วันนี้: ความเชื่อของเราและไม้กางเขนของเราได้รับชัยชนะ"  
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2014 ถึงตุลาคม 2016 เมืองนี้อยู่ภายใต้การยึดครองของ ISIS คริสตชนหลายคนถูกบังคับให้หนีออกจากเมืองในช่วงเวลานี้ แม้ว่าบางครอบครัวจะกลับมาหลังจากความพ่ายแพ้ขององค์กรก่อการร้าย
ความพยายามในการสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่เกิดขึ้ นใน Qaraqosh ด้วยความช่วยเหลือจากชุมชนทั่วโลก พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเมืองนี้ในเดือนมีนาคม 2021เพื่อพบปะผู้มีความเชื่อในระหว่างการเดินทางของพระองค์ยังประเทศตะวันออกกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แผนการณ์ของซาตาน


ผู้น่าเคารพมารีแห่งอาเกรดา,ผู้ได้รับพระพรพิเศษชาวสเปนแห่งศตวรรษที่ 17 ได้เขียนถึงนิมิตของเธอเกี่ยวกับการประชุมของซาตานและเหล่าปีศาจภายหลังการตกต่ำในบาปของลูซิเฟอร์และเหล่าผู้ติดตามของมันที่เคยเป็นทูตสวรรค์ 
ในการประชุมครั้งนี้ ลูซิเฟอร์วางแผนสำหรับการทำลายสตรีผู้ที่พระเจ้าตรัสว่าจะบดขยี้หัวของมันและวางแผนการทำลายมนุษยชาติทั้งหมดด้วย มันกล่าวต่อสาวกปีศาจของมัน มันสาบานว่าจะสร้างนิกายและศาสนาเท็จเทียมขึ้นมากมายที่จะนำมนุษย์ให้ละทิ้งพระเจ้า 
มันจะเพิ่มจำนวนมนุษย์ที่บ้าบิ่นและมีใจจองหองให้มากมาย,มนุษย์ซึ่งทำตามคำสั่งของมัน โดยมันจะทำให้บาปเจริญงอกเงยขึ้นบนแผ่นดินโลก 
ลูซิเฟอร์กล่าวว่ามนุษย์ชายและหญิงที่ทำงานให้มันอย่างดีที่สุด,ด้วยการนำคนส่วนใหญ่ไปสู่นรก คนพวกนี้จะถูกลงโทษมากที่สุดในนรก เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการทำตามคำสั่งของมันในขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่บนโลก

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความเชื่อในพระตรีเอกภาพ


นี่คือความเชื่อคาทอลิก ทุกคนต้องเชื่ออย่างแน่วแน่และมั่นคง มิฉะนั้นเขาจะไม่ได้รับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สิ่งเปรียบเทียบถึงพระตรีเอกภาพ


พระบิดา ,พระบุตร, และพระจิตทรงเป็นหนึ่งเดียวในพระฤทธานุภาพ, ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์บางอย่าง


พระเจ้าทรงมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งในการอนุญาตให้สิ่งต่างๆบังเกิดขึ้น,ทุกสิ่งเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้มีเหตุผลบางปรการ
บางครั้งมันยากที่จะเข้าใจ คุณจะไม่มีวันเข้าใจในพระปรีชาญาณของพระเจ้า,แต่คุณควรวางใจในพระประสงค์ของพระองค์
บางครั้ง,สิ่งดีๆหายไปเพื่อที่สิ่งที่ดีกว่าจะมาพร้อมกัน
บางครั้ง,การไปในทางที่ผิดเพื่อนำคุณไปในทางที่ถูกต้อง
จงตระหนักว่าถ้าประตูถูกปิด,เป็นเพราะสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นไม่ได้เหมาะสมกับคุณ
บางครั้ง,สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนการที่คุณวางไว้ ก็เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า
สักวัน,ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูสมเหตุสมผล, ดังนั้นในตอนนี้,จงหัวเราะให้กับความสับสน,ยิ้มให้กับน้ำตา,และเตือนตนเองไว้เสมอว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ในสมัยของแอนตี้ไครส์


“ในสมัยของแอนตี้ไครส์,โรมจะถูกทิ้งไว้ให้รกร้างและถูกเผา,ตามที่เรารู้มาจากข้อความในบทที่ 16 และ17 ของบทว่าด้วยความทุกขเวทนา” - นักบุญโรเบิรต์ เบลลามายน์

พระคาร์ดินัลมารกซ์ (เยอรมนี) กล่าวว่า “คำสอนของพระศาสนจักรไม่ได้ตั้งอยู่บนศิลา,คนเราได้รับอนุญาตให้สงสัยในสิ่งที่สอนได้”

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความฉลาดของเด็ก

มีผู้นำเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัสอวยพรแต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น เมื่อทรงเห็นเช่นนี้พระองค์กริ้วตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆเขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลย” แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ทรงปกพระหัตถ์และประทานพระพร (มก 10:13-16)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ความหยิ่งผยองคือความว่างเปล่า


ลูกเคยเห็นทุ่งข้าวสาลีที่สุกเต็มที่หรือไม่? จะเห็นว่าต้นข้าวบางต้นสูงเด่น ในขณะที่บางต้นโน้มต่ำลงกับพื้น ถ้าเก็บเอาตัวสูงๆไป,จะเห็นว่ามันว่างเปล่าไม่มีเมล็ด ถ้าลูกเลือกเอาต้นที่โน้มต่ำที่สุด ต้นเหล่านี้กลับเต็มไปด้วยเมล็ด จากตัวอย่างนี้,ลูกสามารถบอกได้ว่าความหยิ่งผยองนั้นเป็นความว่างเปล่า
- คุณพ่อปีโอ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า


โลกทุกวันนี้ทำร้ายดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า,พระเจ้าของเราด้วยความอกตัญญูและบาปทั้งหลายของพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นิทานเรื่องอาแปะ


ความดีที่เรากระทำด้วยความรัก แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ถ้าประชาชนรู้คุณค่าของศีลมหาสนิท


รูปภาพของพระสงฆ์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร ท่านกำลังชูแผ่นศีลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในระหว่างภาคเสกศีลมหาสนิท รูปภาพนี้เป็นที่ประทับใจของคาทอลิกจำนวนมากที่ใช้อินเตอร์เน็ต 
ใบหน้าของพระสงฆ์บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของท่านในช่วงเวลาที่ท่านกำลังถือพระเยซูเจ้าในมือของท่าน

นักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออร์พูดถึงศีลมหาสนิทว่า: 
“ถ้าประชาชนรู้ถึงคุณค่าของศีลมหาสนิทแล้ว,คงจะมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าโบสถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้บุกเบิกทางให้แอนตี้ไครส์


ซาตานเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหมด และมันใช้ความอ่อนแอและความโง่เขลาของมนุษย์เพื่อประโยชน์อันโหดร้ายของมัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565