พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

แม่พระคือป้อมปราการที่แข็งแกร่ง


แม่พระคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งสำหรับความรอดของเรา  น.ยอห์นมารีย์ เวีนนเนย์กล่าวว่า “ขอให้ท่านจงพยายามปีนขึ้นไปให้ถึงเชิงกางเขน  เพราะเชิงกางเขนนั้นคือประตูสวรรค์”  และเราจะได้พบกับแม่พระทรงประทับอยู่ทั้งที่เชิงกางเขนและที่ประตูสวรรค์  น.เบอร์นาร์ดกล่าวว่า “ความทุกข์ในพระทัยของพระมารดาของชาวเรามีมากยิ่งกว่าความทุกข์ของบรรดานักบุญทั้งหลายรวมกัน”  เด็กที่เสียชีวิตที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นสัญญลักษณ์บ่งบอกถึงบาปหนักและบาปของสาธารณชน  เพราะในพระวรสารกล่าวว่า “ทุกคนในเมืองพากันมาดูเด็กที่เสียชีวิต”  การสำนึกผิดกลับใจและความตั้งใจที่จะไม่ทำบาปอีก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้รับความรอด  หลังจากที่เราไปสารภาพบาปแล้ว  เราต้องเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับการประจญล่อลวงที่จะกลับมาอีก  นี่เป็นข้อแนะนำของนักบุญอัลฟองโซ  เราต้องไปสารภาพบาปเสมอเมื่อตกในบาป  และพยายามหามาตรการเพื่อที่จะเอาชนะบาปที่ทำซ้ำๆเป็นนิสัย  เด็กที่เสียชีวิตในพระวรสารนั้นกลับฟื้นคืนชีพโดยอาศัยคำวิงวอนของมารดาของเขาต่อพระเยซูเจ้า  เช่นเดียวกัน ขอให้เรามีความศรัทธาต่อแม่พระ  ผู้ที่คอยวิงวอนต่อพระบุตรของพระนางเพื่อช่วยพวกเราเสมอ

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ 2-25 มี.ค. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย  
  เช่นเดียวกัน  ในวันนี้องค์พระผู้สูงสุดทรงอนุญาตให้แม่มาอยู่กับพวกลูกและนำทางลูกไปบนหนทางแห่งการกลับใจ  หลายคนได้ปิดหัวใจของพวกเขาต่อพระหรรษทานและได้กลายเป็นคนหูหนวกต่อเสียงเรียกของแม่  ส่วนลูก  ลูกน้อยๆทั้งหลาย  จงสวดภาวนาและต่อสู้กับการประจญล่อลวงและแผนการณ์ชั่วร้ายทุกอย่างซึ่งเจ้าปีศาจเสนอให้ลูกโดยอาศัยลัทธิสมัยใหม่นิยม  จงเข้มแข็งในการสวดภาวนาและด้วยกางเขนที่อยู่ในมือของลูก  จงสวดภาวนาเพื่อที่ความชั่วร้ายไม่อาจใช้ลูกและไม่มีชัยชนะในตัวลูก  แม่อยู่กับลูกและสวดภาวนาเพื่อลูกเสมอ
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มี.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
พวกลูกคือพละกำลังของแม่ พวกลูกคืออัครสาวกของแม่ โดยอาศัยความรักของลูก ความถ่อมตน และ การสวดภาวนาอย่างเงียบสงบของลูก การที่ผู้อื่นจะมารู้จักองค์พระบุตรของแม่นั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ลูกอาศัยอยู่ในแม่ ลูกรับแม่ไว้ในหัวใจของลูก ลูกรู้ว่า ลูกมีแม่ผู้หนึ่งซึ่งรักลูกและได้มาหาลูกเพื่อนำความรักมาให้ แม่มองดูลูกในองค์พระบิดาสวรรค์ แม่เห็นความคิดของลูก ความเจ็บปวดของลูก ความทุกข์ของลูก และแม่ได้มอบถวายทุกสิ่งนี้แด่องค์พระบุตรของแม่ จงอย่ากลัวและอย่าสูญเสียความหวัง เพราะองค์พระบุตรทรงสดับฟังพระมารดาของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงบังเกิด พระองค์ทรงรักและแม่ประรถนาให้ลูกทุกคนของแม่มารู้จักความรักนั้น แม่ปรารถนาให้ลูกทุกคนที่ได้ละทิ้งพระองค์ไป เนื่องจากความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจของพวกเขา ให้กลับมาหาพระองค์ และทุกคนที่ไม่เคยรู้จักพระองค์จะได้มารู้จักพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พวกลูกจึงมาอยู่ที่นี่ ลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่ และแม่มาอยู่กับพวกลูกในฐานะมารดา จงสวดภาวนาสำหรับความเชื่ออันมั่นคง เพราะความรักและความเมตตามาจากความเชื่ออันมั่นคง โดยอาศัยความรักและความเมตตา ลูกจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นทุกคนที่ยังไม่รู้ตัวว่า พวกเขาได้เลือกความมืดแทนที่จะเลือกความสว่าง จงสวดภาวนาสำหรับนายชุมพาบาลของลูกด้วย เพราะพวกท่านเป็นพละกำลังของพระศาสนจักรซึ่งองค์พระบุตรของแม่ทรงมอบแก่พวกลูก โดยผ่านทางองค์พระบุตร พวกท่านได้เป็นนายชุมพาบาลของวิญญาณ
ขอขอบใจลูก

แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส 2/8


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอดอาหาร 4


อิสยาห์ 58;6-7 “การอดอาหารแบบนี้มิใช่หรือที่เราต้องการ? คือแก้พันธนาการแก่ผู้ที่ถูกจองจำ  การไม่กดขี่ผู้อื่น และปล่อยทาสเป็นอิสระ และทำลายแอกทุกอัน? ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย เปิดประตูรับคนยากจนให้มาอยู่อาศัย ให้เสื้อผ้าแก่คนที่ไม่มีใส่  ช่วยเหลือญาติพี่น้องของเจ้า?

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาเสด็จเนเปิล

22 มี.ค. 2015 - พระสันตะปาปาเสด็จไปที่เนเปิล ทางตอนใต้ของอิตาลี และประกอบพิธีมิสซาที่อาสนวิหารนักบุญ จาเนโร ซึ่งมีโลหิตของท่านบรรจุในภาชนะกระจก กล่าวกันว่าโลหิตของท่านนักบุญซึ่งแข็งตัวจะกลายเป็นของเหลวปีละครั้งในวันฉลองของท่าน  พระสันตะปาปาต้องประหลาดใจเมื่อถูกล้อมโดยซิสเตอร์หลายคนที่นำของขวัญมาให้พระองค์  เนเปิลยังเป็นศูนย์กลางของพวกมาเฟีย พระสันตะปาปาเตือนพวกมาเฟียให้กลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตเสียใหม่  ในช่วงสุดท้ายพระสันตปาปาทรงจูบภาชนะบรรจุโลหิตของนักบุญจาเนโร  พระสังฆราชประกาศว่า โลหิตบางส่วนของท่านนักบุญได้กลายเป็นของเหลว  พระสันตะปาปาทรงพูดตลกว่า  เพราะโลหิตของนักบุญกลายเป็นของเหลวเพียงบางส่วน  ดังนั้นพระองค์จะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อชนะใจท่านนักบุญ  ด้วยการประกาศพระวรสาร

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/11488383/They-are-going-to-eat-him-nuns-stun-Pope.html

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอดอาหาร 3

อย่าอวดข้าพเจ้าเลยว่าท่านได้อดอาหารเป็นเวลาหลายวัน ท่านไม่ได้รับประทานสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น ท่านไม่ได้ดื่มไวน์ ท่านอดทนต่อความต้องการบางอย่าง แต่จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นเถิดว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนที่โมโหง่ายกลายเป็นคนที่อ่อนโยน จากเป็นคนที่ดุร้ายกลายเป็นคนที่มีเมตตา ถ้าจิตใจของท่านยังเต็มไปด้วยความโกรธ ท่านจะบังคับเนื้อหนังทำไม? ถ้าความเกลียดชังและความโลภยังอยู่ในตัวท่าน ท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการพลีกรรมไม่ดื่มน้ำ?อย่าแสดงแก่ข้าพเจ้าถึงการพลีกรรมอดอาหารที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้น เพราะการอดอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่สวรรค์จะยอมรับได้หรอก...(น. บาซิล)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“ท่านบ่นเพราะการประจญทดลองเดิมๆกลับมาหาท่านอีกหรือ  แต่,มีอะไรที่ท่านต้องกลัว?  ท่านกลัวนายช่างแห่งสวรรค์ที่ประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ครบครันและเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของพระองค์ โดยอาศัยวิธีนี้หรือ?  ท่านต้องการละจากมือของจิตรกรผู้ศักดิ์สิทธิ์ในขั้นตอนการร่างภาพเท่านั้นและไม่ต้องการให้พระองค์ดำเนินงานต่อไปหรือ?
(1/1/1921) คุณพ่อปีโอ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

เพลงของนักบุญยอแซฟ


เพลง“Txichochi Conetzintle,” แองเจลินา : ที่สวนแห่งนี้คืออารามซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ ฉันจะเล่าใหัคุณฟังเรื่องที่ประทับใจฉันมาก นั่นคือ "เพลงของนักบุญยอแซฟ" -  ในระหว่างที่มีโรคระบาดในซีซีลี ชาวบ้านได้สวดวิงวอนต่อนักบญยอแซฟซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของเมือง ให้ช่วยหยุดโรคระบาดนี้  เมื่อโรคระบาดหยุดลง  ชาวบ้านได้จัดเตรียมโต๊ะอาหารมากมาย เพื่อขอบคุณสำหรับผลผลิตที่ได้รับจากการเพาะปลูกและขอบคุณในความช่วยเหลือของนักบุญยอแซฟ  และอาหารถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่คนยากจน  ประเพณีนี้ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 19 มีนาคม และต่อไปนี้คือเพลงของนักบุญยอแซฟ ...

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

นักบุญแบร์นาแด็ต - ร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อย           แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส เสียชีวิตเมื่อปี 1879 เป็นเวลา 136 ปีมาแล้ว  แต่ร่างกายของเธอยังไม่เน่าเปื่อย  นี่เป็นอัศจรรย์ยืนยันความจริงในการที่เธอได้รับการประจักษ์จากแม่พระที่ลูรดส์ ในปี 1858 และยืนยันถึงความซื่อสัตย์ภักดีของเธอต่อแม่พระ
           ต่อไปนี้เป็นคำพูดของ แบร์นาแด๊ต เอง  เล่าถึงการประจักษ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1858 :
            “พระนางตรัสกับดิฉันหลายครั้งว่า  ให้ดิฉันบอกกับพระสงฆ์ให้สร้างโบสถ์ขึ้นในสถานที่นี้ และให้ดิฉันไปที่น้ำพุและล้างหน้า  และดิฉันต้องสวดภาวนาเพื่อการกลับใจของคนบาป  ระหว่างการประจักษ์ครั้งที่สี่ พระนางประทานความลับแก่ดิฉันสามอย่าง และห้ามดิฉันบอกแก่คนอื่น  ดิฉันซื่อสัตย์ทำตามที่พระนางสั่งเสมอมา  ในการประจักษ์ครั้งต่อมา ดิฉันถามพระนางอีกครั้งว่าพระนางคือใคร?  พระนางเพียงแต่ยิ้มตลอดเวลา  ในที่สุดดิฉันกล้าถามพระนางเป็นครั้งที่สี่  เวลานั้นพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประสานกันที่ทรวงอก  ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นสู่สวรรค์  และต่อมาพระนางค่อยๆปล่อยพระหัตถ์ลงต่ำและกางออก  ตรัสกับดิฉันว่า “เราคือการปฏิสนธินิรมล”  นี่คือคำพูดสุดท้ายที่พระนางตรัสกับดิฉัน  พระนางมีพระเนตรสีฟ้า..."
ทำไมแม่พระจึงเลือกแบร์นาแด๊ตให้เป็นผู้ที่ได้รับการประจักษ์? แบร์นาแด๊ตเป็นเพียงเด็กธรรมดาที่ยากจน  ไม่มีความรู้มากมาย  และยังมีโรคประจำตัวคือหอบหืด  แบร์นาแด๊ตเองก็สงสัยเช่นนี้  แต่สวรรค์เลือกแบร์นาแด๊ต  เพราะเธอเป็นคนยากจนที่สุดและมีความถ่อมตน  เมื่อคุณพ่อเจ้าอาวาสขอให้แบร์นาแด๊ตเข้าสู่อารามที่เนอแวร์  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนจำนวนมากที่ต้องการมาพบเธอ  แบร์นาแด๊ตตอบคุณพ่อว่า  เธอเคยวาดฝันอนาคตว่า จะโตขึ้นและแต่งงานมีครอบครัวเล็กๆและเลี้ยงลูก เหมือนแม่ของเธอ แต่พระเป็นเจ้าประสงค์ให้เธอดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง และเธอก็น้อมรับ  คำตอบของแบร์นาแด๊ตมีลักษณะเช่นเดียวกับคำตอบของแม่พระเมื่อทรงยอมรับแผนการณ์ของพระเป็นเจ้าให้เป็นมารดาของพระผู้ไถ่  -  นักบุญแบร์นาแด๊ต ช่วยวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเราด้วยเทอญ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระหลั้งน้ำตาที่มาเลเซีย


ที่โกตา คินาบาลู ในรัฐซาบา ของประเทศมาเลเซีย  พระรูปแม่พระได้หลั่งน้ำตา  ทำให้ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมาดูที่หมู่บ้าน Kampung Mahandoi....อ่านต่อ
 

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

วาทะของนักบุญบาซิล ผู้ยิ่งใหญ่

การพลีกรรมอดอาหารเป็นสิ่งน่ามหัศจรรย์  เพราะมันปราบพยศบาปของเราซึ่งเป็นเหมือนวัชพืช  และทำให้เกิดความงอกงามแก่ความจริงซึ่งเป็นเหมือนบุบผาชาติ
......อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

อัศจรรย์ไม้กางเขนที่ประเทศเช็ก

ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง  เกิดอัศจรรย์ไม้กางเขนขึ้นในโบสถ์  และพระสงฆ์เจ้าอาวาสประจำโบสถ์แห่งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกดดันให้ปฏิเสธความจริงของอัศจรรย์นี้  แต่ท่านไม่ยอม  ทางการจึงทรมานท่านอย่างโหดเหี้ยมจนกระทั่งท่านเสียชีวิต
......อ่านต่อ