พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

แม่พระคือป้อมปราการที่แข็งแกร่ง


แม่พระคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งสำหรับความรอดของเรา  น.ยอห์นมารีย์ เวีนนเนย์กล่าวว่า “ขอให้ท่านจงพยายามปีนขึ้นไปให้ถึงเชิงกางเขน  เพราะเชิงกางเขนนั้นคือประตูสวรรค์”  และเราจะได้พบกับแม่พระทรงประทับอยู่ทั้งที่เชิงกางเขนและที่ประตูสวรรค์  น.เบอร์นาร์ดกล่าวว่า “ความทุกข์ในพระทัยของพระมารดาของชาวเรามีมากยิ่งกว่าความทุกข์ของบรรดานักบุญทั้งหลายรวมกัน”  เด็กที่เสียชีวิตที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นสัญญลักษณ์บ่งบอกถึงบาปหนักและบาปของสาธารณชน  เพราะในพระวรสารกล่าวว่า “ทุกคนในเมืองพากันมาดูเด็กที่เสียชีวิต”  การสำนึกผิดกลับใจและความตั้งใจที่จะไม่ทำบาปอีก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้รับความรอด  หลังจากที่เราไปสารภาพบาปแล้ว  เราต้องเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับการประจญล่อลวงที่จะกลับมาอีก  นี่เป็นข้อแนะนำของนักบุญอัลฟองโซ  เราต้องไปสารภาพบาปเสมอเมื่อตกในบาป  และพยายามหามาตรการเพื่อที่จะเอาชนะบาปที่ทำซ้ำๆเป็นนิสัย  เด็กที่เสียชีวิตในพระวรสารนั้นกลับฟื้นคืนชีพโดยอาศัยคำวิงวอนของมารดาของเขาต่อพระเยซูเจ้า  เช่นเดียวกัน ขอให้เรามีความศรัทธาต่อแม่พระ  ผู้ที่คอยวิงวอนต่อพระบุตรของพระนางเพื่อช่วยพวกเราเสมอ

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ 2-25 มี.ค. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย  
  เช่นเดียวกัน  ในวันนี้องค์พระผู้สูงสุดทรงอนุญาตให้แม่มาอยู่กับพวกลูกและนำทางลูกไปบนหนทางแห่งการกลับใจ  หลายคนได้ปิดหัวใจของพวกเขาต่อพระหรรษทานและได้กลายเป็นคนหูหนวกต่อเสียงเรียกของแม่  ส่วนลูก  ลูกน้อยๆทั้งหลาย  จงสวดภาวนาและต่อสู้กับการประจญล่อลวงและแผนการณ์ชั่วร้ายทุกอย่างซึ่งเจ้าปีศาจเสนอให้ลูกโดยอาศัยลัทธิสมัยใหม่นิยม  จงเข้มแข็งในการสวดภาวนาและด้วยกางเขนที่อยู่ในมือของลูก  จงสวดภาวนาเพื่อที่ความชั่วร้ายไม่อาจใช้ลูกและไม่มีชัยชนะในตัวลูก  แม่อยู่กับลูกและสวดภาวนาเพื่อลูกเสมอ
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มี.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
พวกลูกคือพละกำลังของแม่ พวกลูกคืออัครสาวกของแม่ โดยอาศัยความรักของลูก ความถ่อมตน และ การสวดภาวนาอย่างเงียบสงบของลูก การที่ผู้อื่นจะมารู้จักองค์พระบุตรของแม่นั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ลูกอาศัยอยู่ในแม่ ลูกรับแม่ไว้ในหัวใจของลูก ลูกรู้ว่า ลูกมีแม่ผู้หนึ่งซึ่งรักลูกและได้มาหาลูกเพื่อนำความรักมาให้ แม่มองดูลูกในองค์พระบิดาสวรรค์ แม่เห็นความคิดของลูก ความเจ็บปวดของลูก ความทุกข์ของลูก และแม่ได้มอบถวายทุกสิ่งนี้แด่องค์พระบุตรของแม่ จงอย่ากลัวและอย่าสูญเสียความหวัง เพราะองค์พระบุตรทรงสดับฟังพระมารดาของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงบังเกิด พระองค์ทรงรักและแม่ประรถนาให้ลูกทุกคนของแม่มารู้จักความรักนั้น แม่ปรารถนาให้ลูกทุกคนที่ได้ละทิ้งพระองค์ไป เนื่องจากความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจของพวกเขา ให้กลับมาหาพระองค์ และทุกคนที่ไม่เคยรู้จักพระองค์จะได้มารู้จักพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พวกลูกจึงมาอยู่ที่นี่ ลูกผู้เป็นอัครสาวกของแม่ และแม่มาอยู่กับพวกลูกในฐานะมารดา จงสวดภาวนาสำหรับความเชื่ออันมั่นคง เพราะความรักและความเมตตามาจากความเชื่ออันมั่นคง โดยอาศัยความรักและความเมตตา ลูกจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นทุกคนที่ยังไม่รู้ตัวว่า พวกเขาได้เลือกความมืดแทนที่จะเลือกความสว่าง จงสวดภาวนาสำหรับนายชุมพาบาลของลูกด้วย เพราะพวกท่านเป็นพละกำลังของพระศาสนจักรซึ่งองค์พระบุตรของแม่ทรงมอบแก่พวกลูก โดยผ่านทางองค์พระบุตร พวกท่านได้เป็นนายชุมพาบาลของวิญญาณ
ขอขอบใจลูก

แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส 2/8


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอดอาหาร 4


อิสยาห์ 58;6-7 “การอดอาหารแบบนี้มิใช่หรือที่เราต้องการ? คือแก้พันธนาการแก่ผู้ที่ถูกจองจำ  การไม่กดขี่ผู้อื่น และปล่อยทาสเป็นอิสระ และทำลายแอกทุกอัน? ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย เปิดประตูรับคนยากจนให้มาอยู่อาศัย ให้เสื้อผ้าแก่คนที่ไม่มีใส่  ช่วยเหลือญาติพี่น้องของเจ้า?

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาเสด็จเนเปิล

22 มี.ค. 2015 - พระสันตะปาปาเสด็จไปที่เนเปิล ทางตอนใต้ของอิตาลี และประกอบพิธีมิสซาที่อาสนวิหารนักบุญ จาเนโร ซึ่งมีโลหิตของท่านบรรจุในภาชนะกระจก กล่าวกันว่าโลหิตของท่านนักบุญซึ่งแข็งตัวจะกลายเป็นของเหลวปีละครั้งในวันฉลองของท่าน  พระสันตะปาปาต้องประหลาดใจเมื่อถูกล้อมโดยซิสเตอร์หลายคนที่นำของขวัญมาให้พระองค์  เนเปิลยังเป็นศูนย์กลางของพวกมาเฟีย พระสันตะปาปาเตือนพวกมาเฟียให้กลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตเสียใหม่  ในช่วงสุดท้ายพระสันตปาปาทรงจูบภาชนะบรรจุโลหิตของนักบุญจาเนโร  พระสังฆราชประกาศว่า โลหิตบางส่วนของท่านนักบุญได้กลายเป็นของเหลว  พระสันตะปาปาทรงพูดตลกว่า  เพราะโลหิตของนักบุญกลายเป็นของเหลวเพียงบางส่วน  ดังนั้นพระองค์จะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อชนะใจท่านนักบุญ  ด้วยการประกาศพระวรสาร

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/11488383/They-are-going-to-eat-him-nuns-stun-Pope.html

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอดอาหาร 3

อย่าอวดข้าพเจ้าเลยว่าท่านได้อดอาหารเป็นเวลาหลายวัน ท่านไม่ได้รับประทานสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น ท่านไม่ได้ดื่มไวน์ ท่านอดทนต่อความต้องการบางอย่าง แต่จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นเถิดว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนที่โมโหง่ายกลายเป็นคนที่อ่อนโยน จากเป็นคนที่ดุร้ายกลายเป็นคนที่มีเมตตา ถ้าจิตใจของท่านยังเต็มไปด้วยความโกรธ ท่านจะบังคับเนื้อหนังทำไม? ถ้าความเกลียดชังและความโลภยังอยู่ในตัวท่าน ท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการพลีกรรมไม่ดื่มน้ำ?อย่าแสดงแก่ข้าพเจ้าถึงการพลีกรรมอดอาหารที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้น เพราะการอดอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่สวรรค์จะยอมรับได้หรอก...(น. บาซิล)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“ท่านบ่นเพราะการประจญทดลองเดิมๆกลับมาหาท่านอีกหรือ  แต่,มีอะไรที่ท่านต้องกลัว?  ท่านกลัวนายช่างแห่งสวรรค์ที่ประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ครบครันและเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของพระองค์ โดยอาศัยวิธีนี้หรือ?  ท่านต้องการละจากมือของจิตรกรผู้ศักดิ์สิทธิ์ในขั้นตอนการร่างภาพเท่านั้นและไม่ต้องการให้พระองค์ดำเนินงานต่อไปหรือ?
(1/1/1921) คุณพ่อปีโอ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

เพลงของนักบุญยอแซฟ


เพลง“Txichochi Conetzintle,” แองเจลินา : ที่สวนแห่งนี้คืออารามซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ ฉันจะเล่าใหัคุณฟังเรื่องที่ประทับใจฉันมาก นั่นคือ "เพลงของนักบุญยอแซฟ" -  ในระหว่างที่มีโรคระบาดในซีซีลี ชาวบ้านได้สวดวิงวอนต่อนักบญยอแซฟซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของเมือง ให้ช่วยหยุดโรคระบาดนี้  เมื่อโรคระบาดหยุดลง  ชาวบ้านได้จัดเตรียมโต๊ะอาหารมากมาย เพื่อขอบคุณสำหรับผลผลิตที่ได้รับจากการเพาะปลูกและขอบคุณในความช่วยเหลือของนักบุญยอแซฟ  และอาหารถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่คนยากจน  ประเพณีนี้ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 19 มีนาคม และต่อไปนี้คือเพลงของนักบุญยอแซฟ ...

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

นักบุญแบร์นาแด็ต - ร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อย           แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส เสียชีวิตเมื่อปี 1879 เป็นเวลา 136 ปีมาแล้ว  แต่ร่างกายของเธอยังไม่เน่าเปื่อย  นี่เป็นอัศจรรย์ยืนยันความจริงในการที่เธอได้รับการประจักษ์จากแม่พระที่ลูรดส์ ในปี 1858 และยืนยันถึงความซื่อสัตย์ภักดีของเธอต่อแม่พระ
           ต่อไปนี้เป็นคำพูดของ แบร์นาแด๊ต เอง  เล่าถึงการประจักษ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1858 :
            “พระนางตรัสกับดิฉันหลายครั้งว่า  ให้ดิฉันบอกกับพระสงฆ์ให้สร้างโบสถ์ขึ้นในสถานที่นี้ และให้ดิฉันไปที่น้ำพุและล้างหน้า  และดิฉันต้องสวดภาวนาเพื่อการกลับใจของคนบาป  ระหว่างการประจักษ์ครั้งที่สี่ พระนางประทานความลับแก่ดิฉันสามอย่าง และห้ามดิฉันบอกแก่คนอื่น  ดิฉันซื่อสัตย์ทำตามที่พระนางสั่งเสมอมา  ในการประจักษ์ครั้งต่อมา ดิฉันถามพระนางอีกครั้งว่าพระนางคือใคร?  พระนางเพียงแต่ยิ้มตลอดเวลา  ในที่สุดดิฉันกล้าถามพระนางเป็นครั้งที่สี่  เวลานั้นพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประสานกันที่ทรวงอก  ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นสู่สวรรค์  และต่อมาพระนางค่อยๆปล่อยพระหัตถ์ลงต่ำและกางออก  ตรัสกับดิฉันว่า “เราคือการปฏิสนธินิรมล”  นี่คือคำพูดสุดท้ายที่พระนางตรัสกับดิฉัน  พระนางมีพระเนตรสีฟ้า..."
ทำไมแม่พระจึงเลือกแบร์นาแด๊ตให้เป็นผู้ที่ได้รับการประจักษ์? แบร์นาแด๊ตเป็นเพียงเด็กธรรมดาที่ยากจน  ไม่มีความรู้มากมาย  และยังมีโรคประจำตัวคือหอบหืด  แบร์นาแด๊ตเองก็สงสัยเช่นนี้  แต่สวรรค์เลือกแบร์นาแด๊ต  เพราะเธอเป็นคนยากจนที่สุดและมีความถ่อมตน  เมื่อคุณพ่อเจ้าอาวาสขอให้แบร์นาแด๊ตเข้าสู่อารามที่เนอแวร์  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนจำนวนมากที่ต้องการมาพบเธอ  แบร์นาแด๊ตตอบคุณพ่อว่า  เธอเคยวาดฝันอนาคตว่า จะโตขึ้นและแต่งงานมีครอบครัวเล็กๆและเลี้ยงลูก เหมือนแม่ของเธอ แต่พระเป็นเจ้าประสงค์ให้เธอดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง และเธอก็น้อมรับ  คำตอบของแบร์นาแด๊ตมีลักษณะเช่นเดียวกับคำตอบของแม่พระเมื่อทรงยอมรับแผนการณ์ของพระเป็นเจ้าให้เป็นมารดาของพระผู้ไถ่  -  นักบุญแบร์นาแด๊ต ช่วยวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อพวกเราด้วยเทอญ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระหลั้งน้ำตาที่มาเลเซีย


ที่โกตา คินาบาลู ในรัฐซาบา ของประเทศมาเลเซีย  พระรูปแม่พระได้หลั่งน้ำตา  ทำให้ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมาดูที่หมู่บ้าน Kampung Mahandoi....อ่านต่อ
 

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

วาทะของนักบุญบาซิล ผู้ยิ่งใหญ่

การพลีกรรมอดอาหารเป็นสิ่งน่ามหัศจรรย์  เพราะมันปราบพยศบาปของเราซึ่งเป็นเหมือนวัชพืช  และทำให้เกิดความงอกงามแก่ความจริงซึ่งเป็นเหมือนบุบผาชาติ
......อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

อัศจรรย์ไม้กางเขนที่ประเทศเช็ก

ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง  เกิดอัศจรรย์ไม้กางเขนขึ้นในโบสถ์  และพระสงฆ์เจ้าอาวาสประจำโบสถ์แห่งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกดดันให้ปฏิเสธความจริงของอัศจรรย์นี้  แต่ท่านไม่ยอม  ทางการจึงทรมานท่านอย่างโหดเหี้ยมจนกระทั่งท่านเสียชีวิต
......อ่านต่อ