พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วินัยของคณธเบเนดิกติน-5

เป็นเขาเหล่านั้นแหละซึ่งยำเกรงพระเจ้า (สดด. 14[15]: 4)
แต่เชื่อมั่นว่าความดีที่มีอยู่ในตน 
ไม่สามารถมาจากตนเอง แต่ต้องมาจากพระเจ้า
จึงสรรเสริญผลงานของพระเจ้าในตน (สดด. 14[15]: 4)
โดยใช้คำพูดของประกาศกว่า
“ไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้า
แต่เพื่อการถวายพระสิริมงคลรุ่งโรจน์แด่พระนามของพระองค์ (สดด. 113[115:1]: 9)
อัครสาวกเปาโลก็เช่นเดียวกัน
ท่านไม่ให้คุณค่าใดต่อความสำเร็จในการเทศนาของท่านต่อตนเอง
แต่กล่าวว่า
“อาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็น” (1 คร. 15: 10)
แล้วท่านยังกล่าวอีกว่า
“ผู้ใดจะทำการสรรเสริญ ขอให้เขาสรรเสริญในพระเจ้า” (2 คร. 10: 17)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เสียงร้องของผู้ถูกล่วงละเมิด

หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้นการล่วงละเมิดทางเพศจะกลายเป็น  “ระเบิดอีกครั้งหนึ่งในพระศาสนจักรแห่งเอเชีย”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ก.พ.2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.พ. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกกลับมาสู่ชีวิตใหม่ ไม่สำคัญหรอกว่าลูกจะมีอายุมากเท่าไร จงเปิดใจของลูกแก่พระเยซูเจ้าผู้จะทรงเปลี่ยนแปลงลูกในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แล้วลูกจะเกิดใหม่, เหมือนในธรรมชาติ, ในความรักของพระเจ้า และลูกจะเปิดใจให้กับสวรรค์และสิ่งที่เป็นของสวรรค์ แม่ยังคงอยู่กับลูก เพราะพระเจ้าทรงอนุญาติแม่แล้วเพราะความรักที่ทรงมีต่อลูก
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.พ. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักและพระทัยดีของพระบิดาสวรรค์ พระองค์จึงทรงประทานการเปิดเผยหลายอย่าง(revealations), เพื่อทำให้ความเชื่อเจริญเติบโตขึ้น เพื่อที่เมื่อแปลความหมายแล้ว จะนำมาซึ่งสันติภาพ , ความมั่นใจและความหวัง  
และแม่ก็อยู่ในวิธีการนี้เช่นเดียวกัน , ลูกทั้งหลายของแม่ , โดยอาศัยพระเมตตารักของพระบิดาสวรรค์ แม่จึงได้แสดงให้ลูกเห็นถึงหนทางที่จะไปสู่องค์พระบุตรของแม่เสมอ หนทางที่นำไปสู่ความรอด  
แต่น่าเสียดาย ที่ลูกของแม่หลายคนไม่ต้องการฟังแม่ ลูกของแม่หลายคนสองจิตสองใจ ส่วนแม่, แม่ได้ไขแสดงถึงองค์พระเยซูเจ้าอย่างสม่ำเสมอ, แก่ทุกคนทั้งในกาลเวลาและนอกกาลเวลา แม่ได้เปิดเผยถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในตัวแม่และผ่านทางแม่  
องค์พระบุตรทรงประทานพระองค์เองแก่ลูกและทรงหักขนมปังพร้อมกับลูก พระองค์ตรัสพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรแก่ลูก เพื่อที่ลูกจะนำไปมอบแก่ทุกคน   
ส่วนลูก, ลูกทั้งหลายของแม่ , อัครสาวกแห่งความรักของแม่ , ลูกจะกลัวทำไม ในเมื่อองค์พระบุตรของแม่ทรงประทับอยู่กับลูก? จงถวายจิตวิญญาณของลูกแด่พระองค์เถิด เพื่อที่พระองค์จะทรงประทับและทำให้ลูกเป็นเครื่องมือแห่งความเชื่อ เครื่องมือแห่งความรัก      
ลูกทั้งหลายของแม่, จงดำเนินชีวิตตามพระวรสาร ดำเนินชีวิตด้วยความเมตตารักต่อเพื่อนบ้านของลูก และเหนือสิ่งอื่นใด, ดำเนินชีวิตเพื่อพระบิดาสวรรค์     
ลูกทั้งหลายของแม่, ลูกไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะความบังเอิญ พระบิดาสวรรค์ไม่ทรงทำให้ใครเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความบังเอิญหรอก      
องค์พระบุตรตรัสต่อจิตวิญญาณของลูก แม่พูดกับหัวใจของลูก ในฐานะมารดา แม่ขอพูดกับลูกว่า จงเดินหน้าไปพร้อมกับแม่ด้วยการรักซึ่งกันและกันและเป็นพยานยืนยันโดยอาศัยแบบอย่างของลูก อย่ากลัวไปเลย จงปกป้องความจริง ซึ่งก็คือพระวาจาของพระเจ้าซึ่งเป็นนิรันดรและไม่เปลี่ยนแปลง      
ลูกทั้งหลายของแม่, ผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตนในแสงสว่างแห่งความเมตตารักและความจริงจะได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์เสมอและเขาจะไม่อยู่เพียงลำพัง    
อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่, ขอให้ลูกเป็นที่ยอมรับในท่ามกลางผู้อื่นเสมอโดยการปิดบังตนเอง โดยความรักและโดยรัศมีที่ส่องแสงจากลูก แม่จะอยู่กับลูกเสมอ    

ขอขอบใจพวกลูก 

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รีโซเคิลถุวพลาสติกเมื่อ Thato Kgatlhanye เห็นเด็กๆแบกกระเป๋านักเรียนเดินไปโรงเรียน  เธอก็เกิดไอเดียขึ้นมา  ที่จะเอาถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  แล้วเธอก็เริ่มทำงานทันที  เธอทำกระเป๋านักเรียนขึ้นมาจากพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว  แต่ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างจากโซลาร์เซลเพิ่มเข้าไปด้วย

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อัศจรรย์ที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นที่ลูรดส์

มีหลายคนที่ได้รับการรักษาทางร่างกายที่ลูรดส์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอื่นทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษา  อย่างไรก็ดี พวกเขาบอกว่าพวกเขาได้รับการรักษาฝ่ายจิตใจ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Beauties of Life


好公婆遇上好媳婦 , หอกงพั้ว หง่อ "จี่-อ่อ" หอเซ็กหู..(พ่อแม่สามีดี ,ได้พบลูกสะใภ้ที่แสนดี
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ความสำคัญของการนอน

          การนอนหลับให้เพียงพอสำคัญกว่าที่คิด เพราะส่งผลต่อชีวิตและสังคม
          วารสาร Nature Communications เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ชี้ว่า คนนอนหลับไม่เต็มอิ่มจะรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่อยากเข้าสังคม ไปจนถึงหลีกเลี่ยงการคุยกับคนอื่น
         ผลการศึกษาดังกล่าวได้สแกนสมองของผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอ ซึ่งโดยปกติแล้วสมองจะมีการทำงานมากขึ้นเมื่อมีคนเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ แต่สำหรับผู้ที่นอนไม่เต็มอิ่มสมองจะทำงานน้อยลง ซึ่งหมายความว่า มีการตอบสนองกับสังคมรอบข้างน้อยลงนั่นเอง
         นอกจากนี้ แมทธิว วอร์กเกอร์ นักวิจัยด้วยสมองและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า ผู้ที่นอนหลับไม่เต็มอิ่มจะไม่ดึงดูดคนรอบข้าง ซึ่งยิ่งทำให้พวกเขาโดดเดี่ยวกว่าเดิม
        “ยิ่งนอนน้อยเท่าไร คุณจะยิ่งไม่อยากมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งความรู้สึกมันถูกสะท้อนออกไปยังภายนอกทำให้คนรอบข้างก็ไม่อยากสุงสิงกับคนเหล่านี้”
         แมทธิวชี้แจงด้วยว่า การอยู่คนเดียวทำให้เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพ และเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับคนทั่วไป ดังนั้นต้องนอนหลับให้เพียงพอ เพราะการนอนหลับอย่างเพียงพอแค่คืนเดียวก็จะทำให้คุณอยากเข้าสังคมและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โบสถ์ในคิวบาโบสถ์ในเมืองซานดิโน ในคิวบาเริ่มเปิดรับคริสตชนมาร่วมพิธีมิสซาเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี หลังจากการปฏิวัติและเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Beautiful Message


ชีวิตคืออะไรเล่า? เพื่อให้คุณเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น คุณต้องหาเวลาไปยังสถานที่ 3 แห่ง นี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วินัยของคณะเบเนดิกติน- 4

ดังนั้นจงคาดเชือกสะเอวของเรา
ด้วยความเชื่อและการกระทำกิจการดี (อฟ. 6: 14) 
ขอให้เราเดินไปตามรอยพระบาทของพระองค์
โดยอาศัยการชี้นำของพระคัมภีร์
เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้สมควรที่จะพบพระองค์
ผู้ทรงเรียกเราไปยังพระอาณาจักรของพระองค์ (1 ธส. 2: 12)
เพราะหากเราอยากอยู่ในพลับพลาแห่งพระอาณาจักรนั้น
เราต้องรีบวิ่งไปยังเป้าหมายที่นั่นด้วยการกระทำความดี
มิฉะนั้นเราไม่มีทางจะไปถึงได้
แต่ให้เราถามพระเจ้าพร้อมกับประกาศก
“พระเจ้าข้า ผู้ใดจะเข้าไปอยู่ในพลับพลาของพระองค์
หรือผู้ใดจะได้ไปพักผ่อนบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (สดด. 14[15]:1)
พี่น้องชายหญิงที่รัก หลังตั้งคำถามนี้แล้ว
ให้เราคอยฟังคำตอบของพระองค์
ในขณะที่พระองค์ทรงตอบและแสดงให้เราเห็นถึงหนทางไปสู่พลับพลาโดยตรัสว่า
“เขาผู้นั้นเป็นผู้ที่เดินไปโดยไร้จุดด่างพล้อยและปฏิบัติความยุติธรรม
ผู้ที่พูดความจริงจากใจ
ไม่เคยใช้ลิ้นพูดจาโกหกหลอกลวง
‘ไม่เคยประพฤติชั่วต่อเพื่อนบ้าน
ไม่เคยทำให้เพื่อนบ้านเสียใจ”
เขาผู้นี้เป็นผู้ซึ่งแม้อยู่ภายใต้การล่อลวงใดๆจากปิศาจชั่วร้าย
แต่จะไม่ได้รับความเสียหายหรืออันตรายใดๆ (สดด. 14[15]: 4)
เขาจะเหวี่ยงปิศาจและการล่อลวงของมันไปจากสายตาแห่งดวงใจ
และผู้ที่ปลุกปั่นความคิดของเขา
ในขณะที่เขายังเป็นเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วินัยของคณะเบเนดิกติน - 3

พระเจ้าทรงหาคนงานของพระองค์
ท่ามกลางฝูงชนร้องเสียงดัง 
กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า
“ใครเป็นผู้ที่จะมีชีวิตและปรารถนาที่จะได้เห็นวันที่ดี” (สดด. 33 [34 ]: 13)
และหากได้ยินพระองค์แล้ว ท่านตอบว่า
“ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งพระเจ้าข้า”
พระเจ้าจะตรัสกับท่านว่า
“หากท่านอยากได้ชีวิตแท้จริงและนิรันดร
จงรักษาลิ้นของท่านให้รอดจากการพูดชั่ว
และระวังปากอย่าพูดเท็จ
จงละทิ้งความชั่วและกระทำความดี
จงแสวงหาสันติสุขและเฝ้าติดตาม” (สดด. 33 [34]: 14-15)
เมื่อท่านได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้ว
สายพระเนตของเราจะจ้องมาที่ท่าน
พระกรรณ์ของเราจะคอยฟังท่าน
เราจะเปิดพระกรรณ์ฟังคำภาวนาของท่าน
และก่อนที่ท่านจะเรียกหาเรา
เราจะกล่าวกับท่านว่า
‘นี่แน่ะ เราอยู่ที่นี่แล้ว’ (สดด. 33 [34]: 16; อสย. 65: 24; 58: 9)
ลูกรัก จะมีอะไรที่อ่อนหวานสำหรับเรามากไปกว่านี้
เสียงของพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเรา?
ท่านเอ๋ย ในน้ำพระทัยน่ารักของพระองค์
พระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นหนทางแห่งชีวิต