พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มรณะสักขี 3 ประเภท

"เป็นบุญของผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ถูกใส่ความว่าร้ายต่างๆนานา
เพราะนามของเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด  เพราะรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก"   
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นักบุญฟรังซิสกับนกพิราบในอิตาลีที่อาสนวิหารแม่พระแห่งปวงเทวา  นกพิราบ 2 ตัวทำรังบนมือของรูปปั้นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี    นักบุญฟรังซิสเคยเทศน์ให้ฝูงนกพิราบฟังถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกมัน
 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แม่พระประจักษ์ที่ยูเครน


"ความสุขจงมีแก่ผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างไร้ตำหนิและผู้ที่ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเป็นเจ้า"
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ต.ค. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          พวกลูกได้รับพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ในการถูกเรียกให้มามีชีวิตใหม่โดยผ่านทางสาส์นที่แม่ให้แก่ลูก ลูกน้อยทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน   เป็นเวลาและเป็นการเรียกให้กลับใจสำหรับลูกและสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนาให้มากยิ่งขึ้นและเปิดหัวใจของลูกแก่องค์พระบุตรของแม่ พระเยซูเจ้า แม่อยู่กับพวกลูกและแม่รักลูกทุกคน แม่ขออวยพรพวกลูกด้วยความรักของแม่
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ต.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ขอให้พวกลูกจงมีความกล้าหาญและอย่าได้เบื่อหน่าย   เพราะแม้แต่ความดีเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นเครื่องหมายของความรักที่เล็กที่สุด ก็สามารถพิชิตความชั่วที่มองเห็นอยู่ทั่วไปซึ่งยิ่งทียิ่งมีมากขึ้น  
ลูกทั้งหลายของแม่ จงฟังคำของแม่เพื่อที่ความดีจะได้มีชัยชนะ เพื่อที่ลูกจะได้รู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่  
นี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการที่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงโอบกอดลูกไว้ พระองค์ผู้ทรงรักวิญญาณ พระองค์ผู้ทรงประทานพระองค์เองแก่ลูกและยังทรงประทานพระองค์เองอยู่เสมอในศีลมหาสนิท พระองค์ผู้ทรงมีพระวาจาทรงชีวิตนิรันดร  
การมารู้จักความรักของพระองค์ การมาติดตามรอยพระบาทของพระองค์ นั่นหมายถึงความมั่งคั่งด้วยชีวิตฝ่ายจิต ความมั่งคั่งนี้ให้ความรู้สึกที่ดี ทำให้เห็นความรักและความดีงามในทุกหนแห่ง  
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ลูกทั้งหลายของแม่ จงเป็นดั่งรังสีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งมีความอบอุ่นจากความรักขององค์พระบุตรของแม่ และจงให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่อยู่รอบๆลูก   
ลูกทั้งหลาย โลกต้องการอัครสาวกแห่งความรัก โลกต้องการคำภาวนาจำนวนมาก แต่ต้องเป็นคำภาวนาที่ออกมาจากหัวใจและวิญญาณ มิใช่ออกมาจากเพียงริมฝีปากเท่านั้น     
ลูกทั้งหลาย จงปรารถนาที่จะดำรงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ แต่ลูกต้องเป็นด้วยความถ่อมตน ความถ่อมตนจะยอมให้องค์พระบุตรช่วยลูกให้เป็นเช่นนั้นได้ ซึ่งองค์พระบุตรทรงปรารถนาจะช่วยลูกอยู่แล้ว    
ลูกทั้งหลาย คำภาวนาของลูก คำพูด ความคิดและการกระทำของลูก ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่เปิดหรือปิดประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์สำหรับลูก    
องค์พระบุตรของแม่ทรงแสดงหนทางแก่ลูกและทรงประทานความหวังแก่ลูก และแม่คอยปลอบประโลมให้กำลังใจแก่ลูก ก็เพราะ แม่ได้มาเพื่อที่จะรับรู้ความเจ็บปวด แต่แม่มีความเชื่อและความหวัง เวลานี้แม่ได้รับรางวัลแห่งชีวิตในอาณาจักรขององค์พระบุตรของแม่แล้ว    
เพราะฉะนั้น จงฟังคำของแม่  จงกล้าหาญและอย่าได้เบื่อหน่าย   

ขอขอบใจพวกลูก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมซีนอดการประชุมซีนอดของพระสังฆราชทั่วโลกที่วาติกันครั้งนี้จะถกปัญหาสำคัญเกี่ยวกับเยาวชน  พระสังฆราชย้ำถึงความสำคัญของครอบครัวที่มีต่อเยาวชนในการเสริมสร้างความเชื่อที่มั่นคง

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เกาหลีเหนือเชิญพระสันตะปาปาพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับมูน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภรรยา คิม จุง-ซุค ที่วาติกันเมื่อวันพฤหัสที่ 18 ต.ค. 2018  และมูนได้นำสารจากนายคิม จอง อุน แห่งเกาหลีเหนือ เชิญพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเกาหลีเหนือด้วย  นายมูนและภรรยาเป็นคาทอลิกทั้งคู่
พระสังฆราชแห่งเกาหลีใต้พูดว่า การเสด็จเยือนเกาหลีเหนือของพระสันตะปาปาจะช่วยให้เกิดสันติภาพขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี


      และเราคงยังไม่ลืมว่า  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2017 มีการอัญเชิญพระรูปแม่พระแห่งฟาติมามาที่เขตปลอดทหารชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การอัญเชิญพระรูปแม่พระแห่งฟาติมานี้จัดขึ้นในโอกาศครบ 100 ปีของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา 
       ในวันที่ 27 เม.ย. 2018 ได้มีการเจรจาระหว่างคิม จอง อิน ผู้นำเกาหลีเหนือ กับ นาย มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้  เป็นเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี

       ในพิธีได้มีการหันพระรูปไปยังเกาหลีเหนือ  เหมือนแม่พระจะทรงอวยพระพรให้เกิดสันติภาพขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี 

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อารักขเทวดา


วิญญาณช่างยิ่งใหญ่เพียงไร เพราะตั้งแต่เกิด,แต่ละคนก็มีเทวดามาคอยเฝ้าอารักขาแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระหรรษทานพิเศษสำหรับบางคนที่มีเพื่อทุกคน

แต่ละคนมีสถานภาพและหน้าที่ของตนซึ่งไม่สามารถทำแทนกันได้ แต่ทุกคนก็สามารถบรรลุถึงชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งนั้น โดยอาศัยความตั้งใจดีของตนเอง

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สวดภาวนาเสมอ

เมื่อเราเริ่มต้นของวันในการสวดภาวนา เราเติมจิตใจของเราด้วยปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อุทาหรณ์จาก สามก๊ก


พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จะมีประโยชน์อะไรต่อมนุษย์ หากเขาจะได้ทั้งโลกมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่จะต้องมาเสียวิญญาณไป”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นักบุญองค์อุปถัมภ์ร่วมของยุโรป


ทวีปยุโรปมีนักบุญองค์อุปถัมภ์หกองค์ จึงเรียกว่านักบุญองค์อุปถัมภ์ร่วม
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลสำรวจเรื่องชาวมุสลิมในอังกฤษ

การสำรวจของอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้ และ ICM poll ได้ ลงในหนังสือนิตยสารไทม์ Times แสดงให้เห็นว่า
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 1 ใน 5 คนไม่เคยเข้าไปในบ้านของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเลย
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 39 % ทั้งผู้ชายและผู้หญิงบอกว่า ผู้หญิงควรเชื่อฟังสามีของเธอเสมอ
ชาวมุสลิมที่เป็นชาวอังกฤษ 31 % สนับสนุนสิทธิของผู้ชายให้เป็นใหญ่กว่าภรรยา
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 52 % ไม่เชื่อว่าพฤติกรรมการรักร่วมเพศควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 23 % สนับสนุนให้ใช้กฎชาเรียของอิสลามมากกว่าการใช้กฏหมายที่ออกโดยรัฐสภา
นาย Trevor Phillips อดีตหัวหน้าสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันแห่งบิรเทน (EHRC) ได้เขียนลงในนิตยสารไทม์ว่า “เมื่อก่อนความคิดเห็นของอังกฤษเสรีนิยมคิดกันว่า ชาวมุสลิมก็เหมือนปุถุชนคนทั่วไป...ชาวอังกฤษคิดว่าชาวมุสลิมทุกคนก็เหมือนกับ Mo Farah นักกรีฑาหญิงที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ แต่จากผลการสำรวจในเรื่องชาวมุสลิมในอังกฤษครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่ามันไม่เหมือนกับความคิดเห็นเดิมอีกต่อไป”

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คำสอนของพระบิดา

ศัตรูจะไม่สามารถเข้าไปในวิญญาณ  นอกจากจิตใจอิสระของเขาเลือกที่จะยอมให้พวกมันเข้ามา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระศาสนจักรฝ่ายจิต

"ท่านคือศิลา บนศีลานี้เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา และประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรนี้ได้"

>>>อ่านต่อ
 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วาจาถึงพระสงฆ์ท่านหนึ่ง

จะเป็นเวลาแห่งการพิพากษาและการชำระล้าง  บาปจะต้องถูกเรียกว่าบาป  ซาตานจะถูกกระชากหน้ากากของมัน 
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปูตินเยี่ยมชุมชนเมืองพระสงฆ์นักบวชแห่ง Valaam


รัสเซีย ในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนรัสเซียในสมัยคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าศาสนาเป็นสิ่งต้องห้าม  เวลานี้รัฐบาลรัสเซียส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาหลักของประเทศคือ คริสต์ศาสนารัสเซียออร์โธดอกซ์   ประธานาธิบดีปูตินเองได้ไปเยี่ยมชุมชนเมือง Valaam ในวันฉลองนักบุญ Saints Sergius and Herman ซึ่งมีโบสถ์พระเยซูเจ้าทรงจำแลงพระกาย เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์และอาราม และเป็นการแสวงบุญด้วย ชุมชนเมือง Valaam นี้เป็นชุมชนเมืองของพระสงฆ์นักบวช และได้ชื่อว่าเป็น เอธอสทางตอนเหนือ (เอธอส เป็นชุมชนเมืองพระสงฆ์และนักบวชอยู่ในกรีซ) ในเมืองนี้มีแต่พระสงฆ์และนักบวชอาศัยอยู่   ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ในเมืองมีสาธารณูปโภค โรงงาน ของตนเอง ในประวัติศาสตร์ 700 ปีเมืองนี้เคยถูกทำลายถึงสี่ครั้ง แต่พระธาตุของนักบุญทั้งสองยังคงอยู่เพราะถูกเก็บซ่อนเอาไว้จากผู้ที่มาทำลาย

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มหัศจรรย์ธรรมชาติ


ความสวยงามของธรรมชาติ ภาพที่เห็นคือภาพมุมสูงถ่ายจากโดรนบริเวณ Ogden Valley อยู่ทางตอนเหนือของรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ต้นไม้เริ่มมีสีสันให้เห็นในฤดูนี้ ช่างสวยงามหาที่ไหนได้ยากยิ่ง

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระบบการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4,400 แห่ง ปิดตัวไปแล้ว 500-600 มหาวิทยาลัย และ อีก 10 ปีข้างหน้าจะปิดลงอีก 50%
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ความผูกพันแม่เด็กทารกตายตอนคลอดลูก ทางบ้านได้บริจาคหัวใจแม่เด็กให้ผู้ชายใส่ยืดสีดำ ลองดูปฏิกิริยาของเด็กเมื่อชายคนนั้นอุ้มเด็
 

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประสบการณ์ฝ่ายจิตของพระสงฆ์ท่านหนึ่ง


           เรื่องอื้อฉาวของพระสงฆ์ในอเมริกาและยุโรปในช่วงเวลานี้เป็นข่าวใหญ่ และเป็นที่กระทบกระเทือนจิตใจของคริศตชนจำนวนมาก
ในปี 2007 พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงเริ่มต้นตรัสในหัวใจของพระสงฆ์นักบวชเบเนดิกตินท่านหนึ่งซึ่ง.....
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อิมมาคูลี อิลบากิซา และคุณพ่อลีออน เปอร์เรียรา

“ทุกเวลาแม้เวลาที่สั้นๆซึ่งความรักขาดหายไป ทุกความเห็นที่ไม่มีความเมตตา ทุกความคิดที่ไม่ซื่อสัตย์....ทุกสิ่งนี้จะถูกจดจำนับไว้....”
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มาบริหารนิ้วมือกัน


การขยับนิ้วมือทำทุกวันอย่างน้อยครั้งละสามนาทีจะทำให้แข็งแรงไม่ปวดบ่าไหลแขนแข็งแรง เป็นความรู้ของจีนมีมานานกว่าพันปีแล้ว ทำตามในวีดีโอแค่วันละ10นาที จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่เริ่มอุดตันตั้งแต่อายุ40 พื้นตัวคืนมา (ยิ่งอายุมากก็ยิ่งตันมาก)ทำให้ร่างกายดีขึ้นครับลองทำดูจะไม่เป็นอัลไซเม่อร์

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ภาษานก


ชาวตุรกีที่อยู่ห่างไกลบนภูเขา ใช้การผิวปากเพื่อสื่อสารกันเรียกว่า “ภาษานก”มันสามารถได้ยินไกลเป็นไมล์ เป็นภาษาที่ใช้กันมากว่า 500 ปี มีคำศัพท์เฉพาะตัวมากกว่า 250 คำ ปัจจุบันมีคนที่สามารถแปลเสียงผิวปากนี้ได้อยู่ราว 1หมื่นคน จึงได้มีการส่งเสริมการใช้ภาษานี้ให้กว้างขวาง โดยจัดเป็นเทศกาลประจำปีและสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียน ในปี 2017 UNESCOประกาศให้เป็น "มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้"