พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มรณะสักขี 3 ประเภท

"เป็นบุญของผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ถูกใส่ความว่าร้ายต่างๆนานา
เพราะนามของเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด  เพราะรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก"   
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นักบุญฟรังซิสกับนกพิราบในอิตาลีที่อาสนวิหารแม่พระแห่งปวงเทวา  นกพิราบ 2 ตัวทำรังบนมือของรูปปั้นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี    นักบุญฟรังซิสเคยเทศน์ให้ฝูงนกพิราบฟังถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกมัน
 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แม่พระประจักษ์ที่ยูเครน


"ความสุขจงมีแก่ผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างไร้ตำหนิและผู้ที่ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเป็นเจ้า"
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ต.ค. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          พวกลูกได้รับพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ในการถูกเรียกให้มามีชีวิตใหม่โดยผ่านทางสาส์นที่แม่ให้แก่ลูก ลูกน้อยทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน   เป็นเวลาและเป็นการเรียกให้กลับใจสำหรับลูกและสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนาให้มากยิ่งขึ้นและเปิดหัวใจของลูกแก่องค์พระบุตรของแม่ พระเยซูเจ้า แม่อยู่กับพวกลูกและแม่รักลูกทุกคน แม่ขออวยพรพวกลูกด้วยความรักของแม่
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ต.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ขอให้พวกลูกจงมีความกล้าหาญและอย่าได้เบื่อหน่าย   เพราะแม้แต่ความดีเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นเครื่องหมายของความรักที่เล็กที่สุด ก็สามารถพิชิตความชั่วที่มองเห็นอยู่ทั่วไปซึ่งยิ่งทียิ่งมีมากขึ้น  
ลูกทั้งหลายของแม่ จงฟังคำของแม่เพื่อที่ความดีจะได้มีชัยชนะ เพื่อที่ลูกจะได้รู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่  
นี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการที่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงโอบกอดลูกไว้ พระองค์ผู้ทรงรักวิญญาณ พระองค์ผู้ทรงประทานพระองค์เองแก่ลูกและยังทรงประทานพระองค์เองอยู่เสมอในศีลมหาสนิท พระองค์ผู้ทรงมีพระวาจาทรงชีวิตนิรันดร  
การมารู้จักความรักของพระองค์ การมาติดตามรอยพระบาทของพระองค์ นั่นหมายถึงความมั่งคั่งด้วยชีวิตฝ่ายจิต ความมั่งคั่งนี้ให้ความรู้สึกที่ดี ทำให้เห็นความรักและความดีงามในทุกหนแห่ง  
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ลูกทั้งหลายของแม่ จงเป็นดั่งรังสีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งมีความอบอุ่นจากความรักขององค์พระบุตรของแม่ และจงให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่อยู่รอบๆลูก   
ลูกทั้งหลาย โลกต้องการอัครสาวกแห่งความรัก โลกต้องการคำภาวนาจำนวนมาก แต่ต้องเป็นคำภาวนาที่ออกมาจากหัวใจและวิญญาณ มิใช่ออกมาจากเพียงริมฝีปากเท่านั้น     
ลูกทั้งหลาย จงปรารถนาที่จะดำรงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ แต่ลูกต้องเป็นด้วยความถ่อมตน ความถ่อมตนจะยอมให้องค์พระบุตรช่วยลูกให้เป็นเช่นนั้นได้ ซึ่งองค์พระบุตรทรงปรารถนาจะช่วยลูกอยู่แล้ว    
ลูกทั้งหลาย คำภาวนาของลูก คำพูด ความคิดและการกระทำของลูก ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่เปิดหรือปิดประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์สำหรับลูก    
องค์พระบุตรของแม่ทรงแสดงหนทางแก่ลูกและทรงประทานความหวังแก่ลูก และแม่คอยปลอบประโลมให้กำลังใจแก่ลูก ก็เพราะ แม่ได้มาเพื่อที่จะรับรู้ความเจ็บปวด แต่แม่มีความเชื่อและความหวัง เวลานี้แม่ได้รับรางวัลแห่งชีวิตในอาณาจักรขององค์พระบุตรของแม่แล้ว    
เพราะฉะนั้น จงฟังคำของแม่  จงกล้าหาญและอย่าได้เบื่อหน่าย   

ขอขอบใจพวกลูก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมซีนอดการประชุมซีนอดของพระสังฆราชทั่วโลกที่วาติกันครั้งนี้จะถกปัญหาสำคัญเกี่ยวกับเยาวชน  พระสังฆราชย้ำถึงความสำคัญของครอบครัวที่มีต่อเยาวชนในการเสริมสร้างความเชื่อที่มั่นคง

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เกาหลีเหนือเชิญพระสันตะปาปาพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับมูน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภรรยา คิม จุง-ซุค ที่วาติกันเมื่อวันพฤหัสที่ 18 ต.ค. 2018  และมูนได้นำสารจากนายคิม จอง อุน แห่งเกาหลีเหนือ เชิญพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเกาหลีเหนือด้วย  นายมูนและภรรยาเป็นคาทอลิกทั้งคู่
พระสังฆราชแห่งเกาหลีใต้พูดว่า การเสด็จเยือนเกาหลีเหนือของพระสันตะปาปาจะช่วยให้เกิดสันติภาพขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี


      และเราคงยังไม่ลืมว่า  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2017 มีการอัญเชิญพระรูปแม่พระแห่งฟาติมามาที่เขตปลอดทหารชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การอัญเชิญพระรูปแม่พระแห่งฟาติมานี้จัดขึ้นในโอกาศครบ 100 ปีของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา 
       ในวันที่ 27 เม.ย. 2018 ได้มีการเจรจาระหว่างคิม จอง อิน ผู้นำเกาหลีเหนือ กับ นาย มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้  เป็นเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี

       ในพิธีได้มีการหันพระรูปไปยังเกาหลีเหนือ  เหมือนแม่พระจะทรงอวยพระพรให้เกิดสันติภาพขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี 

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อารักขเทวดา


วิญญาณช่างยิ่งใหญ่เพียงไร เพราะตั้งแต่เกิด,แต่ละคนก็มีเทวดามาคอยเฝ้าอารักขาแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระหรรษทานพิเศษสำหรับบางคนที่มีเพื่อทุกคน

แต่ละคนมีสถานภาพและหน้าที่ของตนซึ่งไม่สามารถทำแทนกันได้ แต่ทุกคนก็สามารถบรรลุถึงชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งนั้น โดยอาศัยความตั้งใจดีของตนเอง

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สวดภาวนาเสมอ

เมื่อเราเริ่มต้นของวันในการสวดภาวนา เราเติมจิตใจของเราด้วยปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อุทาหรณ์จาก สามก๊ก


พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จะมีประโยชน์อะไรต่อมนุษย์ หากเขาจะได้ทั้งโลกมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่จะต้องมาเสียวิญญาณไป”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นักบุญองค์อุปถัมภ์ร่วมของยุโรป


ทวีปยุโรปมีนักบุญองค์อุปถัมภ์หกองค์ จึงเรียกว่านักบุญองค์อุปถัมภ์ร่วม
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลสำรวจเรื่องชาวมุสลิมในอังกฤษ

การสำรวจของอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้ และ ICM poll ได้ ลงในหนังสือนิตยสารไทม์ Times แสดงให้เห็นว่า
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 1 ใน 5 คนไม่เคยเข้าไปในบ้านของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเลย
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 39 % ทั้งผู้ชายและผู้หญิงบอกว่า ผู้หญิงควรเชื่อฟังสามีของเธอเสมอ
ชาวมุสลิมที่เป็นชาวอังกฤษ 31 % สนับสนุนสิทธิของผู้ชายให้เป็นใหญ่กว่าภรรยา
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 52 % ไม่เชื่อว่าพฤติกรรมการรักร่วมเพศควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ชาวมุสลิมในอังกฤษ 23 % สนับสนุนให้ใช้กฎชาเรียของอิสลามมากกว่าการใช้กฏหมายที่ออกโดยรัฐสภา
นาย Trevor Phillips อดีตหัวหน้าสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันแห่งบิรเทน (EHRC) ได้เขียนลงในนิตยสารไทม์ว่า “เมื่อก่อนความคิดเห็นของอังกฤษเสรีนิยมคิดกันว่า ชาวมุสลิมก็เหมือนปุถุชนคนทั่วไป...ชาวอังกฤษคิดว่าชาวมุสลิมทุกคนก็เหมือนกับ Mo Farah นักกรีฑาหญิงที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ แต่จากผลการสำรวจในเรื่องชาวมุสลิมในอังกฤษครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่ามันไม่เหมือนกับความคิดเห็นเดิมอีกต่อไป”

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คำสอนของพระบิดา

ศัตรูจะไม่สามารถเข้าไปในวิญญาณ  นอกจากจิตใจอิสระของเขาเลือกที่จะยอมให้พวกมันเข้ามา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระศาสนจักรฝ่ายจิต

"ท่านคือศิลา บนศีลานี้เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา และประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรนี้ได้"

>>>อ่านต่อ
 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วาจาถึงพระสงฆ์ท่านหนึ่ง

จะเป็นเวลาแห่งการพิพากษาและการชำระล้าง  บาปจะต้องถูกเรียกว่าบาป  ซาตานจะถูกกระชากหน้ากากของมัน 
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปูตินเยี่ยมชุมชนเมืองพระสงฆ์นักบวชแห่ง Valaam


รัสเซีย ในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนรัสเซียในสมัยคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าศาสนาเป็นสิ่งต้องห้าม  เวลานี้รัฐบาลรัสเซียส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาหลักของประเทศคือ คริสต์ศาสนารัสเซียออร์โธดอกซ์   ประธานาธิบดีปูตินเองได้ไปเยี่ยมชุมชนเมือง Valaam ในวันฉลองนักบุญ Saints Sergius and Herman ซึ่งมีโบสถ์พระเยซูเจ้าทรงจำแลงพระกาย เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์และอาราม และเป็นการแสวงบุญด้วย ชุมชนเมือง Valaam นี้เป็นชุมชนเมืองของพระสงฆ์นักบวช และได้ชื่อว่าเป็น เอธอสทางตอนเหนือ (เอธอส เป็นชุมชนเมืองพระสงฆ์และนักบวชอยู่ในกรีซ) ในเมืองนี้มีแต่พระสงฆ์และนักบวชอาศัยอยู่   ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ในเมืองมีสาธารณูปโภค โรงงาน ของตนเอง ในประวัติศาสตร์ 700 ปีเมืองนี้เคยถูกทำลายถึงสี่ครั้ง แต่พระธาตุของนักบุญทั้งสองยังคงอยู่เพราะถูกเก็บซ่อนเอาไว้จากผู้ที่มาทำลาย

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มหัศจรรย์ธรรมชาติ


ความสวยงามของธรรมชาติ ภาพที่เห็นคือภาพมุมสูงถ่ายจากโดรนบริเวณ Ogden Valley อยู่ทางตอนเหนือของรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ต้นไม้เริ่มมีสีสันให้เห็นในฤดูนี้ ช่างสวยงามหาที่ไหนได้ยากยิ่ง

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระบบการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4,400 แห่ง ปิดตัวไปแล้ว 500-600 มหาวิทยาลัย และ อีก 10 ปีข้างหน้าจะปิดลงอีก 50%
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ความผูกพันแม่เด็กทารกตายตอนคลอดลูก ทางบ้านได้บริจาคหัวใจแม่เด็กให้ผู้ชายใส่ยืดสีดำ ลองดูปฏิกิริยาของเด็กเมื่อชายคนนั้นอุ้มเด็
 

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประสบการณ์ฝ่ายจิตของพระสงฆ์ท่านหนึ่ง


           เรื่องอื้อฉาวของพระสงฆ์ในอเมริกาและยุโรปในช่วงเวลานี้เป็นข่าวใหญ่ และเป็นที่กระทบกระเทือนจิตใจของคริศตชนจำนวนมาก
ในปี 2007 พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงเริ่มต้นตรัสในหัวใจของพระสงฆ์นักบวชเบเนดิกตินท่านหนึ่งซึ่ง.....
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อิมมาคูลี อิลบากิซา และคุณพ่อลีออน เปอร์เรียรา

“ทุกเวลาแม้เวลาที่สั้นๆซึ่งความรักขาดหายไป ทุกความเห็นที่ไม่มีความเมตตา ทุกความคิดที่ไม่ซื่อสัตย์....ทุกสิ่งนี้จะถูกจดจำนับไว้....”
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มาบริหารนิ้วมือกัน


การขยับนิ้วมือทำทุกวันอย่างน้อยครั้งละสามนาทีจะทำให้แข็งแรงไม่ปวดบ่าไหลแขนแข็งแรง เป็นความรู้ของจีนมีมานานกว่าพันปีแล้ว ทำตามในวีดีโอแค่วันละ10นาที จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่เริ่มอุดตันตั้งแต่อายุ40 พื้นตัวคืนมา (ยิ่งอายุมากก็ยิ่งตันมาก)ทำให้ร่างกายดีขึ้นครับลองทำดูจะไม่เป็นอัลไซเม่อร์

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ภาษานก


ชาวตุรกีที่อยู่ห่างไกลบนภูเขา ใช้การผิวปากเพื่อสื่อสารกันเรียกว่า “ภาษานก”มันสามารถได้ยินไกลเป็นไมล์ เป็นภาษาที่ใช้กันมากว่า 500 ปี มีคำศัพท์เฉพาะตัวมากกว่า 250 คำ ปัจจุบันมีคนที่สามารถแปลเสียงผิวปากนี้ได้อยู่ราว 1หมื่นคน จึงได้มีการส่งเสริมการใช้ภาษานี้ให้กว้างขวาง โดยจัดเป็นเทศกาลประจำปีและสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียน ในปี 2017 UNESCOประกาศให้เป็น "มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้"