พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 19 มี.ค.. 2023 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด

           ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินผ่านไป พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่ง บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ใครทำบาป ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “มิใช่ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาทำบาป แต่เขาเป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้กิจการของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา” ตราบใดที่ยังเป็นกลางวันอยู่เราทั้งหลายต้องทำกิจการของผู้ที่ทรงส่งเรามา แต่เมื่อกลางคืนมาถึง ก็ไม่มีใครทำงานได้ ตราบที่เรายังอยู่ในโลก เราเป็นแสงสว่างส่องโลก
           เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงถ่มพระเขฬะลงบนพื้นผสมกับดิน ป้ายตาคนตาบอด แล้วตรัสกับเขาว่า “จงไปล้างตาที่สระสิโลอัมเถิด” “สิโลอัม” หมายความว่า “ถูกส่งไป” คนตาบอดจึงไปล้างตา แล้วกลับมามองเห็น เพื่อนบ้านและคนที่เคยเห็นเขาเป็นขอทานมาก่อน พูดว่า “คนนี้เป็นคนที่เคยนั่งขอทานอยู่มิใช่หรือ” บางคนพูดว่า “ใช่แล้ว” บางคนพูดว่า “ไม่ใช่ แต่เป็นคนอื่นที่คล้ายคลึงกัน” แต่คนที่เคยตาบอดพูดว่า “ใช่แล้ว เป็นฉันเอง” คนเหล่านั้นจึงถามเขาว่า “ตาของท่านหายบอดได้อย่างไร’” เขาตอบว่า “คนที่ชื่อเยซูทำโคลนป้ายตาของฉัน และบอกฉันว่า “จงไปล้างตาที่สระสิโลอัมเถิด” ฉันจึงไปล้าง พอล้างแล้ว ก็มองเห็น” พวกนั้นถามว่า “เวลานี้คนนั้นอยู่ที่ไหน” เขาตอบว่า “ฉันไม่รู้”
           คนเหล่านั้นจึงพาคนที่เคยตาบอดไปหาชาวฟาริสี วันที่พระเยซูเจ้าทรงถ่มพระเขฬะผสมดินและทรงรักษาตาของคนตาบอดนั้นเป็นวันสับบาโต ชาวฟาริสีได้ถามเขาอีกว่า “เขามองเห็นได้อย่างไร” เขาจึงตอบว่า “คนนั้นเอาโคลนป้ายตาของฉัน ฉันไปล้างตาแล้วก็มองเห็น” ชาวฟาริสีบางคนพูดว่า “คนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า เขาไม่ถือวันสับบาโต” แต่บางคนแย้งว่า “คนบาปจะทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างนี้ได้อย่างไร” ชาวฟาริสีเหล่านั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงถามคนที่เคยตาบอดอีกว่า “ท่านล่ะ ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับคนนั้น ที่เขาทำให้ตาของท่านกลับมองเห็น” เขาตอบว่า ”คนนั้นเป็นประกาศก” แต่ชาวยิวไม่ยอมเชื่อว่าชายคนนี้เคยตาบอดแล้วกลับมองเห็น จึงเรียกบิดามารดาของเขามา แล้วถามว่า
           “คนนี้เป็นลูกของท่าน ซึ่งท่านบอกว่าเกิดมาตาบอดใช่หรือไม่ บัดนี้ เขากลับมองเห็นได้อย่างไร” บิดามารดาตอบว่า “เรารู้ว่าคนนี้เป็นลูกของเรา และเกิดมาตาบอด แต่เราไม่รู้ว่า บัดนี้ เขามองเห็นได้อย่างไร หรือใครรักษาตาของเขา เราก็ไม่รู้ ท่านจงถามเขาเองเถิดเขาโตพอจะตอบเองได้แล้ว” บิดามารดาตอบเช่นนี้ก็เพราะกลัวชาวยิว ซึ่งตกลงกันแล้วว่า ใครยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้าจะถูกขับออกจากศาลาธรรม บิดามารดาของเขาจึงตอบว่า “เขาโตแล้ว ท่านจงถามเขาเองเถิด” ชาวยิวเรียกคนที่เคยตาบอดมาอีก บอกเขาว่า “จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด พวกเรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนบาป” คนที่เคยตาบอดแย้งว่า “เขาเป็นคนบาปหรือไม่ ฉันไม่รู้ ฉันรู้อย่างเดียวว่า ฉันเคยตาบอด และบัดนี้มองเห็นแล้ว” พวกนั้นถามอีกว่า “เขาทำอะไรกับท่าน เขารักษาตาของท่านอย่างไร” คนที่เคยตาบอดตอบว่า “ฉันบอกท่านแล้ว แต่ท่านไม่ฟัง ทำไมท่านต้องการฟังอีกเล่า ท่านต้องการเป็นศิษย์ของเขาด้วยกระมัง” พวกนั้นจึงด่าเขาว่า “ท่านสิ เป็นศิษย์ของเขา ส่วนเราเป็นศิษย์ของโมเสส พวกเรารู้ว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสส แต่เยซูคนนี้ เราไม่รู้ว่าเขามาจากไหน” คนที่เคยตาบอดจึงพูดว่า “แปลกจริงท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าเขามาจากไหน แต่เขาได้รักษาตาของฉันให้กลับมองเห็น เราทั้งหลายรู้ว่า พระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาป แต่ทรงฟังผู้ที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติตามพระประสงค์เท่านั้น แต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยได้ยินเลยว่ามีใครรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้หายได้ ถ้าเขาไม่ได้มาจากพระเจ้า เขาก็คงจะทำอะไรไม่ได้” คนเหล่านั้นตอบว่า “ท่านเกิดมาในบาปทั้งตัว แล้วยังกล้ามาสั่งสอนพวกเราอีกหรือ” แล้วจึงขับไล่เขาออกไป
           พระเยซูเจ้าทรงได้ยินว่าชาวฟาริสีขับไล่คนที่ตาบอดออกไปจากศาลาธรรม เมื่อทรงพบเขา จึงตรัสถามว่า “ท่านเชื่อในบุตรแห่งมนุษย์หรือ” เขาทูลถามว่า “บุตรแห่งมนุษย์คือใคร พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะได้เชื่อในพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านได้เห็นแล้ว เป็นผู้ที่กำลังพูดอยู่กับท่านนี้แหละ” เขาจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า” แล้วกราบลงนมัสการพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสว่า เรามาในโลกนี้เพื่อพิพากษา คนที่มองไม่เห็นจะได้มองเห็น ส่วนคนที่มองเห็นจะกลายเป็นคนตาบอด ชาวฟาริสีบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นได้ยินพระวาจาเหล่านี้ จึงทูลถามพระองค์ว่า “พวกเราก็ตาบอดด้วยใช่ไหม” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า ถ้าท่านทั้งหลายตาบอดท่านก็ไม่มีบาป แต่ท่านกล่าวว่า “เรามองเห็น” บาปของท่านจึงยังคงอยู่
(ยอห์น 4:5-42)
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักบุญมากาเร็ต มารีย์ ช่วยเหลือวิญญาณพระสงฆ์


สาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของความทุกข์ของเขาก็คือเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความหมายของความทุกข์


โดยการผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนี้,เพื่อเริ่มต้นกระแสเรียกนักบวชของเธอ,เธอได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของความทุกข์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สาส์นพระกุมารเยซู วันที่ เมษายน 2022


หากท่านทำตามความปรารถนาของเรา,ทำตามคำพูดของเรา,การพิพากษาอาจผ่านท่านไปเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับนีนะเวห์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


'ตามที่นักปราชญ์ของพระศาสนจักรกล่าวไว้ สำหรับบาปหนักทุกประการ,มนุษย์ผู้ทำบาปจำเป็นต้องรับโทษเป็นเวลาเจ็ดปีในโลกนี้,หรือเป็นเวลาที่เทียบเท่ากันในไฟชำระ เหตุผลก็คือบาปหนักทุกประการเป็นความผิดต่อพระพรเจ็ดประการของพระจิตเจ้า แต่การทำกิจใช้โทษบาปนั้นไม่ได้ระบุไว้เป็นการตายตัว พระคริสต์จึงทรงประสงค์จะคงอยู่ในอียิปต์เป็นเวลาเจ็ดปี โดยทรงประทับอยู่ในที่คับแคบ เพื่อแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นการอยู่ในที่แคบแห่งการสำนึกผิดเป็นเวลาเจ็ดปี 
หลังจากนั้น,มนุษย์ผู้นั้นก็เป็นอิสระจากโทษที่กำหนดไว้'  

- นักบุญวินเซนต์ เฟอร์เรอร์ ,บทเทศน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระรูปแม่พระอุ้มพระกุมารที่สูงที่สุดในนางาซากิ


โอยามัตสึตั้งชื่อรูปแกะสลักไม้ของเขาว่า “พระแม่มารีย์คันนอนแห่งปราสาทฮาระ”( “St. Mary Kannon of Hara Castle,”)
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 ต.ค.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          องค์พระผู้สูงสุดทรงอนุญาตให้แม่มาอยู่กับพวกลูก,และให้เป็นความยินดีของพวกลูกและเป็นหนทางในความหวัง,เพราะมนุษยชาติได้ตัดสินใจเลือกความตาย นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งแม่มาเพื่อสั่งสอนพวกลูกว่า หากปราศจากพระเจ้า,ลูกจะไม่มีอนาคต  
          ลูกน้อยทั้งหลาย,จงเป็นเครื่องมือแห่งความรักสำหรับทุกคนที่ยังไม่มารู้จักพระเจ้าแห่งความรัก 
         จงเป็นพยานแห่งความเชื่อที่เปี่ยมด้วยความยินดีของลูกและอย่าสูญเสียความหวังในการเปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์ แม่จะอยู่กับพวกลูกและอวยพรพวกลูกด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เฮอร์ในไบเบิลคือใคร


เฮอร์มาจากเผ่ายูดาห์และเขามาเพื่อช่วยโมเสสในการต่อสู้กับอามาเลข
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/2


คุณธรรมทั่วไปคือ ความอ่อนโยน,ความพอประมาณ,ความสุภาพเรียบร้อย,และความถ่อมตน เป็นคุณธรรมที่เราควรแต่งแต้มสีสันให้กับทุกสิ่งที่เราทำ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอชุบชีวิตเด็กชาย


มันเป็นเดือนพฤษภาคมของปี 1925, มาเรียมีลูกน้อยที่ป่วยตั้งแต่เกิด มาเรียเป็นห่วงลูกมาก อันที่จริง หลังจากไปพบแพทย์,เธอได้รับแจ้งว่าลูกของเธอมีอาการป่วยที่ซับซ้อนมาก ไม่มีความหวังสำหรับทารก อาการของเด็กไม่สามารถฟื้นตัวได้ มาเรียตัดสินใจขึ้นรถไฟไปซานจิโอวานนี โรตอนโด เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของ Puglia (พื้นที่ยากจนทางตอนใต้ของอิตาลี) แต่เธอเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อปีโอ,พระสงฆ์ที่มีรอยแผลเหมือนพระเยซู,ผู้ทำอัศจรรย์รักษาผู้คนจากโรค,และให้ความหวังแก่ผู้สิ้นหวัง เธอออกเดินทางทันที แต่ในระหว่างการเดินทางทารกได้เสียชีวิต! เธอเฝ้าดูแลร่างเล็กๆของลูกทั้งคืน แล้ววางลูกลงในกระเป๋าเดินทางแล้วปิดกระเป๋า วันรุ่งขึ้นเธอ,มาถึงอารามของ San Giovanni Rotondo เธอไม่มีความหวัง แต่เธอไม่ได้สูญเสียความเชื่อของเธอ เย็นวันนั้นเธอได้พบกับคุณพ่อปีโอ เธออยู่ในแถวรอการฟังสารภาพบาป และเธอถือกระเป๋าเดินทางที่มีร่างของลูกชายในมือ ลูกชายของเธอเสียชีวิตไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อเธอมาถึงเบื้องหน้าคุณพ่อปีโอ,เธอคุกเข่า,ร้องไห้และขอความช่วยเหลือจากท่าน คุณพ่อปีโอมองเธออย่างตั้งใจ แม่เปิดกระเป๋าเดินทางออกและแสดงศพของทารกให้คุณพ่อปีโอดู คุณพ่อปีโอตกใจมากกับความเศร้าโศกของผู้เป็นมารดา ท่านนำร่างเล็กของทารกมาอุ้มและวางมือของท่านบนหัวของเด็กชาย แล้วท่านก็สวดภาวนา,แหงนหน้าสู่สวรรค์ ชั่วครู่หนึ่ง,ทารกที่น่าสงสารก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของเท้าและแขน...ทารกดูเหมือนเพิ่งตื่นหลังจากหลับไปยาวนาน คุณพ่อปีโอพูดกับแม่ของเด็กว่า: “คุณแม่,ร้องไห้ทำไม? ลูกชายของคุณกำลังหลับอยู่!” เสียงโห่ร้องยินดีของมารดาและเสียงโห่ร้องจากฝูงชนดังก้องไปทั่วโบสถ์ ทุกคนต่างพูดถึงอัศจรรย์นี้!  
 
#Catholic4Life 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความอดทนภายในต่อผู้อื่น


นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน 

เราเป็นเหมือนหินที่ต้องสกัดและแกะสลักก่อนนำมาใช้ในอาคาร ผู้คนที่พระเจ้าทรงให้มาอยู่ล้อมรอบเรานั้น,เป็นเหมือนช่างฝีมือที่พระองค์นำมาไว้ที่นั่นเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราด้วยการทำงานและสิ่วของพวกเขาที่กระทบใส่เรา 
บางคนจะสกัดเราด้วยคำพูด - บอกเราในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยิน 
บางคนสกัดเราด้วยการกระทำ - ทำกับเราในสิ่งที่เราไม่อยากทน 
บางคนสกัดเราด้วยอารมณ์ของพวกเขา - ด้วยตัวตนของเขา...ในการกระทำของพวกเขา ทำให้เรารำคาญและเบื่อหน่าย 
อาทิเช่นบางคนพูดเร็ว,บางคนพูดช้า,บางคนพูดเสียงดังมากและบางคนพูดเบาจนคุณแทบไม่ได้ยิน สิ่งเหล่านี้บางอย่างอาจทำให้เรารำคาญมาก 
นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนกล่าวต่อไปว่า: และคนอื่นๆสกัดเราด้วยความคิดของพวกเขา - ด้วยการไม่เคารพหรือรู้สึกรักเรา 
ท่านนักบุญแนะนำว่า: ในสถานการณ์เหล่านี้ เราควรยอมรับความอัปยศและความรำคาญด้วยความอดทนภายใน


วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สาส์นของพระเยซูเจ้าประทานแก่ลุซ เดอ มาเรีย


พระจันทร์สีเลือดในอดีตและที่ลูกจะได้เห็นอีกครั้ง,เป็นเงาล่วงหน้าของความทุกข์เข็ญอันหนักหนาสาหัสที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในช่วงเวลาที่สุดยอดนี้
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


ยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันถูกครอบครองโดยซาตานและจะถูกครอบครองมากขึ้นในอนาคต ความขัดแย้งกับนรกนี้มนุษย์ไม่อาจเอาชนะได้,แม้แต่คนที่ฉลาดที่สุด มีเพียงพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลผู้เดียวเท่านั้น,ผู้ทรงได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าให้สามารถได้รับชัยชนะเหนือซาตาน อย่างไรก็ตาม,พระนางมารีย์,พระมารดาของพระเจ้าผู้ทรงได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์,ทรงประสงค์จะได้รับความร่วมมือจากเรา พระนางทรงแสวงหาวิญญาณที่จะอุทิศตนทั้งครบให้กับพระนาง,พวกเขาจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระนาง เครื่องมือในการปราบซาตานและเป็นผู้แพร่กระจายอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก”  

นักบุญแม็กซิมิเลียน โคลเบ 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้า(3)


ข้าแต่พระเจ้า,โปรดทรงรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากความใจแคบ,โปรดให้ข้าพเจ้าใจกว้างในความคิด,ในคำพูด,ในการกระทำ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้า(2)


พระเยซูเจ้าข้า,ขอพระองค์ทรงทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้ามั่นคง,ไม่คลอนแคลน,และพากเพียร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความเชื่อของพระศาสนจักรกำลังถูกทดสอบ


การเปลี่ยนแปลงหลักคำสอนทางศีลธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกจะเกิดขึ้นโดยผ่านการประชุมไซนอดและนั่นจะทำให้เกิดความแตกแยก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ที่ฟาติมา


หนังสือพิมพ์ของโปรตุเกส Ilustração Portuguesa,ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 1917 แสดงรูปภาพของประชาชนที่ไปรวมกันที่ฟาติมาในวันที่ 13 ตุลาคม 1917,ประชาชนกำลังแหงนหน้าดูอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ในระหว่างการประจักษ์มาของแม่พระแก่เด็กสามคนแห่งฟาติมา ประมาณว่ามีประชาชนประมาณ 70,000 คนในวันนั้น
ประมาณเที่ยงวัน ประชาชนมารวมกันที่โควาดาอีเรีย เด็กสามคนมาถึงแล้ว
ทันใดนั้นลูซีอาก็ร้องขึ้นว่า "เงียบ,เงียบ, แม่พระกำลังมา" เพราะเธอเห็นแสงสว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าเหนือต้นโอ๊ค ประชาขนต่างเงียบกริบ ลูซีอาถามแม่พระว่า "ท่านต้องการอะไรคะ?" แม่พระตรัสตอบ "แม่อยากบอกลูกว่า แม่ต้องการให้สร้างโบสถ์น้อยขึ้นที่นี่เพื่อเป็นเกียรติแด่แม่ แม่คือแม่พระแห่งสายประคำ  จงสวดสายประคำทุกวัน สงคราม(โลกครั้งที่1)กำลังสิ้นสุดลง และทหารจะได้กลับบ้านในไม่ช้า"........
แล้วแม่พระทรงกางพระหัตถ์ออก มีแสงรัศมีเจิดจ้าส่องออกมารอบๆซึ่งเชื่อมโยงกันแสงจากดวงอาทิตย์
ลูซีอาตะโกนว่า "ดูที่ดวงอาทิตย์"
แม่พระทรงหายไป เด็กๆได้เห็นภาพของพระธรรมล้ำลึกของสายประคำภาคชื่นชมยินดี,มหาทรมาน,และพระสิริรุ่งโรจน์ ลูซีอาเห็นทั้งสามภาคนี้ แต่ฟรังซิสโกและยาชินทาเห็นเพียงภาคแรก
นักบุญโยเซฟประจักษ์มาอยู่ข้างดวงอาทิตย์พร้อมทั้งพระกุมารเยซูและแม่พระแห่งสายประคำ นักบุญโยเซฟอวยพรประชาชนด้วยเครื่องหมายกางเขน และพระกุมารก็ทรงกระทำด้วย
ในที่สุดแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลประจักษ์มาพร้อมทั้งพระกุมารเยซู
ขณะที่ภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่ ประชาชนได้เห็นอัศจรรย์แห่งดวงอาทิตย์ ฝนยังคงตกอยู่ระหว่างที่มีการประจักษ์
เมื่อลูซีอาร้องว่า "ดูที่ดวงอาทิตย์" ประชาชนยืนขึ้น จ้องมองท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ส่องแสงรัศมีกระจายออกโดยรอบ ดวงอาทิตย์เหมือนเป็นจานสีเงิน แล้วก็เริ่มเต้น หมุนติ้วเหมือนลูกบอลแห่งไฟ หยุดในบางครั้ง และเริ่มหมุนอีก ส่งรังสีไปโดยรอบและเปลี่ยนสี สีส่องกระทบกับต้นไม้และทุกสิ่งทำให้สิ่งเหล่านั้นมีสีตามไปด้วย ต่อมาดวงอาทิตย์ก็หยุดหมุนและกระตุกและตกลงมาเป็นทางซิกแซกมายังฝูงขน
ประชาชนมีความกลัวเป็นอย่างมาก,คิดว่านี่เป็นอวสานของโลกแล้ว,ต่างคุกเข่าลง,ร้องไห้และสวดภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าให้ทรงเมตตาต่อพวกเขา
ในที่สุดดวงอาทิตย์ก็หยุดและกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของมัน
ประชาชนสังเกตุว่าเสื้อผ้าที่เปียกของพวกเขาแห่งสนิท
อัศจรรย์เห็นได้แม้แต่ในบริเวณที่อยู่ห่างไกลไป ถึง 25 ไมล์ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


วิญญาณหัวเราะเยาะตัวเองเมื่อนึกถึงเวลาที่วิญญาณคิดถึงเงิน,และปรารถนาจะครอบครองมัน แม้ว่าในเรื่องนี้,ดิฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าดิฉันไม่เคยต้องสารภาพความผิดเช่นนั้น มันเป็นความผิดพอแล้วที่จะคิดถึงแต่เรื่องเงินเท่านั้น ถ้าหาก,ดิฉันสามารถใช้เงินซื้อพระพรต่างๆที่ฉันมีได้ ฉันควรจะใช้เงินให้มาก แต่ปรากฏชัดว่าพระพรเหล่านี้ได้มาจากการละทิ้งสิ่งสารพัด มีอะไรที่สามารถหาได้ด้วยเงินที่เราปรารถนา? มันเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่ยั่งยืนหรือ? แล้วทำไมเราถึงปรารถนามัน? มันให้แต่ความสุขสบายที่น่าสลดใจซึ่งต้องจ่ายไปมาก! บ่อยครั้งมันนำนรกมาสู่เรา,ไฟนิรันดร,และความทุกข์ทรมานไม่รู้จบ โอ้,  
 
ถ้ามนุษย์ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์,โลกจะสงบสุขสักเพียงไร!โดยไม่ต้องต่อรอง! มนุษย์ทุกคนจะเป็นมิตรกันสักเพียงไร,ถ้าไม่คำนึงถึงเกียรติและเงินทอง! ดิฉันเชื่อว่ามันจะเยียวยาทุกสิ่ง 
นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู  
 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักบุญเกมม่ากับการประจญเรื่องทางโลก


การประจญล่อลวงของเธอต่อความไร้สาระและสิ่งทางโลกนั้นแข็งแกร่งและยากต่อการต้านทาน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปีศาจสอนเราเกี่ยวกับการสวดภาวนา


เมื่อเราสวดภาวนา,เราควรมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยคำของบทสวดนั้นและสวดภาวนาอย่างครุ่นคิดและไตร่ตรอง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความทุกข์โศกเศร้าของแม่พระ


ขอให้ความทุกข์ของแม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขาและในความคิดของพวกเขาเสมอ!”
>>>อ่านต่อ


ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่หนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระศาสนจักรจะมีเพียงหนึ่งเดียว?

[DON VALENTIN] 
THIS DAY IN GARABANDAL HISTORY : OCTOBER 1, 1961:
 
"พระแม่มารีย์ทรงบอกฉันถึงเรื่องหนึ่ง...ซึ่งสำคัญกว่าทุกอย่างที่ดอน วาเลนติน[DON VALENTIN] ได้เขียนมาจนถึงตอนนี้" 
ในวันอาทิตย์แรกของ "เดือนแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์"(ตุลาคม) คอนชิตา,เมื่อสิ้นสุดการอยู่ในภวังค์ของเวลากลางคืน,ได้บอกกับดอน วาเลนตินว่าเธอเพิ่งได้รับรู้บางอย่างจากพระแม่มารีย์ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆที่ผู้อภิบาลแห่งการาบันดาลสามารถจดบันทึกได้จนถึงขณะนี้ นั่นคือ,เป็นเรื่องที่เกือบจะแน่นอนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโปรเตสแตนต์หรือแองกลิกันในอนาคต ตามที่คอนชิตาบอกกับ Placido Ruiloba ในเวลานั้นว่า: "ทำไมคุณถึงวิพากษ์วิจารณ์พวกโปรเตสแตนต์ล่ะ,ในไม่ช้าเราจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง (หรือ "เป็นหนึ่งเดียวกัน" - comunes)" . พระแม่มารีย์จะค่อยๆเปิดเผยแก่ผู้เห็นแม่พระถึงอนาคตเกี่ยวกับ "เหตุการณ์ใหญ่ของพระศาสนจักร" นั่นคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ของคริสตชนทุกคน,ในที่สุดก็จะสำเร็จ นั่นคือ "การกลับมารวมกันของคริสตจักรทุกนิกาย" ในพระศาสนจักรคาทอลิก,อันเป็นพระศาสนจักรของพระคริสต์! เป็นความจริง,พระนางทรงเริ่มเปิดเผยเรื่องนี้แล้ว,ซึ่งอาจมีคนระลึกได้จากการเสียชีวิตของ Padre Luis ที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 1961 กับคนอื่นๆที่นั่น มันจะเป็นเหมือนกับการได้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างและจะมีประสบการณ์ของอนาคตทั่วโลก AVISO ? [เหตุการณ์การเตือน] 
คัดมาจากหนังสือ 'Garabandal', J. Serre, หน้า 105-106 
นี่จะทำให้พระวาจาในพระวรสารของยอห์น 10:16 สำเร็จไป “เรายังมีแกะอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในคอกนี้ เราจะนำพวกเขามาและพวกเขาจะฟังเสียงของเรา ดังนั้นจะมีแกะฝูงเดียว และนายชุมพาบาลแต่เพียงผู้เดียว”

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประสูติของพระเยซูเจ้า


“เมื่อผู้นั้น (พระเยซู) ประสูติจากเธอ(พระนางพรหมจารีย์) มีแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนตอนที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักบุญเทเรซากับนักโทษประหาร


มอบช่วงเวลาที่ยากลำบากและความทุกข์ของคุณให้กับพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆของคุณทุกคน
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจกับสายประคำ


เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำ ซึ่งกำลังมีการรณรงค์ให้สวดสายประคำครบ 1 ล้านสาย
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความคิดในแง่บวกเกี่ยวกับความทุกข์ในไฟชำระ


นักบุญออกัสตินกล่าวว่า"เมื่อเรามีความรัก,เราไม่มีความทุกข์ หรือถ้าเรามีความทุกข์,เราก็รักความทุกข์นั้น" เมื่อความรักของพระเจ้าเข้าครอบครองจิตใจแล้ว ความทุกข์ทั้งหมดก็เปลี่ยนรูปและเปลี่ยนสภาพไปในลักษณะที่ความขมขื่นทั้งหมดแปรเปลี่ยนเป็นความหวาน  
 
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ผู้แนะนำฝ่ายวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์,มีทัศนะในแง่บวกเกี่ยวกับเรื่องไฟชำระท่านคิดว่าไฟชำระนำมาซึ่งการปลอบโยนมากกว่าความหวาดหวั่นหรือความหวาดกลัว วิญญาณในไฟชำระมีความแน่ใจในความรอดของพวกเขาอย่างแน่นอน และความหวังนี้เติมเต็มพวกเขาด้วยสันติสุขและความปีติยินดีในระดับสูง แม้จะมีความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรง พวกเขาก็เห็นชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ในไฟชำระเนื่องจากพระหรรษทานของพระเจ้า และพวกเขายังเห็นอย่างชัดเจนด้วยว่าการถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์นั้นหมายถึงอะไร เราซึ่งเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอซึ่งถูกพันธนาการด้วยเนื้อหนังและเลือดไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์หมายถึงอะไร แต่ไม่เป็นเช่นนั้นกับวิญญาณที่น่าสงสารในไฟชำระ พวกเขามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นถึงล้านเท่าว่าการสูญเสียพระเจ้าไปชั่วนิรันดร์หมายถึงอะไร วิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ถ่อมตน พวกเขายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ พวกเขาชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจและด้วยความรัก พวกเขาไม่บ่นหรือต่อว่า พวกเขารักพระเจ้ามากกว่าตัวเอง
 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565