พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ราชินีราเนีย แห่งจอร์แดน


ราชินีราเนีย แห่งจอร์แดน ประณามกลุ่ม ISIS ว่าทำให้โลกอาหรับ”กลับไปสู่ยุคมืด”....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประจักษ์ที่ ลิทมาโนวา

การประจักษ์ที่ ลิทมาโนวา Litmanova ในประเทศสโลวาเกีย ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 1990 – 6 ส.ค. 1995  เป็นการประจักษ์ของแม่พระที่พระศาสนจักรรับรองแล้ว....อ่านต่อ 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สาส์นแม่พระวันที่ 2 - 25 พ.ย. 2014

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย  
ในวันนี้ แม่กำลังเรียกพวกลูกในหนทางพิเศษให้สวดภาวนา  จงสวดภาวนาเถิด  ลูกน้อยทั้งหลาย  เพื่อที่ลูกจะมีความเข้าใจว่าลูกเป็นใครและลูกจำเป็นจะต้องไปยังที่ใด  จงเป็นผู้นำข่าวดีและเป็นประชากรแห่งความหวัง  จงรักทุกคนที่ปราศจากความรัก  ลูกน้อยทั้งหลาย  ลูกจะเป็นทุกสิ่งและจะประสพผลสำเร็จในทุกสิ่ง  ถ้าเพียงแต่ลูกสวดภาวนาและเปิดใจให้แก่น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า – พระผู้ทรงปรารถนาจะนำทางลูกไปสู่ชีวิตนิรันดร  แม่จะอยู่กับลูกและคอยช่วยเหลือลูกในแต่ละวันเบื้องเฉพาะพระพักตร์ขององค์พระบุตรเยซู
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่มาอยู่กับลูกพร้อมด้วยพระพรขององค์พระบุตรของแม่ ลูกผู้ซึ่งรักแม่และพยายามติดตามแม่
แม่ยังปรารถนาที่จะอยู่กับบรรดาลูกทั้งหลายซึ่งยังไม่ยอมรับแม่ด้วย
สำหรับพวกลูกทุกคน แม่เปิดหัวใจของแม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและอวยพรลูกด้วยมือของแม่

แม่คือแม่ที่เข้าใจลูก
แม่อยู่ในชีวิตของลูกและอยู่ในความทุกข์และความยินดีของลูก
ลูกผู้ซึ่งมีชีวิตในความเจ็บปวดจะเข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์ของแม่ที่ได้รับอันเนื่องมาจากบรรดาลูกเหล่านั้นของแม่ที่ไม่ยอมให้แสงขององค์พระบุตรของแม่ส่องสว่างในพวกเขา บรรดาลูกเหล่านั้นกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดมิด
เพราะเหตุนี้แม่จึงต้องการพวกลูก – ลูกซึ่งได้รับการส่องสว่างโดยแสงและเข้าใจความจริงแล้ว
แม่กำลังเรียกพวกลูกให้เทิดทูนบูชาองค์พระบุตรของแม่ เพื่อที่วิญญาณของลูกจะได้เติบโตและเข้าถึงความจริงของชีวิตฝ่ายจิต
อัครสาวกทั้งหลายของแม่ แล้วพวกลูกจะสามารถช่วยเหลือแม่ได้
การช่วยเหลือแม่หมายถึง ให้สวดภาวนาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยังไม่มารู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่
ในการสวดภาวนาสำหรับพวกเขา ลูกกำลังแสดงให้องค์พระบุตรทราบว่าลูกรักพระองค์และกำลังติดตามพระองค์
องค์พระบุตรทรงสัญญากับแม่ว่า ความชั่วจะไม่มีวันได้รับชัยชนะ ก็เพราะ พวกลูก – วิญญาณที่ชอบธรรม มาอยู่ที่นี่ ; คือบรรดาลูกที่พยายามสวดภาวนาด้วยหัวใจ ลูกผู้ได้มอบถวายความเจ็บปวดและความทุกข์แด่องค์พระบุตรของแม่ ; ลูกผู้เข้าใจว่าชีวิตนี้สั้นเพียงแค่ชั่วพริบตา ; ลูกผู้ใฝ่หาอาณาจักรสวรรค์
สิ่งทั้งหลายนี้ทำให้ลูกเป็นอัครสาวกของแม่และนำพวกลูกมาสู่ชัยชนะแห่งดวงทหัยนิรมลของแม่
เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลายของแม่ จงชำระหัวใจของลูกให้บริสุทธิ์และเทิดทูนองค์พระบุตรของแม่เถิด
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บุญราศีคาโรลินา คอสกา


บุญราศีคาโรลินา คอสกา เป็นเยาวชนสตรีชาวโปแลนด์  เธอได้รับประกาศให้เป็นบุญราศีพรหมจารีย์ จากทางพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  เธอเสียชีวิตเนื่องจากปฏิเสธและขัดขืนความพยายามของทหารรัสเซียที่จะข่มขืนเธอ  หลังจากเธอเสียชีวิต ประชาชนชาวโปแลนด์ในเมืองของเธอก็ให้ความเคารพนับถือเธอทันที  ได้มีการยื่นเรื่องเพื่อประกาศให้เธอเป็นนักบุญในปี 1965  เธอได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีโดยพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ในปี 1987  คาโรลินา ได้รับการยกย่องให้เป็น มาเรีย กอเรียตตี แห่งโปแลนด์

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑ์วาติกัน 3Dบริษัท . Sharmill Films ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วาติกัน ได้ผลิตภาพยนตร์ในระบบความคมชัดสูง Ultra HD 4K/3D เป็นระบบ 3 มิติ  ถ่ายทำในพิพิทภัณฑ์วาติกันและอาสนวิหารซิสทิน  เพื่อแสดงผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมที่ได้รวบรวมไว้ออกเผยแพร่แก่ภายนอก  อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สาธารณรัฐเช็ค ชับไล่แม่ชีสาธารณรัฐเช็ค สมัยที่ถูกปกครองโดยคอมมิวนิสต์ปี 1950  รัฐบาลได้ขับไล่บรรดาซิสเตอร์ออกจากคอนแวนต์และให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อ Bila Voda  ซิสเตอร์ต้องอยู่ที่นี่นานหลายสิบปีภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดจากทหาร  พวกท่านต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างลับๆ  ยี่สิบห้าปีผ่านไป  หลังจากการปฏิวัติล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์  หมู่บ้านนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ของบรรดาซิสเตอร์เหล่านี้

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แม่ร้องเพลงกล่อมลูกลูกของเธอป่วยเป็นมะเร็ง  หมอบอกว่าควรทำเคมีบำบัด  แต่เธอปฏิเสธ  เธอร้องเพลงกล่อมลูกด้วยความหวงว่าจะมีปาฏิหารย์เกิดขึ้นทำให้ลูกของเธอหายป่วย

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสันตปาปาเรียกร้องให้มีอิสรภาพทางศาสนาวันที่ 12 พ.ย. พระสันตะปาปาตรัสประณามความรุนแรงต่อนักเรียน 43 คนที่ถูกกลุ่มค้ายาเสพติดลักพาตัวและฆ่าทิ้ง  พระองค์ยังประณามความรุนแรงที่กระทำต่อคริสตชนในหลายประเทศ  และทรงเรียกร้องให้มีอิสรภาพทางศาสนา

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระรูปแม่พระในอิสราเอลร้องไห้

">
 
พระรูปแม่พระที่อยู่ในครอบครัว Khoury ในภาคเหนือของอิสราเอล ได้หลั่งน้ำตาออกมา 

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับศีลมหาสนิทด้วยมือ


ในพิธีมิสซาของพระสันตปาปาฟรังซิส พระสงฆ์ไม่อนุญาติให้รับศีลด้วยมือ  แต่ส่งศีลให้ในปากของผู้รับเท่านั้น
นี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ  เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง  ครั้งหนึ่งผมรู้สึกลังเลใจว่าจะรับศีลด้วยปากต่อไปดีหรือไม่ เพราะมีคนทักท้วงและคนที่ทักท้วงก็คือคนในครอบครัวนั่นแหละครับ  ในมิสซาวันเสาร์ผมจึงอธิษฐานต่อพระเยซูเจ้าว่า  ขอให้พระองค์แสดงให้ผมรู้ว่าผมควรจะรับศีลด้วยปากต่อไปหรือไม่?  ถ้าพระองค์ให้ผมรับศีลด้วยมือ  ผมก็จะทำตาม  ในวันรุ่งขึ้นในมิสซาวันอาทิตย์  ผมมีเหตุให้ต้องไปนั่งที่โต๊ะแถวหน้าสุด  โดยปกติผมจะนั่งที่บริเวณกลางวัด  ดังนั้นผมจึงได้เห็นเต็มตา  เมื่อพระสงฆ์ส่งศีลลงในมือของเด็กคนหนึ่ง  แผ่นศีลเกิดหลุดร่วงหล่นลงพื้น  นี่เป็นครั้งที่สามที่ผมเห็นแผ่นศีลร่วงหล่นลงพื้น  สำหรับสองครั้งแรกที่ผมเห็นแผ่นศีลหล่นลงพื้นนั้น  ทำให้ผมมีความรู้สึกว่า  พระเยซูเจ้าต้องการให้เรารับศีลด้วยปาก  มากกว่ารับศีลด้วยมือ  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พระองค์  ตั้งแต่บัดนั้นผมจึงรับศีลด้วยปากมาโดยตลอดครับ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมภารปาน


เรียบเรียงจาก ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาวอรสา ชาวจีน แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ที่เขียนโดยบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต
อุดมศานต์ ปีที่ 93
....อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วัดเพลง

 
ชื่อนี้มีที่มาจาก ประเพณีของชาววัดเพลง คือคนที่นี่ชอบเล่นเพลง ทั้งเพลงกล่อมเด็ก เพลงเรือ เพลงปรบไก่ จนได้ชื่อของอำเภอว่า "วัดเพลง"
.....อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เกร็ดประวัติวัดคอนเซปชั่น

วัดคอนเซ็ปชั่นมีวัตถุอันล้ำค่าอยู่สิ่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านต่างเคารพบูชาและหวงแหนอย่างที่สุด.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การยกรูปหล่อนักบุญมาร์ตินรถเครนยกรูปนักบุญมาร์ตินออกจากวิหารในเมืองตูร์ Basilica in Tours  ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2014  รูปนี้หนัก 2.4 ตัน สูง 4 เมตร  รูปหล่อนี้ติดตั้งมานานและมีความทรุดโทรมจนอาจล้มลงมาได้

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อัศจรรย์ไม้กางเขน (ตอนที่ 5)

ขณะที่ผมกำลังสวดภาวนาหน้าไม้กางเขน พระองค์ทรงมองผมด้วยความรักเป็นเวลาเกือบหนึ่งนาที...อ่านต่อ