พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ราชินีราเนีย แห่งจอร์แดน


ราชินีราเนีย แห่งจอร์แดน ประณามกลุ่ม ISIS ว่าทำให้โลกอาหรับ”กลับไปสู่ยุคมืด”....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประจักษ์ที่ ลิทมาโนวา

การประจักษ์ที่ ลิทมาโนวา Litmanova ในประเทศสโลวาเกีย ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 1990 – 6 ส.ค. 1995  เป็นการประจักษ์ของแม่พระที่พระศาสนจักรรับรองแล้ว....อ่านต่อ 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สาส์นแม่พระวันที่ 2 - 25 พ.ย. 2014

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย  
ในวันนี้ แม่กำลังเรียกพวกลูกในหนทางพิเศษให้สวดภาวนา  จงสวดภาวนาเถิด  ลูกน้อยทั้งหลาย  เพื่อที่ลูกจะมีความเข้าใจว่าลูกเป็นใครและลูกจำเป็นจะต้องไปยังที่ใด  จงเป็นผู้นำข่าวดีและเป็นประชากรแห่งความหวัง  จงรักทุกคนที่ปราศจากความรัก  ลูกน้อยทั้งหลาย  ลูกจะเป็นทุกสิ่งและจะประสพผลสำเร็จในทุกสิ่ง  ถ้าเพียงแต่ลูกสวดภาวนาและเปิดใจให้แก่น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า – พระผู้ทรงปรารถนาจะนำทางลูกไปสู่ชีวิตนิรันดร  แม่จะอยู่กับลูกและคอยช่วยเหลือลูกในแต่ละวันเบื้องเฉพาะพระพักตร์ขององค์พระบุตรเยซู
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่มาอยู่กับลูกพร้อมด้วยพระพรขององค์พระบุตรของแม่ ลูกผู้ซึ่งรักแม่และพยายามติดตามแม่
แม่ยังปรารถนาที่จะอยู่กับบรรดาลูกทั้งหลายซึ่งยังไม่ยอมรับแม่ด้วย
สำหรับพวกลูกทุกคน แม่เปิดหัวใจของแม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและอวยพรลูกด้วยมือของแม่

แม่คือแม่ที่เข้าใจลูก
แม่อยู่ในชีวิตของลูกและอยู่ในความทุกข์และความยินดีของลูก
ลูกผู้ซึ่งมีชีวิตในความเจ็บปวดจะเข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์ของแม่ที่ได้รับอันเนื่องมาจากบรรดาลูกเหล่านั้นของแม่ที่ไม่ยอมให้แสงขององค์พระบุตรของแม่ส่องสว่างในพวกเขา บรรดาลูกเหล่านั้นกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดมิด
เพราะเหตุนี้แม่จึงต้องการพวกลูก – ลูกซึ่งได้รับการส่องสว่างโดยแสงและเข้าใจความจริงแล้ว
แม่กำลังเรียกพวกลูกให้เทิดทูนบูชาองค์พระบุตรของแม่ เพื่อที่วิญญาณของลูกจะได้เติบโตและเข้าถึงความจริงของชีวิตฝ่ายจิต
อัครสาวกทั้งหลายของแม่ แล้วพวกลูกจะสามารถช่วยเหลือแม่ได้
การช่วยเหลือแม่หมายถึง ให้สวดภาวนาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยังไม่มารู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่
ในการสวดภาวนาสำหรับพวกเขา ลูกกำลังแสดงให้องค์พระบุตรทราบว่าลูกรักพระองค์และกำลังติดตามพระองค์
องค์พระบุตรทรงสัญญากับแม่ว่า ความชั่วจะไม่มีวันได้รับชัยชนะ ก็เพราะ พวกลูก – วิญญาณที่ชอบธรรม มาอยู่ที่นี่ ; คือบรรดาลูกที่พยายามสวดภาวนาด้วยหัวใจ ลูกผู้ได้มอบถวายความเจ็บปวดและความทุกข์แด่องค์พระบุตรของแม่ ; ลูกผู้เข้าใจว่าชีวิตนี้สั้นเพียงแค่ชั่วพริบตา ; ลูกผู้ใฝ่หาอาณาจักรสวรรค์
สิ่งทั้งหลายนี้ทำให้ลูกเป็นอัครสาวกของแม่และนำพวกลูกมาสู่ชัยชนะแห่งดวงทหัยนิรมลของแม่
เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลายของแม่ จงชำระหัวใจของลูกให้บริสุทธิ์และเทิดทูนองค์พระบุตรของแม่เถิด
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บุญราศีคาโรลินา คอสกา


บุญราศีคาโรลินา คอสกา เป็นเยาวชนสตรีชาวโปแลนด์  เธอได้รับประกาศให้เป็นบุญราศีพรหมจารีย์ จากทางพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  เธอเสียชีวิตเนื่องจากปฏิเสธและขัดขืนความพยายามของทหารรัสเซียที่จะข่มขืนเธอ  หลังจากเธอเสียชีวิต ประชาชนชาวโปแลนด์ในเมืองของเธอก็ให้ความเคารพนับถือเธอทันที  ได้มีการยื่นเรื่องเพื่อประกาศให้เธอเป็นนักบุญในปี 1965  เธอได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีโดยพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ในปี 1987  คาโรลินา ได้รับการยกย่องให้เป็น มาเรีย กอเรียตตี แห่งโปแลนด์

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑ์วาติกัน 3Dบริษัท . Sharmill Films ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วาติกัน ได้ผลิตภาพยนตร์ในระบบความคมชัดสูง Ultra HD 4K/3D เป็นระบบ 3 มิติ  ถ่ายทำในพิพิทภัณฑ์วาติกันและอาสนวิหารซิสทิน  เพื่อแสดงผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมที่ได้รวบรวมไว้ออกเผยแพร่แก่ภายนอก  อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สาธารณรัฐเช็ค ชับไล่แม่ชีสาธารณรัฐเช็ค สมัยที่ถูกปกครองโดยคอมมิวนิสต์ปี 1950  รัฐบาลได้ขับไล่บรรดาซิสเตอร์ออกจากคอนแวนต์และให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อ Bila Voda  ซิสเตอร์ต้องอยู่ที่นี่นานหลายสิบปีภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดจากทหาร  พวกท่านต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างลับๆ  ยี่สิบห้าปีผ่านไป  หลังจากการปฏิวัติล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์  หมู่บ้านนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ของบรรดาซิสเตอร์เหล่านี้

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แม่ร้องเพลงกล่อมลูกลูกของเธอป่วยเป็นมะเร็ง  หมอบอกว่าควรทำเคมีบำบัด  แต่เธอปฏิเสธ  เธอร้องเพลงกล่อมลูกด้วยความหวงว่าจะมีปาฏิหารย์เกิดขึ้นทำให้ลูกของเธอหายป่วย

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสันตปาปาเรียกร้องให้มีอิสรภาพทางศาสนาวันที่ 12 พ.ย. พระสันตะปาปาตรัสประณามความรุนแรงต่อนักเรียน 43 คนที่ถูกกลุ่มค้ายาเสพติดลักพาตัวและฆ่าทิ้ง  พระองค์ยังประณามความรุนแรงที่กระทำต่อคริสตชนในหลายประเทศ  และทรงเรียกร้องให้มีอิสรภาพทางศาสนา

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระรูปแม่พระในอิสราเอลร้องไห้

">
 
พระรูปแม่พระที่อยู่ในครอบครัว Khoury ในภาคเหนือของอิสราเอล ได้หลั่งน้ำตาออกมา 

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับศีลมหาสนิทด้วยมือ


ในพิธีมิสซาของพระสันตปาปาฟรังซิส พระสงฆ์ไม่อนุญาติให้รับศีลด้วยมือ  แต่ส่งศีลให้ในปากของผู้รับเท่านั้น
นี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ  เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง  ครั้งหนึ่งผมรู้สึกลังเลใจว่าจะรับศีลด้วยปากต่อไปดีหรือไม่ เพราะมีคนทักท้วงและคนที่ทักท้วงก็คือคนในครอบครัวนั่นแหละครับ  ในมิสซาวันเสาร์ผมจึงอธิษฐานต่อพระเยซูเจ้าว่า  ขอให้พระองค์แสดงให้ผมรู้ว่าผมควรจะรับศีลด้วยปากต่อไปหรือไม่?  ถ้าพระองค์ให้ผมรับศีลด้วยมือ  ผมก็จะทำตาม  ในวันรุ่งขึ้นในมิสซาวันอาทิตย์  ผมมีเหตุให้ต้องไปนั่งที่โต๊ะแถวหน้าสุด  โดยปกติผมจะนั่งที่บริเวณกลางวัด  ดังนั้นผมจึงได้เห็นเต็มตา  เมื่อพระสงฆ์ส่งศีลลงในมือของเด็กคนหนึ่ง  แผ่นศีลเกิดหลุดร่วงหล่นลงพื้น  นี่เป็นครั้งที่สามที่ผมเห็นแผ่นศีลร่วงหล่นลงพื้น  สำหรับสองครั้งแรกที่ผมเห็นแผ่นศีลหล่นลงพื้นนั้น  ทำให้ผมมีความรู้สึกว่า  พระเยซูเจ้าต้องการให้เรารับศีลด้วยปาก  มากกว่ารับศีลด้วยมือ  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พระองค์  ตั้งแต่บัดนั้นผมจึงรับศีลด้วยปากมาโดยตลอดครับ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมภารปาน


เรียบเรียงจาก ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาวอรสา ชาวจีน แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส ที่เขียนโดยบาทหลวงโรแบรต์ โกสเต
อุดมศานต์ ปีที่ 93
....อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วัดเพลง

 
ชื่อนี้มีที่มาจาก ประเพณีของชาววัดเพลง คือคนที่นี่ชอบเล่นเพลง ทั้งเพลงกล่อมเด็ก เพลงเรือ เพลงปรบไก่ จนได้ชื่อของอำเภอว่า "วัดเพลง"
.....อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เกร็ดประวัติวัดคอนเซปชั่น

วัดคอนเซ็ปชั่นมีวัตถุอันล้ำค่าอยู่สิ่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านต่างเคารพบูชาและหวงแหนอย่างที่สุด.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การยกรูปหล่อนักบุญมาร์ตินรถเครนยกรูปนักบุญมาร์ตินออกจากวิหารในเมืองตูร์ Basilica in Tours  ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2014  รูปนี้หนัก 2.4 ตัน สูง 4 เมตร  รูปหล่อนี้ติดตั้งมานานและมีความทรุดโทรมจนอาจล้มลงมาได้

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อัศจรรย์ไม้กางเขน (ตอนที่ 5)

ขณะที่ผมกำลังสวดภาวนาหน้าไม้กางเขน พระองค์ทรงมองผมด้วยความรักเป็นเวลาเกือบหนึ่งนาที...อ่านต่อ