พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

สุขสันต์ปัสกาแด่ทุกท่าน

 

 

พระเยซูคริสต์ ทรงพลีชีวิต เพื่อเราทั้งหลาย

ทรงรับความตาย บนกางเขนไม้  เป็นเครื่องบูชา

ความรักพระองค์ ยิ่งใหญ่เหลือล้น สุดพ้นพรรณา


โลกที่มืดมน จึงพ้นอันตราย เจิดจ้าเฉิดฉาย ฉับพลันสว่างไสว

ปีศาจปราชัย  นรกหวั่นไหว  มิอาจต้านได้  สะท้านสะเทือน

หมู่ผู้ชอบธรรม ผู้รับเลือกสรร เข้าอยู่สวรรค์  มิเปลี่ยนแปรผัน สุขสันต์ตลอดกาล


พระเยซูคริสต์ พิชิตความตาย แล้วในวันนี้

ทรงฟื้นชีวี  สถิตย์ ณ ที่  เบื้องขวาพระบิดา

ชาวเรายินดี สุขเกษมเปรมปรีด์ เปล่งเสียงโมทนา

ทรงพระเจริญ น้อมเกล้าสรรเสริญ  ทรงธรรมล้ำเลิศ  ทูนเทิดนิรันดร์********************** 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

พระเยซูบนไม้กางเขน


พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและถูกตรึงบนไม้กางเขน แม้เวลาที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนพระองค์ก็ยังแสดงความรักต่อมนุษย์
1. เมื่ออยู่บนไม้กางเขน,พระองค์ตรัสกับพระบิดาว่า "พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่พวกเขาเถิด เพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร" 
2. พระเยซูทรงประทานพระแม่มารีย์ให้เป็นมารดาของมนุษย์ทุกคน "คุณแม่ นี่คือลูกของคุณแม่" เพื่อที่พระแม่มารีย์จะได้ช่วยเหลือพวกเรา ให้ได้รับความรอด
3. พระเยซูทรงอภัยบาปให้แก่นักโทษที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์,เมื่อนักโทษผู้นั้นกลับใจ พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ในวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์" 
4. เมื่อพระเยซูตรัสว่า "พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า เหตุไฉนจึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า" พระเยซูกำลังพูดกับพระบิดาแทนมนุษย์ทุกคน พระองค์วอนขอต่อพระบิดา ขออย่าทรงทอดทิ้งมนุษย์เลย 
ไม่มีใครอีกแล้วที่รักมนุษย์มากเท่ากับพระเยซูเจ้า พระองค์ยอมสละละทิ้งพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์และมารับทรมานและความตายบนไม้กางเขนเพื่อพวกเรา เพื่อที่มนุษย์จะได้รับความรอด และอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราจะไม่รักพระเยซูเจ้าบ้างเลยหรือ? 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่เม็กซิโก


 
อัศจรรย์ศีลมหาสนิท เกิดในโบสถ์ ที่ติฮัวนา ซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของเม็กซิโก

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

การล้างเท้าอัครสาวก


เรื่องราวการที่พระเยซูทรงล้างเท้าอัครสาวกทั้ง12 คน รวมทั้งยูดาส ผู้ที่ทรยศต่อพระองค์ด้วย มีห้าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในการล้างเท้าอัครสาวกตามที่พระวรสารนักบุญยอห์น 13:4-6 บรรยายไว้ 1. พระเยซูทรงลุกขึ้นจากที่นั่งของพระองค์ 2. ทรงถอดเสื้อคลุมนอกออกแล้ววางไว้ 3. ทรงนำผ้าเช็ดตัวมาพันรอบสะเอวของพระองค์ 4. ทรงคุกเข่าลงที่เท้าของอัครสาวกและใช้น้ำล้างเท้าพวกเขา 5. หลังจากล้างเท้าแล้วทรงใช้ผ้าเช็ดเท้าพวกเขา ดังนั้นสิ่งสกปรกที่ติดเท้าของอัครสาวกก็ติดอยู่กับพระองค์ด้วย นี่คือสิ่งที่นักบุญยอห์นได้บรรยายเหตุการณ์นี้ไว้ 
ขณะที่ทรงอยู่ในสวรรค์,พระเยซูทรงกระทำสิ่งเหล่านี้เช่นกัน ก่อนที่จะทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเยซูทรงประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ของพระองค์ แล้วทรงวางพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ไว้ที่สรวงสวรรค์นั้น  ทรงลงมาบ้งเกิดเป็นมนุษย์โดยคลุมพระองค์ด้วยเนื้อหนังของมนุษย์ ทรงลงมายังโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งการไถ่กู้มนุษยชาติ พระองค์ทรงล้างเท้าของเราแต่ละคนและทรงรับบาปของเราไว้คือสิ่งสกปรกของเรา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

สาส์นแม่พระ 25 มี.ค. 2024

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2024
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน,ขอให้สวดภาวนาพร้อมกับแม่เพื่อให้ความดีชนะในตัวลูกและรอบๆตัวลูก 
          ลูกน้อยทั้งหลาย,ในวิธีที่พิเศษ,จงสวดภาวนาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าบนหนทางแห่งไม้กางเขน จงนำมนุษยชาติที่กำลังเร่ร่อนไปโดยปราศจากพระเจ้าและปราศจากความรักของพระองค์ใส่ลงไปในคำภาวนาของลูกด้วย 
          จงสวดภาวนา,จงเป็นแสงสว่าง,และจงเป็นพยานแก่ทุกคนที่ลูกพบ ลูกน้อยทั้งหลาย,เพื่อที่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาจะได้มีพระเมตตาโดยผ่านทางลูก    
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่           
            

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

วิธีที่ดีที่สุดในการมีความถ่อมตน


โดยนักบุญ อานาโตลี(St.Anatoly) 
"นั่นคือการยอมรับในความเจ็บปวดทุกอย่างอย่างอดทน,ซึ่งจะทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจที่เย่อหยิ่งของท่าน จงยอมรับอย่างอดทนในทุกสิ่งแล้วท่านจะไม่เพียงมีสันติสุขในตนเองเท่านั้น,ท่านยังให้สันติสุขแก่ผู้อื่นด้วย แต่ทันทีที่ท่านเริ่มต้นหมดความอดทน,ท่านจะสูญเสียสันติสุขของท่านและตามมาด้วยความรอดของท่าน จงเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนและพูดน้อย,แล้วท่านจะเป็นที่รักของทุกคน แต่เมื่อแสดงอารมณ์ออกมา,ก็เหมือนกับการเปิดประตู แล้วสุนัขและแมวก็วิ่งผ่านประตู และทิ้งปฏิกูลของพวกมันไว้ "

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ที่มีจิตสัมผัสไว


ผู้ที่มีจิตสัมผัสไวอย่างแท้จริงต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ "พระพร" ของพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

พระเยซูและงูทองสัมฤทธิ์


โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

คำเตือนของคุณพ่อบอสโก2

 
การตายมีสองวิธี: ตายโดยไม่คาดคิดหรือตายอย่างกะทันหัน ความตายเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อบุคคลหนึ่งไม่ได้เตรียมตัวไว้ มันกระทันหันเมื่อมันโจมตีโดยไม่ได้เตือนล่วงหน้าผู้ที่พร้อมสำหรับมัน เราไม่ควรกังวลเกี่ยวกับความตายอย่างกะทันหัน แต่ขอให้พระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความตายโดยไม่ได้เตรียมตัว ลูกทั้งหลายของพ่อ, ตอนนี้ลูกพร้อมหรือยังเมื่อความตายมาถึง? พ่อหวังว่าพวกลูกส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น น่าเสียดายที่มีเพียงไม่กี่คนที่ไม่ตระหนัก,เพราะพวกเขาทำบาปหนัก ถ้าเพียงแต่พวกเขาได้เห็นปีศาจร้ายอยู่ข้างหลังของพวกเขา พวกเขาก็คงจะหวาดกลัว พ่ออยากจะเตือนพวกเขามาระยะหนึ่งแล้ว,แต่พ่อยังรอและหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พ่อจะรออีกไม่กี่วันเท่านั้น,แล้วพ่อจะบอกพวกเขา เด็กน้อยที่น่าสงสาร! ลูกที่รักของพ่อเอ๋ย,ปีศาจเดินไปมาในหมู่พวกลูก, และพ่อเห็นมัน มันแสวงหาและพยายามจะกลืนกินลูก มันติดตามลูกและพยายามจะทำให้ลูกสะดุดหกล้ม แต่มีสตรีที่สวยงามยืนเคียงข้างลูก,ยื่นมือออกมาเพื่อประคองลูก ลูกจะไม่ล้มถ้าลูกจับมือพระนางไว้ ลูกๆที่รัก, ปีศาจร้ายนั่นก็คือมาร สตรีที่สวยงามคือพระแม่มารีย์ 
ที่มา: Don Bosco Horror of Sin 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้เป็นศิษย์พระคริสต์


“อย่าปล่อยให้ถ้อยคำนี้รบกวนจิตใจของท่าน จงพิจารณาคู่กันไปกับคำพูดที่ฟังยากยิ่งกว่าของพระเยซูที่ตรัสในอีกเวลาหนึ่งว่า 
“ผู้ใดที่ไม่เกลียดบิดา,มารดา,บุตร,และแม้แต่ชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลูกา 14:26) โปรดสังเกตว่าพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงสอนเราให้รักศัตรู พระองค์มิได้ทรงประสงค์ให้เราเกลียดหรือละทิ้งผู้ที่เรารักที่สุดอย่างแท้จริง แต่ถ้าเรารักศัตรูของเราได้,ก็ย่อมสอดคล้องกับเหตุผลด้วยที่เราต้องรักบิดา,มารดาและญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด... แต่ตราบใดที่บิดา,มารดา,หรือลูกชายหรือพี่ชายของเรากลายเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในหนทางของพระเจ้าแล้ว,เราก็ไม่ควรอยู่ร่วมกับการล่อลวงนั้น จงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่าทางเนื้อหนัง นี่คือความหมายของพระวาจานี้ของพระเยซู” 
ที่มา - นักบุญคลีเมนต์แห่งอเล็กซานเดรีย ,.( Salvation of the Rich Man 22.13): 

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

สาส์นแม่พระในวันเกิดของมีรยานา

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 18 มี.ค. 2024
ลูกที่รักทั้งหลาย
          โดยความรักอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้า,แม่จึงมาอยู่กับลูก นั่นเป็นสาเหตุที่แม่เรียกพวกลูกเยี่ยงมารดาให้มาเชื่อในความรัก ความรักซึ่งผูกพันกับองค์พระบุตรของแม่ 
           ด้วยความรัก,ลูกจะช่วยเหลือผู้อื่นให้เปิดหัวใจของพวกเขาให้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่และมารักพระองค์ 
           ลูกทั้งหลายของแม่,ความรักทำให้องค์พระบุตรของแม่ส่องสว่างหัวใจของลูกด้วยพระหรรษทานของพระองค์,เพื่อให้เติบโตในตัวลูกและประทานสันติสุขแก่ลูก 
             ลูกทั้งหลายของแม่,ถ้าลูกดำเนินชีวิตในความรัก,ถ้าลูกดำเนินชีวิตในองค์พระบุตรของแม่,ลูกจะมีสันติสุขและลูกจะมีความสุข 
           ในความรักคือชัยชนะ     
          ขอบคุณ

แม่พระไม่ได้ประจักษ์ทุกวันแก่มีรยานาแล้ว แต่จะทรงประจักษ์ในวันคล้ายวันเกิดของเธอทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม