พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์หรือนักบวช

"เพื่อจะรู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้ใดมาเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชหรือไม่นั้น
อย่าคิดว่าพระองค์จะต้องลงมาตรัสแก่เราด้วยพระองค์เอง
หรือจะทรงส่งเทวดาจากสวรรค์มาแจ้งให้เราทราบ
และไม่จำเป็นที่ต้องให้พระสงฆ์สิบหรือสิบสององค์ตรวจสอบให้รู้แน่ชัดว่าเป็นกระแสเรียกจริงหรือไม่.
แต่สิ่งที่จำเป็นคือบุคคลนั้นต้องตอบสนองในทันทีที่รู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจ
และต้องพยายามบ่มเพาะให้มันเจริญเติบโตขึ้นโดยไม่ย่อท้อแม้ว่าความรู้สึกนั้นจะเย็นชาลงหรือมีอุปสรรค
ถ้าคนใดปฏิบัติตามดังที่กล่าวนี้แล้ว พระเป็นเจ้าจะทรงกระทำให้ทุกสิ่งสำเร็จไปเพื่อให้เป็นพระเกียรติแด่พระองค์เอง
และถึงแม้เรายังไม่ใส่ใจมากนักในตอนเริ่มแรกที่รู้สึกถึงแรงบันดาลใจและลังเลอยู่
พระเป็นเจ้าก็ยังทรงมีวิธีอีกหลายวิธีที่จะเรียกผู้รับใช้ของพระองค์"
- St. Francis De Sales

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คุณค่ามหาศาลของการร่วมพิธีมิสซา


โดยอาศัยมิสซาทุกมิสซานี้ ท่านจะได้รับการลดหย่อนสำหรับโทษชั่วคราวในไฟชำระจากบาปที่ท่านได้กระทำ
 >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คำพูดสุดท้ายก่อนตายของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเป็นเจ้า

เราคือการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต.ผู้ที่เชื่อในเรา ถึงแม้จะตายไปแล้ว แต่ก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่..
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระวันที่ 2+25 ก.ค.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          พระเจ้าทรงขอให้แม่มานำทางพวกลูกให้ไปหาพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพละกำลังของลูก ด้วยเหตุนี้แม่จึงขอให้ให้ลูกสวดภาวนาต่อพระองค์และไว้วางใจในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของลูกจากความชั่วร้ายทุกชนิดที่แฝงตัวและชักนำวิญญาณให้อยู่ห่างไกลจากพระหรรษทานและความยินดีซึ่งเป็นสิ่งที่พวกลูกทุกคนถูกเรียกให้มารับ ลูกน้อยทั้งหลาย, จงดำเนินชีวิตในสวรรค์ ณ.ที่แห่งนี้บนโลกเถิด เพื่อที่ลูกจะได้รับสิ่งดีๆ และพระบัญญัติของพระเจ้าจะได้ส่องแสงสว่างแก่หนทางของลูก แม่อยู่กับลูกและแม่รักลูกทุกคนด้วยความรักเยี่ยงมารดาเสมอ
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่เป็นแม่ของพวกลูกทุกคน เพราะฉะนั้น จงอย่ากลัว เพราะแม่ได้ยินคำภาวนาทุกคำของลูก  แม่รู้ว่าลูกกำลังแสวงหาแม่และด้วยเหตุนี้แม่จึงสวดวิงวอนต่อองค์พระบุตรเพื่อพวกลูก  องค์พระบุตรของแม่ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาสวรรค์และพระจิตเจ้า – พระผู้บรรเทา – องค์พระบุตรทรงนำวิญญาณไปสู่พระอาณาจักรที่พระองค์เสด็จมา  อาณาจักรแห่งสันติและแสงสว่าง 
ลูกทั้งหลายของแม่ พวกลูกได้รับอิสรภาพที่จะเลือก  แต่แม่ในฐานะมารดา  แม่ขออ้อนวอนพวกลูกให้ใช้อิสรภาพด้วยการเลือกความดี  พวกลูกซึ่งวิญญาณบริสุทธิ์และซื่อสามารถเข้าใจได้  ถึงแม้ว่าบางครั้งพวกลูกจะไม่เข้าใจพระวาจาก็ตาม  แต่ภายในส่วนลึกของจิตใจลูกรู้สึกได้ว่าอะไรคือความจริง 
ลูกทั้งหลายของแม่ จงอย่าสูญเสียความจริงและชีวิตที่แท้จริงเพียงเพื่อไปติดตามสิ่งที่เป็นความหลงผิด  ด้วยชีวิตที่ดำรงในความจริง อาณาจักรสวรรค์จะเข้ามาสู่หัวใจของลูก  และนั่นคืออาณาจักรแห่งสันติ , ความรัก , และความปรองดอง  แล้วนั้น ลูกทั้งหลายของแม่  จะไม่มีความเห็นแก่ตัวที่ทำให้พวกลูกอยู่ห่างไกลจากองค์พระบุตรของแม่  จะมีแต่ความรักและความเข้าใจต่อเพื่อนบ้านของลูก  เพราะ , จงจำไว้ว่า , การสวดภาวนาคือการรักผู้อื่น รักเพื่อนบ้านของลูก และมอบตัวลูกเองแก่พวกเขาด้วยเช่นกัน  จงรักและให้ในองค์พระบุตรของแม่  แล้วพระองค์จะทรงทำงานในตัวลูกและเพื่อลูก 
ลูกทั้งหลายของแม่  จงคิดถึงองค์พระบุตรของแม่โดยไม่หยุดหย่อนและรักพระองค์อย่างมากล้นจนสุดประมาณ  แล้วลูกจะมีชีวิตที่แท้จริง  และนั่นเพื่อชีวิตนิรันดร
 
ขอขอบใจพวกลูก  ผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่  

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระสันตะปาปาเปโตรที่ 2

พระสันตะปาปาองค์ต่อมาไม่มีพระองค์ใดเคยใช้พระนามว่า "เปโตร" อีกเลย และเป็นที่เล็งเห็นได้ว่า จะไม่มีพระสันตะปาปาพระองค์ใดในอนาคตกาลจะทรงเลือกใช้พระนามนี้ด้วย
<<<อ่านต่อ

โลกยังไม่สงบ?วลาดีเมียร์ ปูตินได้เปิดเผยว่า รัสเซียกำลังมีแผนจะสร้างอาวุธที่ทรงอานุภาพ เป็นหัวจรวดระเบิดซูเปอร์นุค อาวุธนี้สามารถไปถึงที่ใดก็ได้ในโลกนี้  อานุภาพของมันสามารถทำลายล้างพื้นที่ขนาดเท่ารัฐเท็กซัสหรือเท่าประเทศฝรั่งเศสได้อย่างสบาย  มีการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นักบุญเยอร์ทรูดและบทภาวนาทองคำ

นักบุญเยอร์ทรูดได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้าในการเห็นนิมิตที่พิเศษมาก เธอได้เห็นพระเยซูเจ้าองค์พระเจ้าของเรา และนิมิตเหล่านี้ก็มีความหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับเราทุกคนและสำหรับพระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แม่พระแห่งซานฮวน ลอสลากอส


พระรูปและรูปภาพของผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พบในโบสถ์ทั่วโลกซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดคงไม่พ้น พระรูปและรูปภาพของราชินีของนักบุญทั้งหลาย - พระนางพรหมจารีย์มารีย์ พระมารดาของพระเจ้านั่นเอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความชั่วมีอยู่จริงหรือ ?

"คุณเคยเห็นพระเจ้าหรือ?" "คุณเคยรู้สึกสัมผัสถึงพระเจ้าหรือ?" "คุณเคยได้ยินพระเจ้าตรัสกับคุณหรือ?" เมื่อไม่มีใครตอบได้ เขาก็จะพูดว่า "ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็น่าจะไม่มีอยู่จริง"
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เจ้าของทฤษฏีบิกแบงก์

วันนี้ วันอังคารที่ 18 ก.ค. 2018 กูเกิล “doodle” ที่เบลเยี่ยมฉลองให้กับวันครบวันเกิด 124 ปี ของพระสงฆ์คาทอลิกชาวเบลเยี่ยมผู้ตั้งทฤษฏีบิกแบงก์
Fr Georges Lemaître เป็นพระสงฆ์คาทอลิกชาวเบลเยี่ยมและเป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกซ์ที่มหาวิทยาลัย Catholic University of Leuven ท่านเป็นผู้เสนอทฤษฏีการกำเนิดจักรวาล ซึ่งกล่าวว่า จักรวาลมีการขยายตัวจากจุดกำเนิดจุดแรก และท่านให้ชื่อจุดกำเนิดนี้ว่า“hypothesis of the primeval atom”, หรือ “Cosmic Egg”. ท่านยังได้นำเสนอ “กฎของฮับเบิล”  “Hubble’s law”  และค่าคงที่ฮับเบิล “Hubble’s constant” ก่อนการนำเสนอของ Edwin Hubble ถึงสองปี

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความจริงเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด

ความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่นั้นมีมานานหลายพันปีแล้ว ในความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนั้นเชื่อว่าวิญญาณของคนเรานั้นกลับมาเกิดใหม่ได้
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระวจนะบันดาลชีวิต


Gregor Mendel, พระสงฆ์คาทอลิกชาวออสเตรีย, เป็นผู้บุกเบิกวิชาพันธุศาสตร์  ท่านได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขบวนแห่ในวันฉลองทางศาสนาในโปแลนด์
คุณจะไม่เห็นการเดินแห่ในพิธีทางศาสนาเช่นนี้ในประเทศอื่นๆของยุโรป ยกเว้นเพียงประเทศเดียวคือ โปแลนด์  ที่นี่ประชาชนจัดพิธีในวันฉลองอย่างยิ่งใหญ่  โปแลนด์เป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ประกาศว่าเป็นประเทศคาทอลิก

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นักล่านอแรดนักล่านอแรดสามคนเข้าไปในป่า SIBUYA ของประเทศอัฟริกาใต้พร้อมด้วยปืนไรเฟิล  ที่เก็บเสียง และขวานที่จะใช้ในการตัดนอแรด  แต่อาวุธเหล่านี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้เมื่อพวกเขาเจอกับและอยู่ใกล้สิงโตที่หิวโหยมากเกินไป  เจ้าหน้าที่อุทยานได้รายงานข่าวว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์สามคน ซึ่งสงสัยว่าจะถูกสิงโตกิน  ยังไม่แน่ใจว่ามีนักล่าสิงโตเพียงสามคนหรือยังมีคนอื่นอีกที่อาจหนีไปได้และทำการล่านอแรดต่อไป  เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่า  บางครั้งนักล่าสัตว์ป่าก็กลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเอง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข่าวการช่วยเหลือเด็ก13คน


            ต่างประเทศรายงานข่าวการช่วยเหลือเด็กครั้งแรก 4 คนได้สำเร็จ
            เด็กนักฟุตบอลทีมหมูป่า 12 คนพร้อมด้วยโค้ชอีก 1 คนรวมเป็น 13 คนไปติดอยู่ในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2018 มีการระดมความช่วยเหลือจากภายในและภายนอกประเทศมากมายจนสามารถนำตัวเด็กออกมาได้สำเร็จ ผู้ที่เป็นวีรบุรุษในงานนี้ก็คือ บรรดานักดำน้ำทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ทหารตำรวจ หน่วยซีล และผู้ช่วยเหลืออื่นๆ คือ แม่ครัวที่ทำอาหารเลี้ยงอาสาสมัคร กลุ่มที่ช่วยกันสูบน้ำออกจากถ้ำ กลุ่มนักปีนถ้ำลิบง และคนไทยที่ส่งใจไปช่วยด้วย บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนพยายามช่วยเหลือสุดความสามารถ จนทำให้มีข่าวที่น่าเศร้าใจ นั่นคือจ่าเอกสมาน อาสาสมัครอดีตหน่วยซีลได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นี้
           มีผู้ช่วยชีวิต และ มีผู้ทำลายชีวิต
            ประเทศไทยมีสถิติการทำแท้งมากถึงเกือบ 300,000 คนต่อปี หรือเท่ากับ 700-800 คนต่อวัน ทารกที่ถูกทำลายชีวิตเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดเลย แต่พวกเขาต้องมาเสียชีวิตเพราะผู้ใหญ่ใจร้าย ทารกร้องเสียงดังด้วยความกลัวเมื่อถูกทำลายชีวิต แต่เป็นเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยิน ขอให้พวกเราอย่าลืมว่ายังมีเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำอีกถึง 300,000 คนต่อปี พวกเขากำลังรอคอยความช่วยเหลือจากเราอยู่ ขอให้พวกเขาโชคดีเหมือนกับเด็ก 13 คนในทีมหมูป่าที่ได้รับความช่วยเหลือ 

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ราชินีแห่งสันติภาพ


สันติภาพต้องเกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าและมนุษย์  และระหว่างมนุษย์ทุกคน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บทภาวนาเพื่อการละทิ้งตนเองและยอมจำนนต่อพระเยซูเจ้า

การยอมจำนนโดยสิ้นเชิงต่อพระเป็นเจ้าก็คือการที่เราต้องเชื่อฟังและมอบตนเองทั้งหมดให้แก่พระองค์
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นักบุญ ยอห์น บอสโก


 คุณพ่อบอสโกได้เป็นเครื่องมือแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นักเดินทาง


นักเดินทาง   ท่องเที่ยวไป   หลายสถาน
ได้พบพาน   สิ่งแปลกใหม่   ดังใจฝัน
ประสบการณ์   นั้นเป็น   เช่นรางวัล
ความสุขสันต์   วันดีดี   แห่งชีวา

ผู้สบสุข  เสียดายวัน  ว่าสั้นนัก
ได้ผ่อนพัก  นานสักหน่อย  พลอยหรรษา
ชุบชีวา  ให้ชุ่มชื่น  รื่นอุรา
แล้วค่อยมา  ลุยงานหนัก  ไม่พักเลย

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คำแนะนำจากหมอศิริราช

ทุกท่านครับอาจารย์หมอมือผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องของ รพ. ศิริราชฝากบอกว่า...คุณหมอท่านกำชับว่า ให้งดการบริโภคหอยแครง เพราะมันเป็นอาหารของโปรดของเชื้อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ซึ่งแนะให้ไม่กินมันได้จะดีที่สุดและย้ำว่าเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับเพศหญิงทุกวัย เพราะมันทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอก (seed) แล้วสามารถพัฒนาเป็นก้อนโตๆขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงขอแชร์มาด้วยความปรารถนาดีครับ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สิทธิ UCEP

สิทธิ UCEP     คือสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ  เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารรับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระเยซูคริสตเจ้า-อีซาอัก

การยอมจำนนโดยสิ้นเชิงต่อพระเป็นเจ้าก็คือการที่เราต้องเชื่อฟังและมอบตนเองทั้งหมดให้แก่พระองค์
>>>อ่านต่อ