พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พิธีมิสซาวันคริสต์มาสในประเทศจีน


          มีประชากรคริสตชนคาทอลิกประมาณ 10 ล้านคนในประเทศจีน  แต่มีเพียงโบสถ์ที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถประกอบพิธีคริสต์มาสได้อย่างเปิดเผย
           คาทอลิกในประเทศจีนทำการเฉลิมฉลองพิธีก่อนวันคริสต์มาในโบสถ์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน โดยพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่จากทางวาติกัน การบวชพระสงฆ์ของทางจีนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานแล้วระหว่างปักกิ่งและพระศาสนจักรคาทอลิก
           ด้านนอกของโบสถ์มีป้ายติดประกาศนโยบายของพรรคคอมมิสนิสต์เกี่ยวกับอิสรภาพของศาสนาต่างๆในประเทศจีนที่กล่าวว่า
            " เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทำให้ศาสนาเป็นไปตามกฎหมาย ศาสนาควรเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากต่างประเทศ "

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คริสต์มาสครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไร่?

บางคนเชื่อว่าดาวเหนือเบธเลเฮมนั้นเป็น “สิ่งอัศจรรย์” และเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สามมิสซาในวันคริสต์มาส


25 ธันวาคม เป็นวันที่คริสตชนเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า  และเราจะไปร่วมพิธีมิสซากันตั้งแต่ก่อนถึงวันคริสต์มาส
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ธ.ค. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่กำลังอุ้มพระกุมารเยซูมาหาลูก พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสันติ พระองค์ทรงประทานสันติภาพแก่ลูก แต่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ลูกเท่านั้น ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกจงนำพระองค์ไปมอบแก่ผู้อื่นด้วยความยินดีและความถ่อมตนด้วย แม่มาอยู่กับลูกและสวดภาวนาเพื่อลูกในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทานแก่ลูก การปรากฏมาของแม่เป็นเครื่องหมายของความรักในที่นี้ แม่มาอยู่กับลูกเพื่อปกป้องลูกและนำลูกไปสู่นิรันดรภาพ
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ธ.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
เมื่อลูกมาหาแม่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และเปิดใจให้ จงรู้เถิดว่าแม่กำลังฟังลูกอยู่และแม่ให้กำลังใจลูก ปลอบใจลูก และเหนือสิ่งใดแม่เข้าแทรกแซงช่วยเหลือลูกต่อองค์พระบุตรของแม่  
แม่รู้ว่าลูกปรารถนาที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งและแสดงออกของความเชื่อนั้นในวิธีที่ถูกต้อง องค์พระบุตรของแม่ทรงขอให้ลูกมีความจริงใจและมีความเชื่อที่ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นทุกวิธีที่ลูกแสดงออกด้วยความเชื่อนั้นก็เหมาะสมแล้ว  
ความเชื่อเป็นความลึกล้ำที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งอยู่ในหัวใจ มันเป็นเรื่องระหว่างพระบิดาสวรรค์และลูกทั้งหลายของพระองค์ เราจะรู้ถึงความเชื่อได้ก็โดยผลพวงของความเชื่อและความรักที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งสร้างทั้งมวลของพระเจ้า  
อัครสาวกแห่งความรักของแม่เอ๋ย ลูกทั้งหลายของแม่ จงมีความเชื่อในองค์พระบุตรของแม่เถิด จงช่วยให้ผู้อื่นมารู้จักความรักของพระองค์ ลูกเป็นความหวังของแม่ ลูกผู้พยายามที่จะรักพระองค์ด้วยความจริงใจ   
ในนามของความรัก เพื่อความรอดของลูก ตามพระประสงค์ของพระบิดาสวรรค์และโดยองค์พระบุตรของแม่ แม่จึงมาอยู่ที่นี่ท่ามกลางพวกลูก      
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ด้วยการสวดภาวนาและการทำพลีกรรม ขอให้หัวใจของลูกสว่างสไวด้วยความรักและแสงสว่างขององค์พระบุตร ขอให้แสงสว่างและความรักส่องสว่างแก่ทุกคนที่ลูกพบและนำพวกเขากลับมาหาองค์พระบุตรของแม่      
แม่ได้มาอยู่กับพวกลูกด้วยหนทางที่พิเศษ แม่อยู่เคียงข้างบรรดานายชุมพาบาลของพวกลูก ด้วยความรักเยี่ยงมารดาของแม่ แม่ส่องสว่างและให้กำลังใจพวกท่าน เพื่อที่โดยพระหัตถ์ที่ทรงอวยพระพรขององค์พระบุตรของแม่ ท่านเหล่านั้นจะได้อวยพรโลกทั้งมวล    

ขอขอบใจพวกลูก 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สุขสันต์วันคริสต์มาสแด่ทุกท่าน                ชื่อเบ็ทเลเฮม แปลว่า “บ้านขนมปัง” เป็นเพราะเบ็ทเลเฮม ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองที่มีพืชพันธ์อุดมสมบุรณ์ซึ่งแตกต่างจากบริเวณอื่นในแคว้นยูเดีย
               เบ็ทเลเฮมเป็นเมืองที่เล็กมาก อยู่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มห่างไป 9.5 ก.ม. ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่า เอฟราทา ที่เบ็ทเลเฮมนี้เป็นที่ซึ่งนางรูธได้พบกับโบอาสและแต่งงานกัน ทั้งสองเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด(รูธ 1:22). เพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นบ้านเกิดของกษัตริย์ดาวิดด้วย ในสมัยอาณาจักรโรมันยึดครองอิสราเอล จักรพรรดิโรมันได้ออกกฤษฏีกาสั่งให้ชาวยิวทุกคนต้องไปลงทะเบียนที่บ้านเกิดของแต่ละคน ดังนั้นนักบุญยอแซฟซึ่งมีเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจึงได้มาที่เบ็ทเลเฮมพร้อมกับพระนางพรหมจารีย์มารีย์ที่กำลังทรงครรภ์ (ลก. 2:1-5).

 เรื่องนี้บอกอะไรเราบ้าง
               เมื่อรูธเป็นหม้าย เธอได้เดินทางมาที่เบ็ทเลเฮมพร้อมกับแม่สามี และที่นี่นางได้พบกับโบอาสและได้แต่งงานกัน ทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงสัญญาจะส่งพระผู้ไถ่มาให้มนุษยชาติ พระสัญญาของพระองค์สำเร็จลงที่เบ็ทเลเฮม และพระเจ้าทรงพบกับเราที่ "เบ็ทเลเฮมแห่งจิตใจของเรา" ด้วย และพระสัญญาของพระองค์ก็จะสำเร็จไปในตัวเรา
               เบ็ทเลเฮมเป็นเมืองเล็กๆที่ต่ำต้อย แต่ได้กลายเป็นสถานที่ให้บังเกิดพระผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ดังนั้นเมื่อเราถ่อมตัวเองลง พระเจ้าจะทรงยกย่องเราขึ้น พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นศักยภาพในตัวเรามากยิ่งกว่าเรามองเห็นตัวเราเองเสียอีก เพราะฉะนั้น อย่าให้เราสิ้นหวังอะไรง่ายๆ พระเจ้าทรงหวังในตัวเรา ดังนั้นเราอย่าได้ยอมแพ้หรือท้อถอยในเวลาประสบความยากลำบากในชีวิต
                 พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นปังแห่งสวรรค์ ทรงบังเกิดที่เบ็ทเลเฮม (บ้านขนมปัง) เพื่อจะได้ทรงเป็นปังแห่งชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะฉะนั้น เราจงรับพระองค์ในศีลมหาสนิทด้วยความเชื่อและด้วยความเคารพ เพื่อที่พระองค์จะทรงมีชีวิตอยู่ในตัวเราตลอดนิรันดร

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเยซูกุมารและคุณพ่อปีโอ

ขอให้เราเปิดใจของเราด้วยเพื่อรับพระเยซูกุมารในวันคริสต์มาสนี้และให้ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าครอบครองจิตใจของเราไว้ทั้งหมดอันจะทำให้เรามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

When a child is born


เพลง "When a Child is Born" เป็นเพลงคริสต์มาสเพลงหนึ่งซึ่งเป็นนิยมชมชอบกันมาก ต้นกำเนิดของเพลงนี้มาจากเพลง "Soleado",ประพันธ์โดย Ciro Dammicco (alias Zacar), ในปี 1972 เพื่อมอบให้แก่วงดนตรี Daniel Santacruz ของอิตาลี  มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในไม่กี่ปีต่อมาโดย Fred Jay คีตกวีทั้งสองท่านไม่ได้เน้นที่วันคริสต์มาสเป็นการเฉพาะ แต่เน้นที่ทารกน้อยซึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งอันบ่งชี้ไปที่พระเยซูกุมาร มีการพูดถึง “a tiny star” ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งบ่งชี้ถึงดวงดาวแห่งเบธเลเฮม กุมารน้อยเป็นผู้นำความหวัง “The ray of Hope” มาให้แก่ผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบาก และทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไป “This come to pass when a child is born”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จดทะเบียนมูลนิธิชัยพัฒนาในหลวงใช้ให้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไปจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ ลองฟังดูเจ้าหน้าที่ซักไซ้ไล่เลียงว่ายังไง
19 ธ.ค. 2018 – ตำรวจอิตาลีได้จับกุม นาย Mohsin Ibrahim Omar, หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Anas Khalil อายุ 20 ปี ชาวโซมาเลีย ที่เมือง Aegean Sea port ของอิตาลี ชายคนนี้เป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย ISIS ทาง FBI ของสหรัฐรู้จากแหล่งข่าวว่า เขากำลังวางแผนที่จะก่อการร้ายที่วาติกัน จากการดักฟังการพูดคุยของนายโอมาร์ทำให้รู้ว่าเขามีแผนที่จะวางระเบิดโบสถ์หลายแห่งทั่วอิตาลีและระบุถึงมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่วาติกันด้วย FBI ร่วมกับตำรวจอิตาลีจึงสามารถยับยั้งการก่อการร้ายได้สำเร็จก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำเตือนเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มกิจกรรมนอกรีต

Andrew Strom ผู้ศีกษาเรื่องนี้ได้เขียนหนังสือชื่อ Kundalini Warning เพื่อเตือนให้รู้ถึงพิษภัยของกลุ่มลัทธินอกคอกเหล่านี้ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การขอบริจาคเลือดทางอินเตอร์เน็ต


ในฐานะหมอโรคเลือด ผมขอแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับ “การโพสต์ขอเลือดทางอินเตอร์เน็ต” ดังนี้นะครับ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเปที่วาติกัน


12 ธ.ค. 2018 พระสันตะปาปาฟรังซิสประกอบพิธีมิสซาที่วาติกันในวันฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การเผยแสดงแก่นักบุญบริจิต

 เราควรหลีกหนีความสุขความพึงพอใจจากบาปทั้งหมดให้เหมือนกับหลีกหนีโรคระบาด เพราะเห็นแก่พระมหาทรมานอันน่าสยดสยองของพระองค์         >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชายที่ฟื้นคืนจากความตายเลือกที่จะกลับไปไฟชำระ


นักบุญ สตานิสเลาส์ ถูกใส่ความอย่างอยุติธรรม
ท่านจึงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อาทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภาพ


อาทิตย์ที่ 3 ความชื่นชมยินดี

พระเยซูเจ้า ผู้ทรงอำนาจเหนือแสงสว่างและความมืด 
โปรดส่งพระจิตของพระองค์มายังข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อเตรียมจิตใจข้าพเจ้าสำหรับพระคริสตสมภพเถิด
ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังวุ่นวายกับหลายสิ่งหลายอย่างจนลืมที่จะฟังเสียงของพระองค์ในแต่ละวัน
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิตกกังวลในหลายสิ่งหลายอย่างจนไม่สังเกตว่าพระองค์กำลังเสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ได้รับพระพรจากพระองค์มากมายปรารถนาในความบรมสุขในพระอาณาจักรของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังทุกข์ร้อนแสวงหาความชื่นชมยินดีแห่งการปรากฏมาของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ที่กำลังเดินอยู่ในความมืดและแสวงหาแสงสว่าง
ข้าพเจ้าทั้งหลายขออ้อนวอนต่อพระองค์ว่า “โปรดเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นวัตกรรมใหม่กระดาษทำจากหินนวัตกรรมใหม่จากจีนไต้หวัน ทำกระดาษด้วยหิน ไม่ต้องใช้น้ำมากมายในกระบวนการผลิต กระดาษนี้ตัดไม่ขาด ไม่ละลายน้ำ ไม่เปียกน้ำ เผาไฟไม่ติด เมื่อไม่ต้องการก็นำไปรีไซเคิล อย่างเดียว ทางบริษัทได้จดสิทธิบัตรแล้วทั่วโลกถือเป็นกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนทางทำเนียบขาวของอเมริกา สั่งนำไปใช้สำหรับเอกสารที่มีความสำคัญ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นักวิ่งผู้ไม่ยอมท้อถอย


นักวิ่งหญิงชาวญี่ปุ่นคนนี้หกล้มและขาหักในระหว่างการแข่งขัน  แต่เธอก็พยายามคลานไปให้ถึงเส้นหลักเพื่อส่งไม้ให้กับเพื่อนร่วมทีม  เพื่อทำให้ทีมสามารถแข่งขันต่อได้  แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่ยอมท้อถอยและจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมของเธอ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล 9 ธ.ค. 2018


“จิตใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี  ปากของเราสรรเสริญพระเจ้า  เราจะขอบพระคุณเสมอและตลอดไปต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า  พระเจ้าของเรา  เพราะด้วยพระทัยดี  พระองค์ทรงประทานพระหรรษทานแก่เรา ถึงแม้เราจะไม่สมควรได้รับก็ตาม  โดยทรงยกย่องให้เกียรติแด่พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระองค์  พระนางพรหมจารีย์ทรงเป็นความหวังทั้งสิ้นของพวกเรา  พระนางผู้ทรงปฏิสนธินิรมลคือผู้ที่เหยียบหัวของเจ้างูพิษร้ายที่ดุร้ายที่สุดและทรงนำความรอดมาสู่โลก  พระนางทรงเป็นสง่าราศีของบรรดาประกาศกและอัครสาวก  ทรงเป็นพระเกียรติของบรรดามรณะสักขี  ทรงเป็นมงกุฎและความชื่นชมยินดีของเหล่านักบุญ  พระนางทรงเป็นที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดและทรงเป็นผู้ช่วยเหลือที่ไว้วางใจได้มากที่สุดของผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย  โดยอาศัยองค์พระบุตรสุดที่รักของพระนาง  พระนางทรงเป็นคนกลางแห่งพระหรรษทานผู้ทรงอานุภาพในโลกทั้งมวล  โดยเหตุนี้พระนางจึงทรงถูกประดับตกแต่งด้วยสง่าราศีและพระเกียรติทั้งหลายและทรงเป็นความเข้มแข็งของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์อันไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ พระนางทรงเป็นผู้ทำลายคำสอนที่ผิดพลาดทั้งหลายและทรงนำทางประชากรผู้สัตย์ซื่อและบรรดานานาชาติให้รอดพ้นจากภยันตรายทุกชนิด  เรามีความหวังในพระนางผู้ทรงช่วยเหลือเราให้รอดพันจากอันตรายมากมายที่กำลังทำร้ายเรา” – บทภาวนาของบุญราศีพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 (รูปภาพจากกระจกสีของโบสถ์ Notre Dame du Sablon ในกรุงบรัสเซล)

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระสันตะปาปาฟรังซิสในวันฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลคณะขับร้องขับบทเพลง อาเวมารีย์ อันไพเราะ ขณะที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดภาวนาอย่างเงียบๆภายใต้พระรูปแม่พระปฏิสนธินิรมลที่ Piazza di Spagna   เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2018 อันเป็นวันฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

แม่พระตรัส“fiat”2ครั้ง

คำตอบรับ “fiat” ของเราในวันนี้ซึ่งเป็นการเลือกด้วยจิตใจอิสระของเราต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ก็เป็นเสียงที่สะท้อนมาจากคำตอบรับ “fiat” ของแม่พระ แม่ของเราด้วยเช่นกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รถไฟใต้ดินในปักกิ่ง


ความสะดวกสบายกลายเป็นความไม่สะดวกสบายเมื่อคนใช้บริการมากเกินไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รถไฟในบังกลาเทศ


รถไฟของบังกลาเทศและอินเดียได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีคนใช้บริการหนาแน่นมากที่สุดในโลก ผู้คนยอมเสี่ยงอันตรายขึ้นไปนั่งบนหลังคาและขอบรถ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เถาวัลย์เปรียง

  ต้นเถาวัลย์เปรียง จัดเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 20 เมตร มีกิ่งเหนียวและทนทาน กิ่งแตกเถายืดยาวอย่างรวดเร็ว
 >>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จงตื่นเฝ้าระวังเถิด


ประกาศกอิสยาห์ร้องคร่ำครวญในวันนี้  “โอพระผู้สถิตในสรวงสวรรค์ โปรดเสด็จมาเถิด”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าของพิธีมิสซา


กิจการที่ดีทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับการยัญบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

อเมริกาได้ละทิ้งพระเจ้า และหันไปหาความเชื่ออื่น เช่น ลัทธิบูชาซาตาน แม่มด ปีศาจ นอกจากนี้เสรีภาพอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจทำให้อเมริกายอมให้เสรีภาพอย่างมากมายแก่กลุ่มรักร่วมเพศ การทำแท้ง ฯลฯ
>>>อ่านต่อ