พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

มหาวิหารแม่พระแห่งสุขภาพดี


ประชากรคริสตชนในอินเดียมีอยู่ 2% +ของประชากรทั้งหมด ในวันที่ 29 สิงหาคม ผู้คน 2 ล้านคน (คริสตชน, ฮินดู, มุสลิม, ซิกข์, ชาวพุทธ ฯลฯ) ร่วมเป็นสักขีพยานในการชักธงและสวดภาวนาที่มหาวิหารแม่พระแห่งสุขภาพที่ดี หรือที่เรียกว่า 'เมืองลูร์ดแห่งตะวันออก' ในแต่ละสัปดาห์ ผู้คนหนึ่งล้านคนมาเยี่ยมชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จำนวนผู้มาแสวงบุญณ.ที่แห่งนี้มีจำนวนมากกว่ามากเมื่อเทียบกับสักการะสถานพระแม่แห่งลูร์ดในเมืองลูร์ด, ประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 8 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดแม่พระ) 
“ต่อนี้ไปมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าผู้ได้รับพระพรยิ่งใหญ่” 
✝️ ลูกา 1:46-49) “
#Catholic 4 Life “

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น