พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

พระคริสต์,ดำรงอยู่ในอดีต,ปัจจุบัน,และจะเสด็จมาในอนาคต


พระเยซูคริสต์,มนุษย์-พระเจ้า 
ทรงบังเกิดในรางหญ้า 
และทรงบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตบนพระแท่น 
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานบนเขากาวารีโอ
และยังคงทุกข์ทรมานต่อไปเพื่อถวายพระองค์บนพระแท่น
ในขณะทรงดำรงชีวิตบนโลก 
พระองค์ทรงเผยแพร่คำสอนของพระองค์ 
และทรงทำอัศจรรย์ท่ามกลางฝูงชน
 ในศีลมหาสนิท 
พระองค์ยังคงดำรงอยู่บนโลกเป็นเวลานานนับศตวรรษ 
ทรงสื่อสารกับทุกคนเพื่อให้เรามาพบกับพระองค์

- นักบุญยอห์น คริสซอสโตม(347-407) 
  ปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น