พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

เรารักสิ่งใด,เราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น


เราจะกลายเป็นสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรารักจะหล่อหลอมตัวตนของเรา
 
ถ้าเรารักวัตถุสิ่งของ,เราก็จะกลายเป็นวัตถุสิ่งของ
 
ถ้าเราไม่รักอะไรเลย,เราก็จะกลายเป็นความไม่มีอะไรเลย
 
การเลียนแบบพระคริสต์ไม่ใช่การเลียนแบบตามตัวอักษร,แต่หมายถึงการกลายสภาพให้เป็นภาพลักษณ์ของผู้เป็นที่รัก,ที่เปิดเผยให้เห็นโดยผ่านทางการเปลี่ยนแปลงของผู้นั้น
 
นั่นหมายความว่าเรากลายเป็นภาชนะแห่งความรักอันเหลือล้นของพระเจ้าที่มีต่อผู้อื่น”
 
- นักบุญ แคลร์แห่งอัสซีซี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น