พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระพักตร์พระเยซูโดยใช้ AI


มีการใช้ AI สร้างภาพพระเยซูเจ้าจากรูปที่ปรากฏในผ้าห่อพระศพแห่งตูริน
 
ใจของผู้แสวงหาพระยาห์เวห์จงชื่นชมเถิด 
จงแสวงหาพระยาห์เวห์และพระอานุภาพของพระองค์ 
จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์อยู่เป็นนิจ 
                                            (เพลงสดุดี 105.4)
 
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน 
ขอพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน 
                                            (กันดารวิถี 6.24)

 
ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้า 
และหันแก้มให้แก่ผู้ดึงเคราข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้ำลายรด
                                            (อิสยาห์ 50.6)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น