พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ศัตรูสามอย่างของมนุษย์


เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลก ได้แก่ ความมัวเมาในโลกีย์ ความโลภอยากได้ทุกสิ่ง และความหยิ่งทะนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติ ล้วนไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากในโลกทั้งสิ้น (1ยอห์น 2.16)
 
“โดยกามตัณหาแห่งเนื้อหนัง อันหมายถึง ความรักในสิ่งที่ให้ความพีงพอใจทางเนื้อหนัง มันคือทุกสิ่งที่เนื้อหนังพอใจ และเมื่อไม่ถูกเหนี่ยวรั้งไว้ มันก็จะชักนำจิตวิญญาณไปสู่ความสุขที่ผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า
 
ราคะตัณหาทางสายตาแสดงออกถึงความรักในทรัพย์สิ่งของในโลกนี้ เช่น ความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งเหล่านี้ทำให้ตาพร่ามัว,แล้วจึงเย้ายวนจิตใจให้ลุ่มหลง
 
ความหยิ่งทะนงในชีวิตคือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ซึ่งชักนำเราไปสู่ความไร้สาระและความทะนงอวดดี มันทำให้เราลืมไปว่าสิ่งที่เรามี อันได้แก่ ชีวิตของเราและพระพรที่ดีทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า"
 
เราต้องเอาชนะศัตรูทั้ง 3 นี้ด้วยโล่แห่งความเชื่อในพระเจ้า
 
"แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบโต้ต่อการประจญทดลองแต่ละครั้งทันทีด้วยโล่แห่งพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า: มีเขียนไว้ว่า: มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารแต่เพียงอย่างเดียว 
มีเขียนไว้ว่า: เจ้าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าเลย 
มีเขียนไว้ว่า: จงนมัสการพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว
 
- ข้อนี้จะต้องเป็นกิจปฏิบัติของเราในเวลาแห่งการประจญทดลองของเราด้วยเช่นกัน"
 
นี่คือศัตรูสามอย่าง ที่เราต้องต่อสู้
 
และเราจะเอาชนะมันได้อย่างไร
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น