พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระเยซูตรัสกับนักบุญเกมมา


ลูกเอ๋ย เราต้องการผู้ยอมทนทุกข์ ผู้ยอมทนทุกข์ที่แข็งแกร่ง,เพื่อระงับพระพิโรธของพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราต้องการวิญญาณ,ผู้ซึ่งโดยผ่านทางความทุกข์,การทดลอง,และความเสียสละของพวกเขา,จะช่วยชดเชยความผิดของคนบาปและความอกตัญญูของพวกเขา โอ,ถ้าหากเราสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าพระพิโรธของพระบิดาของเรานั้นมีมากมายสักเพียงไรต่อโลกที่ชั่วร้ายได้!”  
พระดำรัสของพระเยซูตรัสกับนักบุญเกมมา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น