พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บทภาวนาเพื่อถวายพิธีมิสซาทั้งหมดในโลก


ลูกขอมีส่วนร่วมในพิธีมิสซาทุกมิสซาซึ่งกำลังประกอบพิธีอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ ลูกขอถวายมิสซาเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของพระมารดามารีย์ผู้ทรงเป็นคนกลางแห่งพระหรรษทาน เพื่อที่พระมารดาจะทรงรับไว้และถวายพระโลหิตของพระคริสต์แด่พระตรีเอกภาพ เพื่อปลดปล่อยวิญญาณให้พ้นจากไฟชำระ,เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้ที่กำลังจะตาย เพื่อการกลับใจของคนบาปทั้งหลายและเพื่อคริสตชนทั้งมวลจะได้มั่นคงและพากเพียรในความเชื่อ  
Source: Christian Warfare  

"กิจการที่ดีทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับยัญบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีมิสซา เพราะกิจการที่ดีเหล่านั้นเป็นผลงานของมนุษย์ แต่พิธีมิสซาเป็นผลงานของพระเจ้า แม้แต่การเป็นมรณะสักขีก็ไม่สามารถเทียบได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นยัญบูชาของมนุษย์ต่อพระเจ้า แต่พิธีมิสซาเป็นยัญบูชาของพระเจ้าเพื่อมนุษย์ " 
 
“พิธีมิสซาเป็นการรื้อฟื้นยัญบูชาบนไม้กางเขนขึ้นมาใหม่” เป็นยัญบูช่าที่ยับยั้งพระยุติธรรมของพระเจ้าที่ปกครองทั่วทั้งพระศาสนจักรและช่วยโลกให้รอด 
 
นักบุญ ยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ อธิบายว่า พิธีมิสซาทุกมิสซานั้นคือการระลึกถึงยัญบูชาของพระเยซูเจ้าที่เขากาวารีโอ มรณะสักขีผู้ได้พลีชีวิตของตนเองเพื่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นบุคคลที่วิเศษและศักดิ์สิทธิ์ แต่ความตายของพวกเขาเป็นเพียงการตายของมนุษย์เพื่อพระเจ้าเท่านั้น ส่วนพิธีมิสซา เป็นการที่พระเจ้ายอมพลีพระองค์เพื่อมนุษย์ ซึ่งมีคุณค่ามหาศาลไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนสามารถทำได้ก็คือการร่วมพิธีมิสซาเพื่อรับปังประจำวันของเราในศีลมหาสนิท 
 
ทุกมิสซาที่เราร่วมพิธีด้วยความศรัทธา จะส่งผลอันน่ามหัศจรรย์แก่วิญญาณของเรา นำพระหรรษทานอันอุดมบริบูรณ์ให้แก่เราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว - (คุณพ่อปีโอ) 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น